<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2862

143101. ആര് ‍ സനിക് സള് ‍ ഫൈഡ് ഒരു ആണ് ? [Aaru ‍ saniku salu ‍ phydu oru aanu ?]

Answer: എലി വിഷം ആണ് [Eli visham aanu]

143102. ലിഫ്റ്റ് കണ്ടു പിടിച്ചതാര് ? [Liphttu kandu pidicchathaaru ?]

Answer: എലീസ ഓട്ടിസ് [Eleesa ottisu]

143103. വൈദ്യുത പ്രതിരോധം അളക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം .? [Vydyutha prathirodham alakkaanu upayogikkunna upakaranam .?]

Answer: ഓം മീറ്റര് ‍ [Om meettaru ‍]

143104. ഏതൊരു പ്രവര്ത്തനത്തിനും സമവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതി പ്രവര്ത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും . - സുപ്രസിദ്ധമായ ഈ തത്വം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് ആരാണ് .? [Ethoru pravartthanatthinum samavum vipareethavumaaya oru prathi pravartthanam undaayirikkum . - suprasiddhamaaya ee thathvam aavishkkaricchathu aaraanu .?]

Answer: ഐസക് ന്യൂട്ടന് ‍ [Aisaku nyoottanu ‍]

143105. മാസ് കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കള്ക്ക് ജഡത്വം ? [Maasu kooduthalulla vasthukkalkku jadathvam ?]

Answer: കൂടുതലാണ് [Kooduthalaanu]

143106. ഖര പദാര്ഥങ്ങളില് താപം പ്രസരിക്കുന്ന രീതി .? [Khara padaarthangalilu thaapam prasarikkunna reethi .?]

Answer: ചാലനം [Chaalanam]

143107. ക്ലോക്കിന്റെ സൂചിയുടെ ശബ്ദ തീവ്രത എത്ര ഡെസിബെല് ആണ് .? [Klokkinte soochiyude shabda theevratha ethra desibelu aanu .?]

Answer: 30 ഡെസിബെല് [30 desibelu]

143108. കപ്പല് ജലത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കാന് കാരണമായ ബലം .? [Kappalu jalatthilu pongikkidakkaanu kaaranamaaya balam .?]

Answer: പ്ലവക്ഷമ ബലം [Plavakshama balam]

143109. സോളാര് കുക്കറില് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറര് ഏതാണ് .? [Solaaru kukkarilu upayogikkunna miraru ethaanu .?]

Answer: കോണ് ‍ കേവ് [Konu ‍ kevu]

143110. സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം .? [Samudratthinte aazham alakkaanulla upakaranam .?]

Answer: ഫാത്തോ മീറ്റര് [Phaattho meettaru]

143111. ശരീരത്തില് വിറ്റാമിന് ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശ കിരണം .? [Shareeratthilu vittaaminu di uthpaadippikkunna prakaasha kiranam .?]

Answer: അള്ട്രാ വയലറ്റ് കിരണം [Aldraa vayalattu kiranam]

143112. നക്ഷത്രങ്ങള് മിന്നി തിളങ്ങാന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം .? [Nakshathrangalu minni thilangaanu kaaranamaaya prakaasha prathibhaasam .?]

Answer: അപവര്ത്തനം [Apavartthanam]

143113. തന്മാത്രകള് ഏറ്റവും കൂടുതല് ക്രമ രഹിതമായി കാണുന്ന അവസ്ഥ .? [Thanmaathrakalu ettavum kooduthalu krama rahithamaayi kaanunna avastha .?]

Answer: പ്ലാസ്മ [Plaasma]

143114. ഏറ്റവും കൂടുതല് വിസരണത്തിനു വിധേയമാകുന്ന നിറം .? [Ettavum kooduthalu visaranatthinu vidheyamaakunna niram .?]

Answer: വയലറ്റ് [Vayalattu]

143115. ആഴക്കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നല്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ആരാണ് .? [Aazhakkadalinte neela niratthinu vishadeekaranam nalkiya shaasthrajnjanu aaraanu .?]

Answer: സി . വി രാമന് [Si . Vi raamanu]

143116. രാസോര്ജ്ജം വൈദ്യുതോര്ജ്ജമായി മാറുന്നതിനു ഉദാഹരണമാണ് ? [Raasorjjam vydyuthorjjamaayi maarunnathinu udaaharanamaanu ?]

Answer: ബാറ്ററി [Baattari]

143117. ഉയര്ന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം .? [Uyarnna ooshmaavu alakkunnathinulla upakaranam .?]

Answer: പൈറോമീറ്റര് [Pyromeettaru]

143118. ഗാര്ഹിക സര്ക്യൂട്ട് കളിലെ എര്ത്ത് വയറിന്റെ നിറം .? [Gaarhika sarkyoottu kalile ertthu vayarinte niram .?]

Answer: പച്ച [Paccha]

143119. ഹൈഡ്രജന് വേപ്പര് ലാമ്പില് നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന നിറം .? [Hydrajanu vepparu laampilu ninnum puratthu varunna niram .?]

Answer: നീല [Neela]

143120. മെന്ലോ പാര്ക്കിലെ മാന്ത്രികന് എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി . ? [Menlo paarkkile maanthrikanu ennariyappetta vyakthi . ?]

Answer: തോമസ് ആല്വാ എഡിസണ് [Thomasu aalvaa edisanu]

143121. പവര് സ്റ്റേഷനില് ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോള്ട്ടേജ് .? [Pavaru stteshanilu udpaadippikkunna vydyuthiyude voltteju .?]

Answer: 11KV

143122. സ്ഥിര കാന്തം നിര്മ്മിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു .? [Sthira kaantham nirmmikkaanu upayogikkunna vasthu .?]

Answer: അല്നിക്കോ [Alnikko]

143123. ഇന്ത്യന് ആണവ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് .? [Inthyanu aanava shaasthratthinte pithaavu aaraanu .?]

Answer: ഹോമി ജെ ഭാഭ [Homi je bhaabha]

143124. പ്രകാശത്തിനു തുല്യമായ വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് കിരണം .? [Prakaashatthinu thulyamaaya vegathayilu sancharikkunna rediyo aakdeevu kiranam .?]

Answer: ഗാമാ കിരണം [Gaamaa kiranam]

143125. കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും വേഗതയും അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം .? [Kaattinte shakthiyum vegathayum alakkunnathinulla upakaranam .?]

Answer: അനിമോ മീറ്റര് ‍ [Animo meettaru ‍]

143126. മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിച്ചതില് വച്ചേറ്റവും വലിയ സ്ഫോടന സംവിധാനം .? [Manushyanu kandupidicchathilu vacchettavum valiya sphodana samvidhaanam .?]

Answer: ഹൈഡ്രജന് ബോംബ് [Hydrajanu bombu]

143127. താഴെപ്പറയുന്നതില് ഒന്നാം വര്ഗ്ഗ ഉത്തോലകത്തിനു ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏതാണ് .? [Thaazhepparayunnathilu onnaam vargga uttholakatthinu udaaharanamallaatthathu ethaanu .?]

Answer: പാക്കുവെട്ടി [Paakkuvetti]

143128. വസ്തുവിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഘര്ഷണ ബലം ? [Vasthuvinte bhaaram koodunnathinu anusaricchu gharshana balam ?]

Answer: കൂടും [Koodum]

143129. സൈക്കിള് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് .? [Sykkilu kandetthiyathu aaraanu .?]

Answer: മാക്മില്ലന് ‍ [Maakmillanu ‍]

143130. മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം .? [Mazhavillu undaakaanu kaaranamaakunna prakaasha prathibhaasam .?]

Answer: പ്രകീര്ണ്ണനം [Prakeernnanam]

143131. പച്ച പ്രകാശത്തില് മഞ്ഞ പൂവിന്റെ നിറം എന്തായി കാണപ്പെടും .? [Paccha prakaashatthilu manja poovinte niram enthaayi kaanappedum .?]

Answer: പച്ച [Paccha]

143132. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങള് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് .? [Sooryaprakaashatthile thaapakiranangalu ennariyappedunnathu .?]

Answer: ഇന്ഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങള് ‍ [Inphraa redu kiranangalu ‍]

143133. ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാകുകയാണെങ്കില് അതിന്റെ ഗതികോര്ജ്ജം ? [Chalicchu kondirikkunna oru vasthuvinte pravegam irattiyaakukayaanenkilu athinte gathikorjjam ?]

Answer: നാലിരട്ടിയാകും [Naalirattiyaakum]

143134. ഫൌണ്ടന് പേന കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് .? [Phoundanu pena kandetthiyathu aaraanu .?]

Answer: വാട്ടര് മാന് [Vaattaru maanu]

143135. ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം .? [Draavakangalude saandratha alakkunnathinulla upakaranam .?]

Answer: ഹൈഡ്രോ മീറ്റര് ‍ [Hydro meettaru ‍]

143136. പ്രകാശത്തെക്കാള് വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്കിയോണുകള് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് .? [Prakaashatthekkaalu vegathayilu sancharikkunna daakkiyonukalu kandetthiyathu aaraanu .?]

Answer: ഇ . സി . ജി സുദര്ശന് [I . Si . Ji sudarshanu]

143137. SI യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകള് എത്രയെണ്ണമാണ് .? [Si yoonittu sampradaayatthile adisthaana alavukalu ethrayennamaanu .?]

Answer: 7

143138. ശബ്ദത്തേക്കാള് അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .? [Shabdatthekkaalu anchiratti vegathaye soochippikkunnathu .?]

Answer: ഹൈപ്പര് ‍ സോണിക് [Hypparu ‍ soniku]

143139. നെഗറ്റീവ് താപനില രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്കെയില് ? [Negatteevu thaapanila rekhappedutthaattha skeyilu ?]

Answer: കെല്വിന് [Kelvinu]

143140. ആവിയന്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് .? [Aaviyanthram kandetthiyathu aaraanu .?]

Answer: ജയിംസ് വാട്ട് [Jayimsu vaattu]

143141. വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് .? [Vajratthinte thilakkatthinu kaaranamaaya prakaasha prathibhaasam ethaanu .?]

Answer: പൂര്ണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം [Poornna aantharika prathiphalanam]

143142. ഒരു മൈല് എന്നാല് എത്ര ഫര്ലോങ്ങ് ആണ് .? [Oru mylu ennaalu ethra pharlongu aanu .?]

Answer: 8

143143. ദ്രാവകങ്ങളുടെ തിളനില അളക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം .? [Draavakangalude thilanila alakkaanu upayogikkunna upakaranam .?]

Answer: ഹൈപ്സോ മീറ്റര് [Hypso meettaru]

143144. താഴെ പറയുന്നവയില് സദിശ അളവിനു ഉദാഹരണം ഏതാണ് .? [Thaazhe parayunnavayilu sadisha alavinu udaaharanam ethaanu .?]

Answer: ബലം [Balam]

143145. മെര്ക്കുറിയുടെ ദ്രവണാങ്കം എത്രയാണ് .? [Merkkuriyude dravanaankam ethrayaanu .?]

Answer: 39 ഡിഗ്രീ സെല്ഷ്യസ് [39 digree selshyasu]

143146. എക്സ് റെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് .? [Eksu re kandetthiyathu aaraanu .?]

Answer: റോണ്ട്ജന് [Rondjanu]

143147. ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഉത്തര കൊറിയ .? [Aanava pareekshanam nadatthiya ethraamatthe raajyamaanu utthara koriya .?]

Answer: 5

143148. സദിശ അളവിനു ഉദാഹരണം ഏതാണ് .? [Sadisha alavinu udaaharanam ethaanu .?]

Answer: ബലം [Balam]

143149. ഭൂസർവ്വേ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം [Bhoosarvve nadatthaan upayogikkunna upakaranam]

Answer: തിയഡോലൈറ്റ് [Thiyadolyttu]

143150. ഉയർന്ന ആവൃത്തിൽ ഉള്ള വൈദുത കാന്ത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂസർവ്വേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ? [Uyarnna aavrutthil ulla vydutha kaantha tharamgangale rekhappedutthi bhoosarvve valare eluppatthil aalakkaanulla upakaranam ?]

Answer: ജിയോടിമീറ്റർ [Jiyodimeettar]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions