<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2266

113301. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഡ്രൈവർരഹിത ടാക്സി ഇറങ്ങിയത് ? [Lokatthile aadya dryvarrahitha daaksi irangiyathu ?]

Answer: സിംഗപ്പൂരിൽ .(Robo Taxi). [Simgappooril .(robo taxi).]

113302. Eueropean Space Agency വിക്ഷേപിച്ച ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണ പേടകം ? [Eueropean space agency vikshepiccha chovva paryavekshana pedakam ?]

Answer: സക്യാപരേലി . [Sakyaapareli .]

113303. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാവാപീഠഭൂമി ? [Lokatthile ettavum valiya laavaapeedtabhoomi ?]

Answer: ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി [Dekkaan peedtabhoomi]

113304. ചേരിചേരാ സംഘടന രൂപീകൃതമായ വർഷം ? [Chericheraa samghadana roopeekruthamaaya varsham ?]

Answer: 1961

113305. ചൈനയുടെ ദേശീയ മൃഗം ? [Chynayude desheeya mrugam ?]

Answer: ഭീമൻ പാണ്ഡെ [Bheeman paande]

113306. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ് ‌ പം ? [Lokatthile ettavum valiya pushu pam ?]

Answer: റെഫ്ളേഷ്യ [Rephleshya]

113307. കാനം ആരുടെ അപരനാമമാണ്? [Kaanam aarude aparanaamamaan?]

Answer: ഇ ജെ ഫിലിപ് [I je philipu]

113308. ജപ്പാൻകാർ അരിയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന മദ്യം ? [Jappaankaar ariyil ninnum thayyaaraakkunna madyam ?]

Answer: സാക്കി [Saakki]

113309. എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ സൗദി വനിത ആര് ? [Evarasttu keezhadakkiya aadya saudi vanitha aaru ?]

Answer: രാഹാ മൊഹാരക് [Raahaa mohaaraku]

113310. കൊസോവ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Kosova gaandhi ennariyappedunnathu ?]

Answer: ഇബ്രാഹിം റുഗേവ [Ibraahim rugeva]

113311. അമേരിക്കന് ‍ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Amerikkanu ‍ gaandhi ennariyappedunnathu ?]

Answer: മാര് ‍ ട്ടിന് ‍ ലൂഥര് ‍ കിങ് [Maaru ‍ ttinu ‍ lootharu ‍ kingu]

113312. അയണ് ‍ ചാന് ‍ സലര് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Ayanu ‍ chaanu ‍ salaru ‍ ennariyappedunnathu ?]

Answer: ബിസ്മാര് ‍ ക്ക് [Bismaaru ‍ kku]

113313. ജര് ‍ മ്മന് ‍ ഏകീകരണത്തിന് ‍ റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Jaru ‍ mmanu ‍ ekeekaranatthinu ‍ re pithaavu ennariyappedunnathu ?]

Answer: ബിസ്മാര് ‍ ക്ക് [Bismaaru ‍ kku]

113314. ബ്രിട്ടന് ‍ റെ വന്ദ്യവയോധികന് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Brittanu ‍ re vandyavayodhikanu ‍ ennariyappedunnathu ?]

Answer: ഗ്ളാഡ്സ്റ്റണ് ‍ [Glaadsttanu ‍]

113315. ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Eshyayude prakaasham ennariyappedunnathu ?]

Answer: ശ്രീബുദ്ധന് ‍ [Shreebuddhanu ‍]

113316. ഐക് എന്ന പേരില് ‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Aiku enna perilu ‍ ariyappedunnathu ?]

Answer: ഡ്വൈറ്റ് കെ . ഐസണോവര് ‍ [Dvyttu ke . Aisanovaru ‍]

113317. ശൂന്യാകാശത്തിലെ കൊളംബസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Shoonyaakaashatthile kolambasu ennariyappedunnathu ?]

Answer: നീല് ‍ ആംസ്ട്രോങ് [Neelu ‍ aamsdrongu]

113318. വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Vilakkenthiya vanitha ennariyappedunnathu ?]

Answer: ഫ്ളോറന് ‍ സ് നൈറ്റിംഗ്ഗേല് ‍ [Phloranu ‍ su nyttimggelu ‍]

113319. റ്റോം ബ്രൌണ് ‍ ആരുടെ അപരനാമമാണ് ? [Ttom brounu ‍ aarude aparanaamamaanu ?]

Answer: തോമസ് ഹഗ്സ് [Thomasu hagsu]

113320. മെന് ‍ ലോപാര് ‍ ക്കിലെ മാന്ത്രികന് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Menu ‍ lopaaru ‍ kkile maanthrikanu ‍ ennariyappedunnathu ?]

Answer: തോമസ് ആല് ‍ വ എഡിസണ് ‍ [Thomasu aalu ‍ va edisanu ‍]

113321. അയണ് ‍ ഡ്യൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Ayanu ‍ dyookku ennariyappedunnathu ?]

Answer: വെല്ലിംഗ്ടണ് ‍ പ്രഭു [Vellimgdanu ‍ prabhu]

113322. ബൈസൈക്കിള് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ? [Bysykkilu ‍ kandupidicchathu aaraanu ?]

Answer: കെ . മാക്മില്ലന് ‍ [Ke . Maakmillanu ‍]

113323. മെഷീന് ‍ ഗണ് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Mesheenu ‍ ganu ‍ kandupidicchathu ?]

Answer: റിച്ചാര് ‍ ഡ് ഗാറ്റ്ലിങ് [Ricchaaru ‍ du gaattlingu]

113324. സിമന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ? [Simantu aavishkaricchathu ?]

Answer: ജോസഫ് ആസ്പിഡിന് ‍ [Josaphu aaspidinu ‍]

113325. സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Stteem lokkomotteevu kandupidicchathu ?]

Answer: സ്റ്റീഫന് ‍ സണ് ‍ [Stteephanu ‍ sanu ‍]

113326. റഡാറിന് ‍ റെ ആവിഷ്കര് ‍ ത്താക്കള് ‍ ആരെല്ലാം ? [Radaarinu ‍ re aavishkaru ‍ tthaakkalu ‍ aarellaam ?]

Answer: എം . എച്ച് . ടെയ്ലര് ‍ എല് ‍. സി . യംഗ് [Em . Ecchu . Deylaru ‍ elu ‍. Si . Yamgu]

113327. സിനിമാ പ്രൊജക്ടര് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ? [Sinimaa projakdaru ‍ kandupidicchathu aaraanu ?]

Answer: തോമസ് ആല്‍വ എഡിസണ്‍. [Thomasu aal‍va edisan‍.]

113328. റിവോള് ‍ വര് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ? [Rivolu ‍ varu ‍ kandupidicchathu aaraanu ?]

Answer: സാമുവല് ‍ കോള് ‍ ട്ട് [Saamuvalu ‍ kolu ‍ ttu]

113329. ആല് ‍ ക്കഹോള് ‍ തെര് ‍ മോമീറ്റര് ‍ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Aalu ‍ kkaholu ‍ theru ‍ momeettaru ‍ aaraanu kandupidicchathu ?]

Answer: ഫാരന് ‍ ഹീറ്റ് [Phaaranu ‍ heettu]

113330. ബ്രയിലി സിസ്റ്റം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ? [Brayili sisttam aavishkaricchathu aaraanu ?]

Answer: ലൂയിസ് ബ്രയിലി [Looyisu brayili]

113331. പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ‍ റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ? [Parinaama siddhaanthatthinu ‍ re upajnjaathaavu aaraanu ?]

Answer: ചാള് ‍ സ് ഡാര് ‍ വിന് ‍ [Chaalu ‍ su daaru ‍ vinu ‍]

113332. മിന്നല് ‍ രക്ഷാചാലകം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ? [Minnalu ‍ rakshaachaalakam aavishkaricchathu aaraanu ?]

Answer: ബെഞ്ചമിന് ‍ ഫ്രാങ്ക്ളിന് ‍ [Benchaminu ‍ phraanklinu ‍]

113333. റെയിന് ‍ ഗേജ് സംവിധാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Reyinu ‍ geju samvidhaanam kandupidicchathu ?]

Answer: റിച്ചാര് ‍ ഡ് ടൌണ് ‍ ലി [Ricchaaru ‍ du dounu ‍ li]

113334. തെര് ‍ മോഫ്ളാസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ? [Theru ‍ mophlaasku kandupidicchathu aaraanu ?]

Answer: ടീവര് ‍ [Deevaru ‍]

113335. ബാക്ടീരിയ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ? [Baakdeeriya aadyamaayi kandetthiyathu aaraanu ?]

Answer: ലീവന് ‍ ഹുക്ക് [Leevanu ‍ hukku]

113336. രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ? [Rakthachamkramana vyavastha kandupidicchathu aaraanu ?]

Answer: വില്യം ഹാര് ‍ വി [Vilyam haaru ‍ vi]

113337. പര് ‍ വ്വതങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് ? [Paru ‍ vvathangaleppatti padtikkunna shaasthrashaakha ethaanu ?]

Answer: ഓറോളജി [Orolaji]

113338. കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ? [Kaattinekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakha ?]

Answer: അനിമോഗ്രാഫി [Animograaphi]

113339. നിറങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള് ‍ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ? [Nirangalekkuricchulla padtanangalu ‍ nadatthunna shaasthrashaakha ?]

Answer: ക്രോമറ്റോളജി [Kromattolaji]

113340. അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് ? [Asthikalekkuricchu padtanam nadatthunna shaasthrashaakha ethaanu ?]

Answer: ഓസ്റ്റിയോളജി [Osttiyolaji]

113341. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് ? [Chandranekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakha ethaanu ?]

Answer: സെലനോളജി [Selanolaji]

113342. മണ്ണിനെയും കൃഷിവിളകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ? [Mannineyum krushivilakaleyum kuricchu padtikkunna shaasthrashaakha ?]

Answer: അഗ്രോണമി [Agronami]

113343. വൈറസുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ? [Vyrasukalekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakha ?]

Answer: വൈറോളജി [Vyrolaji]

113344. വിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ? [Vishangalekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakha ?]

Answer: ടോക്സിക്കോളജി [Doksikkolaji]

113345. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളില് ‍ നടക്കുന്ന ഭൌതികശാസ്ത്രപരമായ പ്രവര് ‍ ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ? [Jeevanulla vasthukkalilu ‍ nadakkunna bhouthikashaasthraparamaaya pravaru ‍ tthanangalekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakha ?]

Answer: ബയോഫിസിക്സ് [Bayophisiksu]

113346. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൌതിക അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത് ? [Anthareekshatthile grahangalude bhouthika avasthakalekkuricchu prathipaadikkunna shaasthrashaakha ethu ?]

Answer: അസ്ട്രോഫിസിക്സ് [Asdrophisiksu]

113347. സ്കൌട്ട്സ് ( ആണ് ‍ കുട്ടികള് ‍ ക്ക് ) എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ? [Skouttsu ( aanu ‍ kuttikalu ‍ kku ) enna samghadana roopeekaricchathu ?]

Answer: ബേഡന് ‍ പവ്വല് ‍ [Bedanu ‍ pavvalu ‍]

113348. കിന്റര് ‍ ഗാര് ‍ ട്ടന് ‍ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ‍ റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Kintaru ‍ gaaru ‍ ttanu ‍ enna prasthaanatthinu ‍ re upajnjaathaavu ?]

Answer: ഫ്രോബല് ‍ [Phrobalu ‍]

113349. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിലീജിയണല് ‍ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ? [Prottasttantu rileejiyanalu ‍ roopeekaricchathu aaraanu ?]

Answer: മാര് ‍ ട്ടിന് ‍ ലൂഥര് ‍ [Maaru ‍ ttinu ‍ lootharu ‍]

113350. ആംനസ്റ്റി ഇന്റര് ‍ നാഷണല് ‍ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ? [Aamnastti intaru ‍ naashanalu ‍ enna samghadana sthaapicchathu aaraanu ?]

Answer: പീറ്റര് ‍ ബെറേണ് ‍ സണ് ‍ [Peettaru ‍ berenu ‍ sanu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution