<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2720

136001. വ്യക്തികളുടെ സ്വത്തിനുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി [Vyakthikalude svatthinumel erppedutthiyirikkunna nikuthi]

Answer: ധന നികുതി (Wealth Tax) [Dhana nikuthi (wealth tax)]

136002. മലിനീകരണം നടത്തുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി [Malineekaranam nadatthunna vyavasaaya sthaapanangalude mel erppedutthiyirikkunna nikuthi]

Answer: കാർബൺ നികുതി [Kaarban nikuthi]

136003. കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി [Kayattumathi irakkumathi saadhanangalil erppedutthiyirikkunna nikuthi]

Answer: കസ്റ്റംസ് നികുതി [Kasttamsu nikuthi]

136004. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ചുമത്തുന്നത് [Sttaampu dyootti chumatthunnathu]

Answer: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ( ഇത് ശേഖരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ) [Kendra sarkkaar ( ithu shekharikkunnathu samsthaana sarkkaar )]

136005. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആസ്ഥാനം [Naashanal sttokku ekschenchinte aasthaanam]

Answer: മുംബൈ (1992) [Mumby (1992)]

136006. ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണിക് ഓഹരി വിപണിയായ നാസ്ഡാക്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി [Lokatthile aadya ilakdroniku ohari vipaniyaaya naasdaakkil listtu cheyyappetta aadya inthyan kampani]

Answer: ഇൻഫോസിസ് [Inphosisu]

136007. ഇന്ത്യയിൽ ഓഹരി വിപണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് [Inthyayil ohari vipanikale niyanthrikkunnathu]

Answer: Securities and Exchange Board of India (SEBI)( മുംബൈ ) [Securities and exchange board of india (sebi)( mumby )]

136008. സെബി സ്ഥാപിതമായത് [Sebi sthaapithamaayathu]

Answer: 1988 (1992 ഇൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പദവി ) [1988 (1992 il sttaattyoottari padavi )]

136009. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഹരി സൂചിക അറിയപ്പെടുന്നത് [Bombe sttokku ekschenchu ohari soochika ariyappedunnathu]

Answer: സെൻസെക്സ് [Senseksu]

136010. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് [Keralatthil aadyatthe sttokku ekschenchu]

Answer: കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (1978) [Kocchin sttokku ekschenchu (1978)]

136011. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി [Inthyayile aadyatthe inshuransu kampani]

Answer: ഓറിയന്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി , കൊൽക്കത്ത [Oriyantal lyphu inshuransu kampani , kolkkattha]

136012. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി [Inthyayile ettavum valiya inshuransu kampani]

Answer: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (LIC) [Lyphu inshuransu korppareshan ophu inthya (lic)]

136013. LIC സ്ഥാപിതമായ വർഷം [Lic sthaapithamaaya varsham]

Answer: 1956 സെപ്റ്റംബർ 1 ( ആസ്ഥാനം മുംബൈ ) [1956 septtambar 1 ( aasthaanam mumby )]

136014. LIC യുടെ ആപ്തവാക്ക്യം [Lic yude aapthavaakkyam]

Answer: യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം [Yogakshemam vahaamyaham]

136015. LIC യുടെ ആദ്യ വനിതാ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ [Lic yude aadya vanithaa maanejingu dayarakdar]

Answer: ഉഷ സാങ് ‌ വാൻ [Usha saangu vaan]

136016. ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി [Daaridrya rekhaykku thaazheyullavarkku inshuransu pariraksha urappaakkunna paddhathi]

Answer: ജനശ്രീ ബീമാ യോജന [Janashree beemaa yojana]

136017. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ദേശസാൽക്കരണം നിലവിൽവന്നത് [Janaral inshuransu deshasaalkkaranam nilavilvannathu]

Answer: 1973 ജനുവരി 1 [1973 januvari 1]

136018. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര [Kaarshika ulppannangalkku nalkunna amgeekrutha mudra]

Answer: ആഗ് മാർക്ക് [Aagu maarkku]

136019. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അംഗീകൃത മുദ്ര [Paristhithi sauhruda ulppannangalkku nalkunna amgeekrutha mudra]

Answer: എക്കോമാർക്ക് [Ekkomaarkku]

136020. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന മുദ്ര [Svarnnatthinte parishuddhi amgeekarikkunna mudra]

Answer: BIS ഹാൾ മാർക്ക് [Bis haal maarkku]

136021. സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന മുദ്ര [Saadhanangaludeyum sevanangaludeyum gunanilavaaram urappuvarutthunna mudra]

Answer: ISO

136022. ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന കമ്മറ്റി [Inthyayil daaridryam nirnnayikkunnathinu adhikaaram nalkiyirikkunna kammatti]

Answer: ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ [Aasoothrana kammeeshan]

136023. ദാരിദ്ര്യനിർണ്ണയ കമ്മറ്റിയുടെ അവലോകന പ്രകാരം ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ ആഹാരത്തിൻറെ അളവ് [Daaridryanirnnaya kammattiyude avalokana prakaaram graameena janathaykku oru divasam aavashyamaaya aahaaratthinre alavu]

Answer: 2400 കലോറി [2400 kalori]

136024. നഗരവാസികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ ആഹാരത്തിൻറെ അളവ് [Nagaravaasikalkku oru divasam aavashyamaaya aahaaratthinre alavu]

Answer: 2100 കലോറി [2100 kalori]

136025. ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം [Inthyayil daaridryarekhaykku thaazheyulla janangal ettavum kooduthalulla samsthaanam]

Answer: ഉത്തർപ്രദേശ് [Uttharpradeshu]

136026. BPL റേഷൻകാർഡിൻറെ നിറം [Bpl reshankaardinre niram]

Answer: ഇരുണ്ട പിങ്ക് നിറം [Irunda pinku niram]

136027. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സഹകരണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് [Inthyayilaadyamaayi sahakarana niyamam nilavil vannathu]

Answer: 1904

136028. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വർഷം [Anthaaraashdra sahakarana varsham]

Answer: 2012

136029. ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം [Inthyayil panchaayattheeraaju samvidhaanam nilavil vanna aadya samsthaanam]

Answer: രാജസ്ഥാൻ (1959 നാഗൂർ ജില്ലയിൽ ജവാഹർലാൽ നെഹ് ‌ റു ) [Raajasthaan (1959 naagoor jillayil javaaharlaal nehu ru )]

136030. ഇന്ത്യയിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് കമ്മറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് [Inthyayil thrithala panchaayatthiraaju samvidhaanam nilavil vannathu ethu kammattiyude nirddheshaprakaaramaanu]

Answer: ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത ( പഞ്ചായത്ത് രാജിൻറെ പിതാവ് ) [Balvanthu raayu mettha ( panchaayatthu raajinre pithaavu )]

136031. ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് [Inthyayile thaddhesha svayambharana sthaapanangalude pithaavu]

Answer: റിപ്പൺ പ്രഭു [Rippan prabhu]

136032. പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് [Panchaayatthu raaju enna padam aadyamaayi upayogicchathu]

Answer: ജവാഹർലാൽ നെഹ് ‌ റു [Javaaharlaal nehu ru]

136033. ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് [Graamasvaraaju enna padam aadyamaayi upayogicchathu]

Answer: മഹാത്മാ ഗാന്ധി [Mahaathmaa gaandhi]

136034. ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് [Janakeeyaasoothranam enna padam aadyamaayi upayogicchathu]

Answer: എം എൻ റോയ് [Em en royu]

136035. പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനവും ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനവും ഏത് [Panchaayatthu raaju nilavil vanna randaamatthe samsthaanavum dakshina inthyayile aadya samsthaanavum ethu]

Answer: ആന്ധ്രപ്രദേശ് (1959) [Aandhrapradeshu (1959)]

136036. പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് [Panchaayatthukalude roopeekaranatthe patti prathipaadikkunna bharanaghadanaa vakuppu]

Answer: അനുച്ഛേദം 40 [Anuchchhedam 40]

136037. പഞ്ചായത്ത് രാജിന് ഭരണഘടനാ സാധുത നൽകിയ ഭേദഗതി [Panchaayatthu raajinu bharanaghadanaa saadhutha nalkiya bhedagathi]

Answer: ഭേദഗതി 73 (1992) [Bhedagathi 73 (1992)]

136038. ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം [Desheeya panchaayatthu raaju dinam]

Answer: ഏപ്രിൽ 24 [Epril 24]

136039. പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം പാസാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി [Panchaayatthu raaju niyamam paasaakkiya pradhaanamanthri]

Answer: നരസിംഹറാവു [Narasimharaavu]

136040. കമ്മറ്റി ഓൺ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Kammatti on panchaayatthu raaju insttittayooshansu ennariyappedunnathu]

Answer: അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി [Ashoku mettha kammitti]

136041. അശോക് മേത്ത കമ്മറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി [Ashoku mettha kammattiyil amgamaayirunna malayaali]

Answer: ഇ എം എസ് [I em esu]

136042. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം [Panchaayatthu raaju samvidhaanatthile adisthaana ghadakam]

Answer: ഗ്രാമസഭ [Graamasabha]

136043. ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് [Graamasabhaye kuricchu prathipaadikkunna bharanaghadanaa vakuppu]

Answer: 243 എ [243 e]

136044. ഗ്രാമസഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വാറം [Graamasabha sammelikkunnathinulla kvaaram]

Answer: 42745

136045. ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് [Graamasabha vilicchukoottunnathu]

Answer: വാർഡ് മെമ്പർ [Vaardu mempar]

136046. ഗ്രാമസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ [Graamasabhayude adhyakshan]

Answer: പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് [Panchaayatthu prasidanru]

136047. ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമസഭ വർഷമായി ആഘോഷിച്ചത് [Inthyayil graamasabha varshamaayi aaghoshicchathu]

Answer: 1999-2000

136048. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം [Thaddhesha svayambharana sthaapanangalilekku mathsarikkunnathinulla kuranja praayam]

Answer: 21 വയസ് [21 vayasu]

136049. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് [Thaddhesha svayambharana sthaapanangalilekkulla thiranjeduppu nadatthunnathu]

Answer: സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ [Samsthaana thiranjeduppu kammeeshan]

136050. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വനിതാ സംവരണം [Keralatthile thaddhesha svayambharana sthaapanangalile vanithaa samvaranam]

Answer: 0.5
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions