<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2683

134151. പോളിഡിപ്സിയ എന്താണ് . [Polidipsiya enthaanu .]

Answer: അമിതദാഹം [Amithadaaham]

134152. പോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം [Poshanatthekkuricchulla padtanam]

Answer: ട്രോഫോളജി [Dropholaji]

134153. പോമോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് [Pomolaji enthinekkuricchulla padtanamaanu]

Answer: പഴങ്ങള് ‍ [Pazhangalu ‍]

134154. പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ് ജീവന് ‍ റെ ഭൗതികമായ അടിസ്ഥാനം എന്നു പറഞ്ഞത് [Prottoplaasamaanu jeevanu ‍ re bhauthikamaaya adisthaanam ennu paranjathu]

Answer: ഹക്സലി [Haksali]

134155. ലിത്താര് ‍ ജ് ഏതിന് ‍ റെ അയിരാണ് [Litthaaru ‍ ju ethinu ‍ re ayiraanu]

Answer: കറുത്തീയം [Karuttheeyam]

134156. വാട്ടര് ‍ ഗ്യാസ് എന്തിന് ‍ റെയൊക്കെ മിശ്രിതമാണ് [Vaattaru ‍ gyaasu enthinu ‍ reyokke mishrithamaanu]

Answer: ഹൈഡ്രജന് ‍, കാര് ‍ ബണ് ‍ മോണോക്സൈഡ്ണോക്സൈഡ് [Hydrajanu ‍, kaaru ‍ banu ‍ monoksydnoksydu]

134157. ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ വാരിയെല്ലുകളുള്ള ജീവി [Ettavum kooduthalu ‍ vaariyellukalulla jeevi]

Answer: പാമ്പ് [Paampu]

134158. ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ വികാസം പ്രാപിച്ച മസ്തിഷ്കമുള്ള ജീവി [Ettavum kooduthalu ‍ vikaasam praapiccha masthishkamulla jeevi]

Answer: മനുഷ്യന് ‍ [Manushyanu ‍]

134159. ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ ചിറകുവിരിക്കുന്ന പക്ഷി ڋ [Ettavum kooduthalu ‍ chirakuvirikkunna pakshi ڋ]

Answer: ആല് ‍ ബട്രോസ് [Aalu ‍ badrosu]

134160. ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ ജീവിതദൈര് ‍ ഘ്യമുള്ള സസ്യങ്ങള് ‍ ഏത് വിഭാഗത്തില് ‍ പ്പെടുന്നു [Ettavum kooduthalu ‍ jeevithadyru ‍ ghyamulla sasyangalu ‍ ethu vibhaagatthilu ‍ ppedunnu]

Answer: ജിംനോസ്പേംസ് [Jimnospemsu]

134161. ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ പേരെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം [Ettavum kooduthalu ‍ pere baadhikkunna rogam]

Answer: ജലദോഷം [Jaladosham]

134162. ഓക്സിജന് ‍ കഴിഞ്ഞാല് ‍ ഭൗമോപരിതലത്തില് ‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം [Oksijanu ‍ kazhinjaalu ‍ bhaumoparithalatthilu ‍ ettavum kooduthalulla moolakam]

Answer: സിലിക്കണ് ‍ [Silikkanu ‍]

134163. കല് ‍ ക്കരിയുടെ രൂപാന്തരണത്തിലെ ആദ്യഘട്ടം [Kalu ‍ kkariyude roopaantharanatthile aadyaghattam]

Answer: പീറ്റ് [Peettu]

134164. പകര് ‍ ച്ചവ്യാധികളുടെ കൂട്ടത്തില് ‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാംക്രമിക സാധ്യതയുള്ള രോഗം [Pakaru ‍ cchavyaadhikalude koottatthilu ‍ ettavum kuranja saamkramika saadhyathayulla rogam]

Answer: കുഷ്ഠം [Kushdtam]

134165. പാപ്സ്മിയര് ‍ ടെസ്റ്റ് ഏതു രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . [Paapsmiyaru ‍ desttu ethu rogavumaayi bandhappettirikkunnu .]

Answer: ഗര് ‍ ഭാശയ ക്യാന് ‍ സര് ‍ [Garu ‍ bhaashaya kyaanu ‍ saru ‍]

134166. പാമ്പുകളുടെ രാജാവ് [Paampukalude raajaavu]

Answer: രാജവെമ്പാല [Raajavempaala]

134167. പാമ്പ് ഉള് ‍ പ്പെടെയുള്ള ഉരഗങ്ങള് ‍ ഇല്ലാത്ത വന് ‍ കര [Paampu ulu ‍ ppedeyulla uragangalu ‍ illaattha vanu ‍ kara]

Answer: അന് ‍ റാര് ‍ ട്ടിക്ക [Anu ‍ raaru ‍ ttikka]

134168. ഇന് ‍ റര് ‍ നെറ്റിന് ‍ റെ പഴയപേര് [Inu ‍ raru ‍ nettinu ‍ re pazhayaperu]

Answer: അര് ‍ പ്പാനെറ്റ് [Aru ‍ ppaanettu]

134169. ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എത്ര ബൈറ്റാണ് [Oru kilo byttu ethra byttaanu]

Answer: 1024

134170. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പശു [Kloningiloode srushdikkappetta aadya pashu]

Answer: വിക്ടോറിയ [Vikdoriya]

134171. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പൂച്ച [Kloningiloode srushdikkappetta aadya pooccha]

Answer: കാര് ‍ ബണ് ‍ കോപ്പി [Kaaru ‍ banu ‍ koppi]

134172. തൈറോക്സിന് ‍ റെ കുറവുമൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം [Thyroksinu ‍ re kuravumoolamundaakunna rogam]

Answer: ഗോയിറ്റര് ‍ [Goyittaru ‍]

134173. ഡെങ്കിപ്പനിക്കു കാരണം [Denkippanikku kaaranam]

Answer: വൈറസ് [Vyrasu]

134174. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കുതിര [Kloningiloode srushdikkappetta aadya kuthira]

Answer: പ്രൊമിത്യ [Promithya]

134175. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ പട്ടി [Kloningiloode srushdiccha aadyatthe patti]

Answer: സ്നൂപ്പി [Snooppi]

134176. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ സസ്തനം [Kloningiloode janiccha aadyatthe sasthanam]

Answer: ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാട് [Doli enna chemmariyaadu]

134177. ക്ലോണിങിന് ‍ റെ പിതാവ് [Kloninginu ‍ re pithaavu]

Answer: ഇയാന് ‍ വില് ‍ മുട്ട് [Iyaanu ‍ vilu ‍ muttu]

134178. ക്ലോണിംഗിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യത്തെ എരുമക്കുട്ടി [Klonimgiloode piranna aadyatthe erumakkutti]

Answer: സംരൂപ [Samroopa]

134179. ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം [Oru samachathurakkattayude vashangalude ennam]

Answer: 6

134180. വിദ്യുത് പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം [Vidyuthu prathirodham ettavum kuranja loham]

Answer: വെള്ളി [Velli]

134181. നെല്ലിക്കയില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം [Nellikkayilu ‍ adangiyirikkunna jeevakam]

Answer: ജീവകം സി [Jeevakam si]

134182. നെഞ്ചെരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏതവയവത്തിലാണ് [Nencherippu anubhavappedunnathu ethavayavatthilaanu]

Answer: ആമാശയം [Aamaashayam]

134183. നെഫ്രോണ് ‍ ഏത് ശരീരഭാഗത്താണ് [Nephronu ‍ ethu shareerabhaagatthaanu]

Answer: വൃക്കയില് ‍ [Vrukkayilu ‍]

134184. പെനിസെലിന് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് [Peniselinu ‍ kandupidicchathu]

Answer: അലക്സാണ്ടര് ‍ ഫ്ളമിങ് [Alaksaandaru ‍ phlamingu]

134185. പെന് ‍ ഗ്വിന് ‍ പക്ഷികളുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് ‍ റെ പേര് [Penu ‍ gvinu ‍ pakshikalude vaasasthalatthinu ‍ re peru]

Answer: റൂക്കറി [Rookkari]

134186. പെര് ‍ ട്ടൂസിസ് എന്നുമറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് [Peru ‍ ttoosisu ennumariyappedunna asukhamaanu]

Answer: വില്ലന് ‍ ചുമ [Villanu ‍ chuma]

134187. പെറ്റ്സ്കാന് ‍ ഏതു ശരീരഭാഗത്തിന് ‍ റെ പഠനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് . [Pettskaanu ‍ ethu shareerabhaagatthinu ‍ re padtanatthinaanu upayogikkunnathu .]

Answer: മസ്തിഷ്കം [Masthishkam]

134188. പൊമറേനിയന് ‍ നായയുടെ ജ ډ ദേശം [Pomareniyanu ‍ naayayude ja ډ desham]

Answer: ജര് ‍ മനി [Jaru ‍ mani]

134189. പി . വി . സി . കത്തുന്നതിന് ‍ റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകം [Pi . Vi . Si . Katthunnathinu ‍ re phalamaayi undaakunna vishavaathakam]

Answer: ഡയോക്സിന് ‍ [Dayoksinu ‍]

134190. 296 പുളിയില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് [296 puliyilu ‍ adangiyirikkunna aasidu]

Answer: ടാര് ‍ ടാറിക് ആസിഡ് [Daaru ‍ daariku aasidu]

134191. മാലക്കൈറ്റ് ഏതിന് ‍ റെ അയിരാണ് [Maalakkyttu ethinu ‍ re ayiraanu]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

134192. ഏതു ജീവിയില് ‍ നിന്നാണ് അംബര് ‍ ഗ്രീസ് എന്ന സുഗന്ധവസ്തു ലഭിക്കുന്നത് . [Ethu jeeviyilu ‍ ninnaanu ambaru ‍ greesu enna sugandhavasthu labhikkunnathu .]

Answer: നീലത്തിമിംഗിലം [Neelatthimimgilam]

134193. ഏതു രോഗത്തിന് ‍ റെ ചികില് ‍ സയ്ക്കാണ് ക്ലോറോമൈസെറ്റിന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് [Ethu rogatthinu ‍ re chikilu ‍ saykkaanu kloromysettinu ‍ upayogikkunnathu]

Answer: ടൈഫോയ്ഡ് [Dyphoydu]

134194. ഏതു രോഗമാണ് ലുക്കിമിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് [Ethu rogamaanu lukkimiya ennum ariyappedunnathu]

Answer: രക്താര് ‍ ബുദം [Rakthaaru ‍ budam]

134195. ഏതു രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഉപ്പില് ‍ അയഡിന് ‍ ചേര് ‍ ക്കുന്നത് [Ethu rogatthe prathirodhikkaanaanu uppilu ‍ ayadinu ‍ cheru ‍ kkunnathu]

Answer: ഗോയിറ്റര് ‍ [Goyittaru ‍]

134196. ഏതു രോഗം നിര് ‍ ണയിക്കാനാണ് എലിസ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് . [Ethu rogam niru ‍ nayikkaanaanu elisa desttu nadatthunnathu .]

Answer: എയ്ഡ്സ് [Eydsu]

134197. ആവര് ‍ ത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം [Aavaru ‍ tthanappattikayile ettavum bhaaram kuranja moolakam]

Answer: ഹൈഡ്രജന് ‍ [Hydrajanu ‍]

134198. ആസിഡുമഴയ്ക്കു കാരണമായ പ്രധാനവാതകം [Aasidumazhaykku kaaranamaaya pradhaanavaathakam]

Answer: സള് ‍ ഫര് ‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് [Salu ‍ pharu ‍ dy oksydu]

134199. പാറ്റയുടെ രക്തത്തിന് ‍ റെ നിറം [Paattayude rakthatthinu ‍ re niram]

Answer: നിറമില്ല [Niramilla]

134200. പാരമ്പര്യ ഗുണങ്ങളെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരാന് ‍ സഹായിക്കുന്നത് [Paaramparya gunangale aduttha thalamurayilekku pakaraanu ‍ sahaayikkunnathu]

Answer: ജീനുകള് ‍ [Jeenukalu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions