<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2757

137851. കൊച്ചി കപ്പല് ‍ നിര് ‍ മ്മാണ ശാലയില് ‍ നിര് ‍ മ്മിച്ച ആദ്യകപ്പല് ‍ റാണി പത്മിനി കടലിലിറക്കി . [Kocchi kappalu ‍ niru ‍ mmaana shaalayilu ‍ niru ‍ mmiccha aadyakappalu ‍ raani pathmini kadalilirakki .]

Answer: 1980 ജനുവരി 28 [1980 januvari 28]

137852. വയനാട് ജില്ല രൂപീകൃതമായി . [Vayanaadu jilla roopeekruthamaayi .]

Answer: 1980 നവംബര് ‍ 1 [1980 navambaru ‍ 1]

137853. കേരളകോണ് ‍ ഗ്രസ് പാര് ‍ ട്ടികള് ‍ പിന്തുണ പിന് ‍ വലിച്ചതിനാല് ‍ ഇ . കെ നയനാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതു മന്ത്രി സഭ രാജി വച്ചു . [Keralakonu ‍ grasu paaru ‍ ttikalu ‍ pinthuna pinu ‍ valicchathinaalu ‍ i . Ke nayanaarude nethruthvatthilulla idathu manthri sabha raaji vacchu .]

Answer: 1981 ഒക്ടോബര് ‍ 20 [1981 okdobaru ‍ 20]

137854. കെ . കരുണാകരന് ‍ മന്ത്രിസഭ സ്ഥാനമേറ്റു . [Ke . Karunaakaranu ‍ manthrisabha sthaanamettu .]

Answer: 1981 ഡിസംബര് ‍ 28 [1981 disambaru ‍ 28]

137855. കെ . കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു . ഡി . എഫ് മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചു . [Ke . Karunaakarante nethruthvatthilulla yu . Di . Ephu manthrisabha raajivacchu .]

Answer: 1982 മാര് ‍ ച്ച് 17 [1982 maaru ‍ cchu 17]

137856. ഏഴാം കേരള നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറവൂര് ‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 50 ബൂത്തുകളില് ‍ ഇന്ത്യയില് ‍ ആദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി . [Ezhaam kerala niyamasabhaatheranjeduppu paravooru ‍ niyojaka mandalatthile 50 bootthukalilu ‍ inthyayilu ‍ aadyamaayi vottimgu yanthram upayogicchu theranjeduppu nadatthi .]

Answer: 1982 മേയ് 19 [1982 meyu 19]

137857. കെ . കുരണാകരന് ‍ മന്ത്രിസഭ സ്ഥാനമേറ്റു . [Ke . Kuranaakaranu ‍ manthrisabha sthaanamettu .]

Answer: 1982 മേയ് 24 [1982 meyu 24]

137858. കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ സര് ‍ വ്വകലാശാല കോട്ടയത്ത് നിലവില് ‍ വന്നു . [Keralatthile naalaamatthe saru ‍ vvakalaashaala kottayatthu nilavilu ‍ vannu .]

Answer: 1983 ഒക്ടോബര് ‍ 26 [1983 okdobaru ‍ 26]

137859. സൈലന്റ് വാലി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാന് ‍ കേരള സര് ‍ ക്കാര് ‍ തീരുമാനിച്ചു . [Sylantu vaali paddhathi upekshikkaanu ‍ kerala saru ‍ kkaaru ‍ theerumaanicchu .]

Answer: 1983 നവംബര് ‍ 5 [1983 navambaru ‍ 5]

137860. കേരളത്തിലെ അവസാന ജില്ലയായ കാസര് ‍ കോഡ് രൂപീകൃതമായി . [Keralatthile avasaana jillayaaya kaasaru ‍ kodu roopeekruthamaayi .]

Answer: 1984 മേയ് 24 [1984 meyu 24]

137861. ദൂരദര് ‍ ശന് ‍ മലയാള പരിപാടികള് ‍ സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിച്ചു . [Dooradaru ‍ shanu ‍ malayaala paripaadikalu ‍ samprekshanam aarambhicchu .]

Answer: 1985 ജനുവരി 1 [1985 januvari 1]

137862. ഇ . കെ . നയനാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല് ‍. ഡി . എഫ് . മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു . [I . Ke . Nayanaarude nethruthvatthilulla elu ‍. Di . Ephu . Manthrisabha adhikaaramettu .]

Answer: 1987 മാര്ച്ച് 26 [1987 maarcchu 26]

137863. കോഴിക്കോട് ( കരിപ്പൂര് ‍) വിമാനത്താവളത്തില് ‍ ആദ്യത്തെ വിമാനമിറങ്ങി . [Kozhikkodu ( karippooru ‍) vimaanatthaavalatthilu ‍ aadyatthe vimaanamirangi .]

Answer: 1988

137864. ക്രിസ്ത്യന് ‍ വനിതകള് ‍ ക്ക് പിതൃസ്വത്തില് ‍ തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു . [Kristhyanu ‍ vanithakalu ‍ kku pithrusvatthilu ‍ thulya avakaashamundennu supreem kodathi vidhicchu .]

Answer: 1988

137865. പെരുമണ് ‍ ദുരന്തം . കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുമണില് ‍ വച്ച് ബാംഗ് ‌ ളൂര് ‍ തിരുവനന്തപുരം ഐലന്റ് എക് ‌ സ്പ്രസ് തീവണ്ടി അഷ്ടമുടി കായലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 107 പേര് ‍ മരിച്ചു . [Perumanu ‍ durantham . Kollam jillayile perumanilu ‍ vacchu baamgu looru ‍ thiruvananthapuram ailantu eku sprasu theevandi ashdamudi kaayalilekku marinju 107 peru ‍ maricchu .]

Answer: 1988 ജൂലൈ 8 [1988 jooly 8]

137866. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടന് ‍ പ്രേംനസീര് ‍ അന്തരിച്ചു . [Prashastha chalacchithra nadanu ‍ premnaseeru ‍ antharicchu .]

Answer: 1989 ജനുവരി 16 [1989 januvari 16]

137867. കാറ്റില് ‍ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരള ത്തിലെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി പാലക്കാട് കോട്ടമലയില് ‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . [Kaattilu ‍ ninnum vydyuthi uthpaadippikkunna kerala tthile aadyatthe paddhathi paalakkaadu kottamalayilu ‍ udghaadanam cheythu .]

Answer: 1989 മാര് ‍ ച്ച് 11 [1989 maaru ‍ cchu 11]

137868. കോട്ടയം ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂര് ‍ ണ സാക്ഷരത നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പട്ടണമായി . [Kottayam inthyayile sampooru ‍ na saaksharatha nedunna aadyatthe pattanamaayi .]

Answer: 1989 ജൂണ് ‍ 25 [1989 joonu ‍ 25]

137869. ഇന്ത്യയില് ‍ സുപ്രീംകോടതിയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാജഡ്ജിയായി മലയാളിയായ എം . ഫാത്തിമബീവി നിയമിതയായി . [Inthyayilu ‍ supreemkodathiyile aadyatthe vanithaajadjiyaayi malayaaliyaaya em . Phaatthimabeevi niyamithayaayi .]

Answer: 1989 ഒക്ടോബര് ‍ 5 [1989 okdobaru ‍ 5]

137870. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര് ‍ ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി എറണാകുളം മാറി . [Inthyayile aadyatthe sampooru ‍ na saaksharathaa jillayaayi eranaakulam maari .]

Answer: 1990 ഫെബ്രുവരി 4 [1990 phebruvari 4]

137871. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടേയും താലൂക്കുകളുടേയും പേരില് ‍ നിന്ന് ഇംഗ് ‌ ളീഷ് ഉച്ചാരണ രീതി മാറ്റി പൂര് ‍ ണ്ണ മലയാള പേരുകള് ‍ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു . [Keralatthile jillakaludeyum thaalookkukaludeyum perilu ‍ ninnu imgu leeshu ucchaarana reethi maatti pooru ‍ nna malayaala perukalu ‍ sveekaricchukondu audyeaagika uttharavu purappeduvicchu .]

Answer: 1990 ഫെബ്രുവരി 9 [1990 phebruvari 9]

137872. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമായി കണിക്കൊന്നയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു . [Keralatthinte audyeaagika pushpamaayi kanikkonnaye prakhyaapicchu .]

Answer: 1990 മാര് ‍ ച്ച് 29 [1990 maaru ‍ cchu 29]

137873. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി പത്മാ രാമചന്ദ്രന് ‍ നിയമിതയായി . [Keralatthile aadyatthe vanithaa cheephu sekrattariyaayi pathmaa raamachandranu ‍ niyamithayaayi .]

Answer: 1990 ഒക്ടോബര് ‍ 31 [1990 okdobaru ‍ 31]

137874. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു . [Thiruvananthapuram vimaanatthaavalam anthaaraashdra vimaanatthaavalamaayi prakhyaapicchu .]

Answer: 1991 ജനുവരി 1 [1991 januvari 1]

137875. കേരളത്തില് ‍ ആദ്യമായി ജില്ലാ കൌണ് ‍ സില് ‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു . [Keralatthilu ‍ aadyamaayi jillaa kounu ‍ silu ‍ therenjeduppu nadannu .]

Answer: 1991 ജനുവരി 29 [1991 januvari 29]

137876. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര് ‍ ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി . [Inthyayile aadyatthe sampooru ‍ na saaksharathaa samsthaanamaayi keralam maari .]

Answer: 1991 ഏപ്രില് ‍ 18 [1991 eprilu ‍ 18]

137877. കേരളത്തില് ‍ നിയമസഭാ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് . [Keralatthilu ‍ niyamasabhaa lokasabhaa thiranjeduppu .]

Answer: 1991 ജൂണ് ‍ 12 [1991 joonu ‍ 12]

137878. കേരളത്തില് ‍ കെ . കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ‍ യു . ഡി . എഫ് . സര് ‍ ക്കാര് ‍ അധികാരമേറ്റു . [Keralatthilu ‍ ke . Karunaakarante nethruthvatthilu ‍ yu . Di . Ephu . Saru ‍ kkaaru ‍ adhikaaramettu .]

Answer: 1991 മേയ് 24 [1991 meyu 24]

137879. അവസാനത്തെ തിരുവിതാംകൂര് ‍ മഹാരാജാവ് ശ്രീ . ചിത്തിര തിരുനാള് ‍ ബാലരാമവര് ‍ മ നാടുനീങ്ങി . [Avasaanatthe thiruvithaamkooru ‍ mahaaraajaavu shree . Chitthira thirunaalu ‍ baalaraamavaru ‍ ma naaduneengi .]

Answer: 1991 ജൂലൈ 19 [1991 jooly 19]

137880. മുന് ‍ മുഖ്യമന്ത്രി സി . അച്യുതമേനോന് ‍ അന്തരിച്ചു . [Munu ‍ mukhyamanthri si . Achyuthamenonu ‍ antharicchu .]

Answer: 1991 ഓഗസ് ‌ റ് 16 [1991 ogasu ru 16]

137881. പ്രശസ്ത ഗായകന് ‍ കെ . ജെ . യേശുദാസിനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആജീവ ആസ്ഥാന ഗായകനായി നിയമിച്ചു കൊണ്ട് സര് ‍ ക്കാര് ‍ ഉത്തരവിറക്കി . [Prashastha gaayakanu ‍ ke . Je . Yeshudaasine samsthaanatthinte aajeeva aasthaana gaayakanaayi niyamicchu kondu saru ‍ kkaaru ‍ uttharavirakki .]

Answer: 1992 ഏപ്രില് ‍ 3 [1992 eprilu ‍ 3]

137882. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ചാനലായ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ പരീക്ഷണ സംപ്രേക്ഷണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . [Malayaalatthile aadyatthe svakaarya chaanalaaya eshyaanettinte pareekshana samprekshanam udghaadanam cheythu .]

Answer: 1992 ഏപ്രില് ‍ 15 [1992 eprilu ‍ 15]

137883. പൂന്തുറ കലാപം , 5 മരണം . [Poonthura kalaapam , 5 maranam .]

Answer: 1992 ജൂലൈ 20 [1992 jooly 20]

137884. കെ . ആര് ‍. നാരായണനെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരെഞ്ഞെടുത്തു . ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി . [Ke . Aaru ‍. Naaraayanane uparaashdrapathiyaayi therenjedutthu . Ee padaviyiletthunna aadyatthe malayaali .]

Answer: 1992 ഓഗസ് ‌ റ് 19 [1992 ogasu ru 19]

137885. ചിന്മയാ മിഷന് ‍ സ്ഥാപകന് ‍ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദന് ‍ അന്തരിച്ചു . [Chinmayaa mishanu ‍ sthaapakanu ‍ svaami chinmayaanandanu ‍ antharicchu .]

Answer: 1993 ഓഗസ് ‌ റ് 4 [1993 ogasu ru 4]

137886. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര് ‍ അന്തരിച്ചു . [Vykkam muhammadu basheeru ‍ antharicchu .]

Answer: 1994 ജൂലൈ 5 [1994 jooly 5]

137887. ഐ . എസ് . ആര് ‍. ഒ ചാരക്കേസ് വിവാദത്തെ തുടര് ‍ ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ . കരുണാകരന് ‍ രാജിവച്ചു . [Ai . Esu . Aaru ‍. O chaarakkesu vivaadatthe thudaru ‍ nnu mukhyamanthri ke . Karunaakaranu ‍ raajivacchu .]

Answer: 1995 മാര് ‍ ച്ച് 16 [1995 maaru ‍ cchu 16]

137888. എ . കെ . ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ‍ യു . ഡി . എഫ് സര് ‍ ക്കാര് ‍ പത്താം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് . [E . Ke . Aantaniyude nethruthvatthilu ‍ yu . Di . Ephu saru ‍ kkaaru ‍ patthaam kerala niyamasabhaa thiranjeduppu .]

Answer: 1996 ഏപ്രില് ‍ 22 [1996 eprilu ‍ 22]

137889. ഇ . കെ . നായനാര് ‍ മന്ത്രിസഭ സ്ഥാനമേറ്റു . [I . Ke . Naayanaaru ‍ manthrisabha sthaanamettu .]

Answer: 1996 മേയ് 20 [1996 meyu 20]

137890. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ് ‌ റ്യൂബ് ശിശുക്കള് ‍ കൊച്ചിയിലെ വിജയ ക് ‌ ളിനിക്കില് ‍ പിറന്നു . [Keralatthile aadyatthe desu ryoobu shishukkalu ‍ kocchiyile vijaya ku linikkilu ‍ pirannu .]

Answer: 1997 ജനുവരി 23 [1997 januvari 23]

137891. മലയാളിയായ ഇംഗ് ‌ ളീഷ് എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാള് ‍ തിങ് ‌ സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന് ബുക്കര് ‍ പുരസ് ‌ കാരം ലഭിച്ചു . [Malayaaliyaaya imgu leeshu ezhutthukaari arundhathi royiyude godu ophu smaalu ‍ thingu su enna pusthakatthinu bukkaru ‍ purasu kaaram labhicchu .]

Answer: 1997 ഒക്ടോബര് ‍ 15 [1997 okdobaru ‍ 15]

137892. കെ . ആര് ‍. നാരായണന് ‍ രാഷ്ട്രപതിയായി . 1997 [Ke . Aaru ‍. Naaraayananu ‍ raashdrapathiyaayi . 1997]

Answer: ഇ . എം . എസ് അന്തരിച്ചു . 1998 [I . Em . Esu antharicchu . 1998]

137893. ശബരിമലയില് ‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 51 തീര് ‍ ത്ഥാടകര് ‍ മരിച്ചു . [Shabarimalayilu ‍ thikkilum thirakkilum pettu 51 theeru ‍ ththaadakaru ‍ maricchu .]

Answer: 1999 ജനുവരി 14 [1999 januvari 14]

137894. കായംകുളം താപനിലയം രാഷ്ട്രത്തിന് സമര് ‍ പ്പിച്ചു . [Kaayamkulam thaapanilayam raashdratthinu samaru ‍ ppicchu .]

Answer: 1999 ജനുവരി 17 [1999 januvari 17]

137895. നെടുമ്പാശ്ശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം രാഷ്ട്രത്തിനു സമര് ‍ പ്പിച്ചു . [Nedumpaasheri raajyaanthara vimaanatthaavalam raashdratthinu samaru ‍ ppicchu .]

Answer: 1999 മേയ് 25 [1999 meyu 25]

137896. ഇരുപത് വര് ‍ ഷത്തിനിടയില് ‍ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു . ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പൈനാവ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായ ഭൂചലനം റിക്ടര് ‍ സ് ‌ കെയിലില് ‍ 5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി . [Irupathu varu ‍ shatthinidayilu ‍ keralatthile ettavum valiya bhoochalanam anubhavappettu . Idukki jillayile pynaavu kendreekaricchundaaya bhoochalanam rikdaru ‍ su keyililu ‍ 5 theevratha rekhappedutthi .]

Answer: 2000 ഡിസംബര് ‍ 12 [2000 disambaru ‍ 12]

137897. പതിനൊന്നാം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് . [Pathinonnaam kerala niyamasabhaa thiranjeduppu .]

Answer: 2001 മേയ് 10 [2001 meyu 10]

137898. എ . കെ . ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു . ഡി . എഫ് മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റു . [E . Ke . Aantaniyude nethruthvatthilulla yu . Di . Ephu manthrisabha adhikaaramettu .]

Answer: 2001 മേയ് 17 [2001 meyu 17]

137899. മംഗലാപുരം ചെന്നൈ മെയില് ‍ ട്രെയിന് ‍ കടലുണ്ടിപുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 57 പേര് ‍ മരിച്ചു . [Mamgalaapuram chenny meyilu ‍ dreyinu ‍ kadalundipuzhayilekku marinju 57 peru ‍ maricchu .]

Answer: 2001 ജൂണ് ‍ 22 [2001 joonu ‍ 22]

137900. മുത്തങ്ങ സംഭവം . മുത്തങ്ങയില് ‍ വനം കൈയ്യേറിയ ആദിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാനായി പോലീസ് നടത്തിയ ബലപ്രയോഗത്തില് ‍ ഒരു പോലീസുകാരനും ഒരു ആദിവാസിയും മരിച്ചു . [Mutthanga sambhavam . Mutthangayilu ‍ vanam kyyyeriya aadivaasikale ozhippikkaanaayi poleesu nadatthiya balaprayogatthilu ‍ oru poleesukaaranum oru aadivaasiyum maricchu .]

Answer: 2003 ഫെബ്രുവരി 19 [2003 phebruvari 19]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions