<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2687

134351. ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് [Baakdeeriyaye kandupidicchathu]

Answer: ല്യൂവന് ‍ ഹോക്ക് [Lyoovanu ‍ hokku]

134352. ബി . സി . ജി . വാക്സിന് ‍ ഏതു രോഗത്തെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് [Bi . Si . Ji . Vaaksinu ‍ ethu rogattheyaanu prathirodhikkunnathu]

Answer: ക്ഷയം [Kshayam]

134353. സാധാരണതാപനിലയില് ‍ ഏറ്റവും കുറച്ച് വികസിക്കുന്ന പദാര് ‍ ഥം [Saadhaaranathaapanilayilu ‍ ettavum kuracchu vikasikkunna padaaru ‍ tham]

Answer: വജ്രം [Vajram]

134354. സൂര്യനിലെ ഊര് ‍ ജസ്രോതസ്സ് [Sooryanile ooru ‍ jasrothasu]

Answer: ഹൈഡ്രജന് ‍ [Hydrajanu ‍]

134355. ഇരുമ്പിനു പുറത്ത് സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ [Irumpinu puratthu sinku pooshunna prakriya]

Answer: ഗാല് ‍ വനൈസേഷന് ‍ [Gaalu ‍ vanyseshanu ‍]

134356. കടല് ‍ വെള്ളരിക്കയില് ‍ സമൃദ്ധമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം [Kadalu ‍ vellarikkayilu ‍ samruddhamaayi adangiyirikkunna loham]

Answer: വനേഡിയം [Vanediyam]

134357. ബുക് ലങ്സ് ഏത് ജീവിയുടെ ശ്വസനാവയവമാണ് [Buku langsu ethu jeeviyude shvasanaavayavamaanu]

Answer: എട്ടുകാലി [Ettukaali]

134358. ബയോളജി ( ജീവശാസ്ത്രം ) യുടെ പിതാവ് [Bayolaji ( jeevashaasthram ) yude pithaavu]

Answer: അരിസ്റ്റോട്ടില് ‍ [Aristtottilu ‍]

134359. യെല്ലോ കേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിന് ‍ റെ അയിരാണ് [Yello kekku ennariyappedunnathu ethu moolakatthinu ‍ re ayiraanu]

Answer: യുറേനിയം [Yureniyam]

134360. ലെന് ‍ സ് , പ്രിസം എന്നിവ നിര് ‍ മിക്കാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സ് [Lenu ‍ su , prisam enniva niru ‍ mikkaanu ‍ upayogikkunna glaasu]

Answer: ഫ്ളിന് ‍ റ് ഗ്ലാസ്സ് [Phlinu ‍ ru glaasu]

134361. കോര് ‍ ണിയയുടെ ഏകദേശവ്യാസം [Koru ‍ niyayude ekadeshavyaasam]

Answer: 12 മി . മീ . [12 mi . Mee .]

134362. കോര് ‍ ണിയയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്തരം [Koru ‍ niyaye aavaranam cheythirikkunna stharam]

Answer: കണ് ‍ ജക്ടിവ [Kanu ‍ jakdiva]

134363. കോളറയ്ക്കു കാരണമായ അണു [Kolaraykku kaaranamaaya anu]

Answer: ബാക്ടീരിയ [Baakdeeriya]

134364. കോളി ഫ്ളവറിന് ‍ റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് [Koli phlavarinu ‍ re ethu bhaagamaanu bhakshanatthinaayi upayogikkunnathu]

Answer: പുഷ്പമഞ്ജരി [Pushpamanjjari]

134365. കോശത്തിനുള്ളിലെ ഏക അജീവീയഘടകം [Koshatthinullile eka ajeeveeyaghadakam]

Answer: ഫേനം [Phenam]

134366. കോശത്തിന് ‍ റെ അടുക്കള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Koshatthinu ‍ re adukkala ennariyappedunnathu]

Answer: ഹരിതകണം [Harithakanam]

134367. കോശത്തിന് ‍ റെ ഊര് ‍ ജസംഭരണി എന്നറിയപ്പെറ്റുന്നത് [Koshatthinu ‍ re ooru ‍ jasambharani ennariyappettunnathu]

Answer: മൈറ്റോകോണ് ‍ ട്രിയ [Myttokonu ‍ driya]

134368. ഗണ് ‍ മെറ്റല് ‍ എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിലെ ഘടകങ്ങള് ‍ [Ganu ‍ mettalu ‍ enna lohasankaratthile ghadakangalu ‍]

Answer: ചെമ്പ് , വെളുത്തീയം , നാകം [Chempu , veluttheeyam , naakam]

134369. ജെറ്റ് എന് ‍ ജനുകളില് ‍ പ്രധാന ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ വകഭേദം [Jettu enu ‍ janukalilu ‍ pradhaana indhanamaayi upayogikkunna mannennayude vakabhedam]

Answer: പാരഫിന് ‍ [Paaraphinu ‍]

134370. നൈട്രിക് ആസിഡിന് ‍ റേയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് ‍ റെയും മിശ്രിതം [Nydriku aasidinu ‍ reyum hydrokloriku aasidinu ‍ reyum mishritham]

Answer: അക്വാറീജിയ [Akvaareejiya]

134371. ബയോളജി എന്ന വാക്ക് രൂപവത്കരിച്ചത് [Bayolaji enna vaakku roopavathkaricchathu]

Answer: ജീന് ‍ ലാമാര് ‍ ക്ക് [Jeenu ‍ laamaaru ‍ kku]

134372. ബയോളജിക്കല് ‍ ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് [Bayolajikkalu ‍ klokku upayogikkunnathu]

Answer: സ്വഭാവ ക്രമീകരണം [Svabhaava krameekaranam]

134373. ഭക്ഷണത്തിനായി മറ്റൊരു ജീവിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവി [Bhakshanatthinaayi mattoru jeeviye aashrayikkunna jeevi]

Answer: പരോപജീവി [Paropajeevi]

134374. അണു സംഖ്യ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടുവച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന് ‍ [Anu samkhya enna aashayam aadyamaayi munnottuvaccha shaasthrajnjanu ‍]

Answer: ഹെന് ‍ റി മോസ്ലി [Henu ‍ ri mosli]

134375. ഓസോണ് ‍ തന്മാത്രയില് ‍ എത്ര ഓക്സിജന് ‍ ആറ്റങ്ങള് ‍ ഉണ്ട് . [Osonu ‍ thanmaathrayilu ‍ ethra oksijanu ‍ aattangalu ‍ undu .]

Answer: 3

134376. ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ആദ്യം അയയ്ക്കപ്പെട്ട ജീവി [Shoonyaakaashatthekku aadyam ayaykkappetta jeevi]

Answer: നായ [Naaya]

134377. ഹൈഡ്രജന് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് [Hydrajanu ‍ kandupidicchathu]

Answer: കാവന് ‍ ഡിഷ് [Kaavanu ‍ dishu]

134378. ഒരു കാലില് ‍ രണ്ടു വിരലുകള് ‍ മാത്രമുള്ള പക്ഷി . [Oru kaalilu ‍ randu viralukalu ‍ maathramulla pakshi .]

Answer: ഒട്ടകപ്പക്ഷി [Ottakappakshi]

134379. ഒരു ശിശു വളര് ‍ ന്നു വരുമ്പോള് ‍ എല്ലുകളുടെ എണ്ണം [Oru shishu valaru ‍ nnu varumpolu ‍ ellukalude ennam]

Answer: കുറയുന്നു [Kurayunnu]

134380. ഒറിജിന് ‍ ഓഫ് സ്പീഷീസ് രചിച്ചതാര് [Orijinu ‍ ophu speesheesu rachicchathaaru]

Answer: ചാള് ‍ സ് ഡാര് ‍ വിന് ‍ [Chaalu ‍ su daaru ‍ vinu ‍]

134381. വാനിലയുടെ ജന്മദേശം [Vaanilayude janmadesham]

Answer: മെക്സിക്കോ [Meksikko]

134382. ഓര് ‍ ണിത്തോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് [Oru ‍ nittholaji enthinekkuricchulla padtanamaanu]

Answer: പക്ഷികള് ‍ [Pakshikalu ‍]

134383. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലവണം [Phottograaphiyilu ‍ upayogikkunna oru lavanam]

Answer: സില് ‍ വര് ‍ അയഡൈഡ് [Silu ‍ varu ‍ ayadydu]

134384. പ്രകൃതിവാതകത്തില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ‍ [Prakruthivaathakatthilu ‍ adangiyirikkunna ghadakangalu ‍]

Answer: മീഥേന് ‍, ഈഥേന് ‍, പ്രൊപ്പേന് ‍, ബ്യൂട്ടേന് ‍ [Meethenu ‍, eethenu ‍, proppenu ‍, byoottenu ‍]

134385. ഭക്ഷണത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം [Bhakshanatthiladangiyirikkunna jalaamsham aagiranam cheyyunna dahanendriya vyavasthayude bhaagam]

Answer: വന് ‍ കുടല് ‍ [Vanu ‍ kudalu ‍]

134386. ഭയപ്പെടുമ്പോള് ‍ ശരീരത്തില് ‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോര് ‍ മോണ് ‍ [Bhayappedumpolu ‍ shareeratthilu ‍ ulpaadippikkappedunna horu ‍ monu ‍]

Answer: അഡ്രിനാലിന് ‍ [Adrinaalinu ‍]

134387. ഭാരത്തില് ‍ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള പക്ഷി [Bhaaratthilu ‍ randaam sthaanamulla pakshi]

Answer: കാസോവരി [Kaasovari]

134388. ടെലിവിഷന് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് [Delivishanu ‍ kandupidicchathu]

Answer: ജോണ് ‍ ബേര് ‍ ഡ് [Jonu ‍ beru ‍ du]

134389. വൈദ്യുത വിളക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് [Vydyutha vilakku kandupidicchathu]

Answer: എഡിസണ് ‍ [Edisanu ‍]

134390. കോശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം [Koshatthile ettavum pradhaanappetta bhaagam]

Answer: ന്യൂക്ലിയസ് [Nyookliyasu]

134391. കോശത്തിലെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയല് ‍ [Koshatthile janattiku metteeriyalu ‍]

Answer: ഡിഎന് ‍ എ [Dienu ‍ e]

134392. കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് [Kosham kandupidicchathu]

Answer: റോബര് ‍ ട്ട് ഹുക്ക് [Robaru ‍ ttu hukku]

134393. മൃതശരീരങ്ങള് ‍ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ? [Mruthashareerangalu ‍ kedu koodaathe sookshikkuvaanu ‍ upayeaagikkunna raasavasthu ?]

Answer: ഫോള് ‍ മാള് ‍ ഡിഹൈഡ് [Pheaalu ‍ maalu ‍ dihydu]

134394. ചിലി സാള് ‍ ട്ട് പീറ്ററിന്റെ രാസനാമം ? [Chili saalu ‍ ttu peettarinte raasanaamam ?]

Answer: സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് [Seaadiyam nydrettu]

134395. ആവര് ‍ ത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ? [Aavaru ‍ tthana pattika kandupidiccha shaasthrajnjanaanu ?]

Answer: മെന്റ് ലി [Mentu li]

134396. ആധുനിക ആവര് ‍ ത്തനപട്ടികയുടെ പിതാവ് ആര് ? [Aadhunika aavaru ‍ tthanapattikayude pithaavu aaru ?]

Answer: മോസ് ലി . [Meaasu li .]

134397. ആവര് ‍ ത്തന പട്ടികയിലെ ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ? [Aavaru ‍ tthana pattikayile aake grooppukalude ennam ethra ?]

Answer: 18 ഗ്രൂപ്പ് [18 grooppu]

134398. ഫലങ്ങള് ‍ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ? [Phalangalu ‍ kruthrimamaayi pazhuppikkunnathinaayi upayeaagikkunna raasavasthu ?]

Answer: കാല് ‍ സ്യം കാര് ‍ ബൈഡ് [Kaalu ‍ syam kaaru ‍ bydu]

134399. ആറ്റത്തിന്റെ പോസറ്റീവ് ചാര് ‍ ജ്ജുള്ള കണമാണ് ? [Aattatthinte peaasatteevu chaaru ‍ jjulla kanamaanu ?]

Answer: പ്രൊട്ടോണ് ‍ [Preaatteaanu ‍]

134400. അറ്റോമിക നമ്പര് ‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ----- എണ്ണത്തെയാണ് ? [Atteaamika namparu ‍ soochippikkunnathu ----- ennattheyaanu ?]

Answer: പ്രൊട്ടോണ് ‍ -- ഇലക്ടോണ് ‍ [Preaatteaanu ‍ -- ilakdeaanu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution