<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1908

95401. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല? [Keralatthinte vadakke attatthu sthithicheyyunna jilla?]

Answer: കാസർകോട്  [Kaasarkodu ]

95402. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം ? [Idukki jillayude aasthaanam ?]

Answer: പൈനാവ്  [Pynaavu ]

95403. കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിന്നാർ? [Keralatthile mazhanizhal pradesham ennariyappedunna chinnaar?]

Answer: ഇടുക്കി  [Idukki ]

95404. Who was the most celebrated king of the early Zamorins of Calicut?

Answer: Manavikrama

95405. Whose court adorned by 18 celebrated royal poets called “Patinettarakavikal”?

Answer: Manavikrama

95406. Who wrote the Sanskrit works ‘Kokilasandesa’ and ‘Mallikamaruta’?

Answer: Uddanda Sastrikal

95407. Who describes Calicut as “one of the great ports of the districts of Malabar” where “Merchants from all parts of the globe are found”?

Answer: Ibn Batuta

95408. Abdur Razzak visited the kingdom of Zamorin of Calicut in?

Answer: 1443

95409. ശാകുന്തളത്തിന് കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ വിവർത്തനം ഏത്? [Shaakunthalatthinu keralavarmma valiyakoyitthampuraan ezhuthiya vivartthanam eth?]

Answer: അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം  [Abhijnjaanashaakunthalam ]

95410. 'സാഹിത്യസാഹ്യം' എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര്? ['saahithyasaahyam' enna saahithya niroopana grantham rachicchathu aar?]

Answer: എ.ആർ.  [E. Aar. ]

95411. പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ സി.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? [Prashastha pathrapravartthakanaaya si. Vi. Kunjiraaman ezhuthiya noval eth?]

Answer: പഞ്ചവടി  [Panchavadi ]

95412. Who annexed Elayadathu Swarupam to Travancore in 1742?

Answer: Marthanda Varma

95413. ആദ്യത്തെ ഏകാങ്ക നാടകം രചിച്ചത് ആര്? [Aadyatthe ekaanka naadakam rachicchathu aar?]

Answer: ഭട്ടനാട് രാമകൃഷ്ണപിള്ള, കമണ്ഡലു  [Bhattanaadu raamakrushnapilla, kamandalu ]

95414. ആദ്യത്തെ ഏകാങ്ക നാടകമേത്? [Aadyatthe ekaanka naadakameth?]

Answer: മാലി (മാധവൻനായർ)  [Maali (maadhavannaayar) ]

95415. പുരാണകൃതികളുടെ പുനരാഖ്യാനത്തിലൂടെ കുട്ടികളിൽ കഥാബോധനം ജനിപ്പിച്ച ബാലസാഹിത്യകാരൻ ആര്? [Puraanakruthikalude punaraakhyaanatthiloode kuttikalil kathaabodhanam janippiccha baalasaahithyakaaran aar?]

Answer: എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട്  [Esu. Ke. Peaattakkaadu ]

95416. മലയാള സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ സമുന്നതൻ ആര്? [Malayaala sanchaara saahithyakaaranmaaril samunnathan aar?]

Answer: കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ  [Kunchannampyaar ]

95417. 'മലയാള നിരൂപണശാഖയിലെ അതിപ്രാചീനൻ' എന്ന് ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ['malayaala niroopanashaakhayile athipraacheenan' ennu aareyaanu visheshippikkunnath?]

Answer: ആനന്ദവർദ്ധനൻ  [Aanandavarddhanan ]

95418. ധ്വനി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ? [Dhvani sampradaayatthinte aachaaryan ennariyappedunnathu aare?]

Answer: പൂന്താനം  [Poonthaanam ]

95419. പനമ്പാട്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? [Panampaattinte upajnjaathaavu aar?]

Answer: രാമപുരത്തുവാര്യർ  [Raamapuratthuvaaryar ]

95420. Which was the original seat of the Venad rulers?

Answer: Quilon

95421. 'പാഠക'ക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏത്? ['paadtaka'kkaar upayogikkunna bhaasha eth?]

Answer: തച്ചന്റെ മകൻ  [Thacchante makan ]

95422. ജി. യുടെ 'പെരുന്തച്ചനു' അനുബന്ധമായി വൈലോപ്പിള്ളി എഴുതിയ കാവ്യം ഏത്? [Ji. Yude 'perunthacchanu' anubandhamaayi vyloppilli ezhuthiya kaavyam eth?]

Answer: വള്ളത്തോൾ  [Vallatthol ]

95423. കഥകളിയുടെ പരിഷ്കരണത്തിനായി കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്? [Kathakaliyude parishkaranatthinaayi kalaamandalam sthaapicchathu aar?]

Answer: ബാപ്പുജി  [Baappuji ]

95424. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് വൈലോപ്പിള്ളി എഴുതിയ വിലാപകാവ്യം ഏത്? [Gaandhijiyekkuricchu vyloppilli ezhuthiya vilaapakaavyam eth?]

Answer: ദേവ്  [Devu ]

95425. പുന്നപ്ര വയലാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉലക്ക എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര്? [Punnapra vayalaarinte pashchaatthalatthil ulakka enna noval ezhuthiyathu aar?]

Answer: ശാന്ത  [Shaantha ]

95426. സ്വഗതാഖ്യാനരൂപത്തിൽ കടമ്മനിട്ട എഴുതിയ കവിത ഏത്? [Svagathaakhyaanaroopatthil kadammanitta ezhuthiya kavitha eth?]

Answer: ചെറുകാട്  [Cherukaadu ]

95427. 'മലങ്കാടൻ' എന്ന പേരിൽ കവിതകളെഴുതിയത് ആര്? ['malankaadan' enna peril kavithakalezhuthiyathu aar?]

Answer: ധർമ്മരാജ,രാമരാജബഹദൂർ  [Dharmmaraaja,raamaraajabahadoor ]

95428. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കുശേഷം സി.വി. രാമൻപിള്ള എഴുതിയ മറ്റ് രണ്ട് നോവലുകൾ ഏത്? [Maartthaandavarmmaykkushesham si. Vi. Raamanpilla ezhuthiya mattu randu novalukal eth?]

Answer: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള  [Changampuzha krushnapilla ]

95429. മലയാളത്തിലെ ഓർഫ്യൂസ് ആര്? [Malayaalatthile orphyoosu aar?]

Answer: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള [Changampuzha krushnapilla]

95430. സ്വന്തം കുടുംബജീവിത കഥ പറയുന്ന ബഷീറിന്റെ നോവൽ ഏത്? [Svantham kudumbajeevitha katha parayunna basheerinte noval eth?]

Answer: എം.ടിയും എൻ.പി. മുഹമ്മദും  [Em. Diyum en. Pi. Muhammadum ]

95431. മലയാളത്തിലെ രണ്ട് പ്രശസ്തമായ എഴുത്തുകാർ ഒരുമിച്ചെഴുതിയ നോവലാണ് അറബിപ്പൊന്ന്. ആരെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇത് എഴുതിയത്? [Malayaalatthile randu prashasthamaaya ezhutthukaar orumicchezhuthiya novalaanu arabippeaannu. Aarellaam chernnaanu ithu ezhuthiyath?]

Answer: പി.ടി. നന്ദകുമാർ  [Pi. Di. Nandakumaar ]

95432. മലയാളത്തിലെ ജനകീയ നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? [Malayaalatthile janakeeya novalisttu ennu ariyappedunnathu aar?]

Answer: തകഴി  [Thakazhi ]

95433. കേരള മോപ്പസാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ആര്? [Kerala moppasaangu ennariyappedunna ezhutthukaaran aar?]

Answer: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള [Thakazhi shivashankarappilla]

95434. മലേഷ്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലാസിനി എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? [Maleshyayude pashchaatthalatthil vilaasini ezhuthiya noval eth?]

Answer: അവകാശികൾ [ avakaashikal]

95435. ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവലിലെ വികടകേസരി ആര്? [Indulekha enna novalile vikadakesari aar?]

Answer: അഭയം  [Abhayam ]

95436. രാജലക്ഷ്മി എന്ന കഥാകാരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പെരുമ്പടവം എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? [Raajalakshmi enna kathaakaariye adisthaanamaakki perumpadavam ezhuthiya noval eth?]

Answer: ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ  [Dyvatthinte vikruthikal ]

95437. 'മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ' എന്ന നോവലിനു ശേഷം മുകുന്ദൻ എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? ['mayyazhippuzhayude theerangalil' enna novalinu shesham mukundan ezhuthiya noval eth?]

Answer: പാറപ്പുറം  [Paarappuram ]

95438. മലയാളത്തിൽ പട്ടാളക്കഥകളുടെ അവതാരകൻ ആര്? [Malayaalatthil pattaalakkathakalude avathaarakan aar?]

Answer: പോഞ്ഞിക്കര റാഫിയുടെ സ്വർഗദൂതൻ  [Ponjikkara raaphiyude svargadoothan ]

95439. മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ ബോധധാരാ നോവൽ ഏത്? [Malayaalatthile prathama bodhadhaaraa noval eth?]

Answer: ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ...  [Oru sankeertthanam pole... ]

95440. 'ഡോസ്തോവ്‌സ്ക്കി'യുടെ ജീവിതത്തെ അവലംബമാക്കി പെരുമ്പടവം എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? ['dosthovskki'yude jeevithatthe avalambamaakki perumpadavam ezhuthiya noval eth?]

Answer: ലന്തൻ ബത്തേരിയിലെ ലുത്തിയാനികൾ  [Lanthan battheriyile lutthiyaanikal ]

95441. എൻ.എസ്. മാധവന്റെ ആദ്യ നോവൽ ഏത്? [En. Esu. Maadhavante aadya noval eth?]

Answer: അരനാഴികനേരം  [Aranaazhikaneram ]

95442. താരാശങ്കർബാനർജിയുടെ ആരോഗ്യനികേതനത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ പാറപ്പുറം എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? [Thaaraashankarbaanarjiyude aarogyanikethanatthinte preranayil paarappuram ezhuthiya noval eth?]

Answer: പണി തീരാത്ത വീട്  [Pani theeraattha veedu ]

95443. നന്തനാരുടെ ബാലസാഹിത്യ നോവൽ ഏത്? [Nanthanaarude baalasaahithya noval eth?]

Answer: ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ലോകം  [Unnikkuttante lokam ]

95444. 'ബാലഗോപാലൻ' എന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ ബാലനാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്? ['baalagopaalan' enna malayaalatthile prathama baalanaadakatthinte rachayithaavu aar?]

Answer: കുട്ടമത്ത്  [Kuttamatthu ]

95445. മലയാളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സമ്പത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ കൃതികളെയാണ്? [Malayaalatthile ottappetta sampatthu ennu visheshippikkunnathu aarude kruthikaleyaan?]

Answer: വി.കെ. എൻ.  [Vi. Ke. En. ]

95446. ധ്വനി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യൻ ആര്? [Dhvani sampradaayatthinte aachaaryan aar?]

Answer: ആനന്ദവർദ്ധനൻ  [Aanandavarddhanan ]

95447. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി സുരേന്ദ്രൻ എഴുതിയ നോവൽ ഏത്? [Shreenaaraayanaguruvinte jeevitham prameyamaakki surendran ezhuthiya noval eth?]

Answer: ഗുരു  [Guru ]

95448. ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ ആത്മകഥാപരമായ കഥ ഏത്? [Lalithaambika antharjjanatthinte aathmakathaaparamaaya katha eth?]

Answer: പ്രസാദം  [Prasaadam ]

95449. The traditional naval commanders of the zamorins were?

Answer: Kunjali Marakkar

95450. ഗ്രാന്റ് ട്രങ്ക് റോഡ് ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളെത്തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? [Graantu dranku rodu ethellaam nagarangaletthammilaanu bandhippikkunnath?]

Answer: കൊൽക്കത്ത - അമൃത്സർ  [Keaalkkattha - amruthsar ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions