<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2668

133401. ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഏതു നിലയില് ‍ പ്രസിദ്ധം [Shreeharikkotta ethu nilayilu ‍ prasiddham]

Answer: ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം [Upagraha vikshepanam]

133402. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനം [Inthyayilaadyamaayi panchaayatthu raaju nadappaakkiya samsthaanam]

Answer: രാജസ്ഥാന് ‍(1959) [Raajasthaanu ‍(1959)]

133403. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രധാനമന്ത്രി [Inthyayile ettavum praayam koodiya pradhaanamanthri]

Answer: മൊറാര് ‍ ജി ദേശായി [Moraaru ‍ ji deshaayi]

133404. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി [Inthyayude desheeya pakshi]

Answer: മയില് ‍ [Mayilu ‍]

133405. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിന് ‍ റെ യഥാര് ‍ ഥരൂപം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് [Inthyayude desheeya chihnatthinu ‍ re yathaaru ‍ tharoopam sookshicchirikkunna myoosiyam evideyaanu]

Answer: സാരാനാഥ് [Saaraanaathu]

133406. മൈ ട്രൂത്ത് രചിച്ചത് [My drootthu rachicchathu]

Answer: ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി [Indiraa gaandhi]

133407. മൈ കണ് ‍ ട്രി മൈ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് [My kanu ‍ dri my lyphu enna pusthakam rachicchathu]

Answer: എല് ‍ കെ അദ്വാനി [Elu ‍ ke advaani]

133408. ലോകത്തിലെ എത്രാമത്തെ ആണവശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ [Lokatthile ethraamatthe aanavashakthiyaanu inthya]

Answer: 6

133409. ലോകസുന്ദരിപ്പട്ടത്തിനുവേദിയായ ആദ്യ ഇന്ത്യന് ‍ നഗരം (1996) [Lokasundarippattatthinuvediyaaya aadya inthyanu ‍ nagaram (1996)]

Answer: ബാംഗ്ലൂര് ‍ [Baamglooru ‍]

133410. ലോക് നായക് എന്നറിയപ്പെട്ടത് [Loku naayaku ennariyappettathu]

Answer: ജയപ്രകാശ് നാരായണ് ‍ [Jayaprakaashu naaraayanu ‍]

133411. ആദ്യമായി ലോക്സഭയില് ‍ ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ സീറ്റുകള് ‍ നേടി അധികാരത്തിലേറിയ നേതാവ് [Aadyamaayi loksabhayilu ‍ ettavum kooduthalu ‍ seettukalu ‍ nedi adhikaaratthileriya nethaavu]

Answer: രാജീവ്ഗാന്ധി [Raajeevgaandhi]

133412. ലോക്സഭയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് [Loksabhayile aadyatthe vanithaa prathipakshanethaavu]

Answer: സോണിയാ ഗാന്ധി [Soniyaa gaandhi]

133413. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി വനിത [Kendra manthriyaaya aadya malayaali vanitha]

Answer: ലക്ഷ്മി എന് ‍. മേനോന് ‍ [Lakshmi enu ‍. Menonu ‍]

133414. കോണ് ‍ ഗ്രസിന് ‍ റെ 125- മത്തെ വാര് ‍ ഷികത്തില് ‍ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചത് [Konu ‍ grasinu ‍ re 125- matthe vaaru ‍ shikatthilu ‍ adhyaksha padavi vahicchathu]

Answer: സോണിയാ ഗാന്ധി [Soniyaa gaandhi]

133415. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് [Desheeya graameena thozhilurappu paddhathi aadyamaayi nadappaakkiyathu ennu]

Answer: 2006 ഫെബ്രുവരി 2 [2006 phebruvari 2]

133416. ദേശീയ സാക്ഷരതാമിഷന് ‍ പ്രവര് ‍ ത്തനമാരംഭിച്ചത് [Desheeya saaksharathaamishanu ‍ pravaru ‍ tthanamaarambhicchathu]

Answer: 1988

133417. ദേശീയപതാകയുടെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം [Desheeyapathaakayude neelavum veethiyum thammilulla anupaatham]

Answer: 0.12638888888889

133418. ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാബീവി ഗവര് ‍ ണറായ സംസ്ഥാനം [Jasttisu phaatthimaabeevi gavaru ‍ naraaya samsthaanam]

Answer: തമിഴ്നാട് [Thamizhnaadu]

133419. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് രൂപം നല് ‍ കിയത് [Inthyayude desheeya pathaakaykku roopam nalu ‍ kiyathu]

Answer: പിംഗലി വെങ്കയ്യ [Pimgali venkayya]

133420. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയമൃഗം [Inthyayude desheeyamrugam]

Answer: കടുവ [Kaduva]

133421. ജവാഹര് ‍ ലാല് ‍ നെഹ്രു അന്തരിച്ചത് [Javaaharu ‍ laalu ‍ nehru antharicchathu]

Answer: 1964 മെയ് 27 [1964 meyu 27]

133422. ജിപ്മെര് ‍ ( ജവാഹര് ‍ ലാര് ‍ നെഹ്രു ഇന് ‍ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കല് ‍ എഡ്യുക്കേഷന് ‍ ആന് ‍ റ് റിസര് ‍ ച്ച് ) എവിടെയാണ് [Jipmeru ‍ ( javaaharu ‍ laaru ‍ nehru inu ‍ sttittyoottu ophu posttu graajvettu medikkalu ‍ edyukkeshanu ‍ aanu ‍ ru risaru ‍ cchu ) evideyaanu]

Answer: പുതുച്ചേരി [Puthuccheri]

133423. നെഹ്രു കഴിഞ്ഞാല് ‍ ചൈന സന്ദര് ‍ ശിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന് ‍ പ്രധാനമന്ത്രി [Nehru kazhinjaalu ‍ chyna sandaru ‍ shiccha aadya inthyanu ‍ pradhaanamanthri]

Answer: രാജീവ് ഗാന്ധി [Raajeevu gaandhi]

133424. മൈസൂര് ‍ സംസ്ഥാനത്തിന് ‍ റെ പേര് കര് ‍ ണാടകം എന്നുമാറ്റിയ വര് ‍ ഷം [Mysooru ‍ samsthaanatthinu ‍ re peru karu ‍ naadakam ennumaattiya varu ‍ sham]

Answer: 1973

133425. വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസരണവും വിതരണവും സ്വകാര്യവല് ‍ ക്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന് ‍ സംസ്ഥാനം [Vydyuthiyude prasaranavum vitharanavum svakaaryavalu ‍ kkariccha aadya inthyanu ‍ samsthaanam]

Answer: ഒറീസ [Oreesa]

133426. ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണണ് ‍ പൊലീസ് അക്കാദമി ഏത് നേതാവിന് ‍ റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് [Hydaraabaadile naashananu ‍ poleesu akkaadami ethu nethaavinu ‍ re perilaanu ariyappedunnathu]

Answer: സര് ‍ ദാര് ‍ വല്ലഭായ്പട്ടേല് ‍ [Saru ‍ daaru ‍ vallabhaaypattelu ‍]

133427. ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ മ്യൂസിയം [Hydaraabaadile prashasthamaaya myoosiyam]

Answer: സലാര് ‍ ജംഗ് മ്യൂസിയം [Salaaru ‍ jamgu myoosiyam]

133428. ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച വര് ‍ ഷം [Chyna inthyaye aakramiccha varu ‍ sham]

Answer: 1962

133429. ചൈന സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ച വര് ‍ ഷം [Chyna sikkimine inthyayude bhaagamaayi amgeekariccha varu ‍ sham]

Answer: 2004

133430. ഭോപ്പാല് ‍ ദുരന്തം നടന്ന വര് ‍ ഷം [Bhoppaalu ‍ durantham nadanna varu ‍ sham]

Answer: 1984 ( ഡിസംബര് ‍ 3) [1984 ( disambaru ‍ 3)]

133431. ലോകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വനിത [Lokatthu pradhaanamanthri padatthiletthiya randaamatthe vanitha]

Answer: ഇന്ദിരാഗാന്ധി [Indiraagaandhi]

133432. ലോക്സഭയില് ‍ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രദേശിക കക്ഷി [Loksabhayilu ‍ mukhyaprathipakshamaayittulla pradeshika kakshi]

Answer: തെലുങ്കുദേശം [Thelunkudesham]

133433. ലോക്സഭയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് [Loksabhayude pithaavu ennariyappettathu]

Answer: ജി . വി . മാവ് ലങ്കര് ‍ [Ji . Vi . Maavu lankaru ‍]

133434. ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായാറായ ആദ്യ വനിത [Loksabhaa speekkaraayaaraaya aadya vanitha]

Answer: മീരാകുമാര് ‍ [Meeraakumaaru ‍]

133435. കോണ് ‍ ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരുമുന്നണി ആദ്യമായി കേന്ദ്രത്തില് ‍ അധികാരത്തില് ‍ വന്ന വര് ‍ ഷം [Konu ‍ grasu nethruthvatthilulla orumunnani aadyamaayi kendratthilu ‍ adhikaaratthilu ‍ vanna varu ‍ sham]

Answer: 2004

133436. കോതഗുണ്ടം , രാമഗുണ്ടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങള് ‍ എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം [Kothagundam , raamagundam ennee sthalangalu ‍ enthinaanu prasiddham]

Answer: താപ വൈദ്യുതിനിലയങ്ങള് ‍ [Thaapa vydyuthinilayangalu ‍]

133437. ഗോവിന്ദ് സാഗര് ‍ എന്ന മനുഷ്യനിര് ‍ മിത തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് [Govindu saagaru ‍ enna manushyaniru ‍ mitha thadaakam ethu samsthaanatthaanu]

Answer: ഹിമാചല് ‍ പ്രദേശ് [Himaachalu ‍ pradeshu]

133438. ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടിക വര് ‍ ഗ കമ്മീഷന് ‍ രൂപവത്കരിച്ചത് [Desheeya pattikajaathi pattika varu ‍ ga kammeeshanu ‍ roopavathkaricchathu]

Answer: 1992

133439. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ‍ റെ പ്രഥമ ചെയര് ‍ മാന് ‍ [Desheeya manushyaavakaasha kammeeshanu ‍ re prathama cheyaru ‍ maanu ‍]

Answer: രംഗനാഥ് മിശ്ര [Ramganaathu mishra]

133440. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ‍ രൂപവത്കൃതമായ വര് ‍ ഷം [Desheeya manushyaavakaasha kammeeshanu ‍ roopavathkruthamaaya varu ‍ sham]

Answer: 1993

133441. ദേശീയഗാനത്തിന് ‍ റെ ഫുള് ‍ വേര് ‍ ഷന് ‍ പാടാനാവശ്യമായ സമയം [Desheeyagaanatthinu ‍ re phulu ‍ veru ‍ shanu ‍ paadaanaavashyamaaya samayam]

Answer: 52 സെക്കന് ‍ റ് [52 sekkanu ‍ ru]

133442. തപാല് ‍ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ദേശീയ നേതാവ് [Thapaalu ‍ sttaampiloode aadarikkappetta aadyatthe desheeya nethaavu]

Answer: മഹാത്മാഗാന്ധി [Mahaathmaagaandhi]

133443. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വനിത [Thamizhnaadu samsthaanatthu mukhyamanthriyaaya aadya vanitha]

Answer: ജാനകി രാമചന്ദ്രന് ‍ [Jaanaki raamachandranu ‍]

133444. ദക്ഷിണേന്ത്യയില് ‍ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി [Dakshinenthyayilu ‍ ninnum pradhaanamanthriyaaya randaamatthe vyakthi]

Answer: ദേവഗൗഡ [Devagauda]

133445. ചൈനയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന് ‍ അംബാസഡര് ‍ [Chynayile aadyatthe inthyanu ‍ ambaasadaru ‍]

Answer: സര് ‍ ദാര് ‍ കെ . എം . പണിക്കര് ‍ [Saru ‍ daaru ‍ ke . Em . Panikkaru ‍]

133446. ലോക്സഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാപ്രതിപക്ഷനേതാവ് [Loksabhayile randaamatthe vanithaaprathipakshanethaavu]

Answer: സുഷമാ സ്വരാജ് [Sushamaa svaraaju]

133447. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം [Inthyayude desheeya pushpam]

Answer: താമര [Thaamara]

133448. അമര് ‍ ത്യാസെന്നിന് ‍ റെ ചിന്തകളെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ സ്വാധീനിച്ച സംഭവം [Amaru ‍ thyaasenninu ‍ re chinthakale ettavum kooduthalu ‍ svaadheeniccha sambhavam]

Answer: ബംഗാള് ‍ ക്ഷാമം [Bamgaalu ‍ kshaamam]

133449. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഡണ് ‍ ഹിയില് ‍ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് [Rippabliku dina paredu danu ‍ hiyilu ‍ evideyaanu nadakkunnathu]

Answer: രാജ്പഥ് [Raajpathu]

133450. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നിയമനിര് ‍ മാണ കമ്മീഷന് ‍ രൂപവത്കരിച്ച വര് ‍ ഷം [Svathanthra inthyayude onnaam niyamaniru ‍ maana kammeeshanu ‍ roopavathkariccha varu ‍ sham]

Answer: 1955
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions