<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2952

147601. ജലത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങൾ ? [Jalatthilittaal katthunna lohangal ?]

Answer: സോഡിയം , പൊട്ടാസ്യം [Sodiyam , pottaasyam]

147602. തോക്കിന്റെ ബാരലുകൾ നിർമ്മിക്കാനുപ ഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ? [Thokkinte baaralukal nirmmikkaanupa gikkunna lohasankaram ?]

Answer: ഗൺമെറ്റൽ [Ganmettal]

147603. ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ളിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാ സ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ? [Aattatthinte nyookliyasu kandupidiccha shaa sthrajnjan aaru ?]

Answer: റുഥർഫോർഡ് [Rutharphordu]

147604. പ്ളാറ്റിനത്തേയും സ്വർണത്തേയും ലയിപ്പി ക്കാൻ കഴിവുള്ള ദ്രാവകം ഏത് ? [Plaattinattheyum svarnattheyum layippi kkaan kazhivulla draavakam ethu ?]

Answer: അക്വാറിജിയ [Akvaarijiya]

147605. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 63 മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ അടി ‌ സ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ച് 1869 ൽ ആവര് ‍ ത്തന പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത് ? [Nilavilundaayirunna 63 moolakangale aattomika maasinte adi sthaanatthil vargeekaricchu 1869 l aavaru ‍ tthana pattika puratthirakkiyathu ?]

Answer: ഡിമിത്രി മെൻഡലിയേവ് [Dimithri mendaliyevu]

147606. പ്രോട്ടോണ് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ? [Prottonu ‍ kandupidicchathaaru ?]

Answer: റഥർഫോർഡ് [Ratharphordu]

147607. ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Aattatthinte nyookliyasu kandupidicchathu ?]

Answer: റഥർ ഫോർഡ് [Rathar phordu]

147608. രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിനില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം എതാണ് ? [Rakthatthile himoglobinilu ‍ adangiyirikkunna loham ethaanu ?]

Answer: ഇരുമ്പ് [Irumpu]

147609. മണ്ണെണ്ണയിലെ ഘടകങ്ങള് ‍ ? [Mannennayile ghadakangalu ‍ ?]

Answer: കാര് ‍ ബണ് ‍, ഹൈഡ്രജന് ‍ [Kaaru ‍ banu ‍, hydrajanu ‍]

147610. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ? [Phottograaphiyilu ‍ upayogikkunna lavanam ?]

Answer: സില് ‍ വര് ‍ ബ്രോമൈഡ് [Silu ‍ varu ‍ bromydu]

147611. ഓസ്റ്റ് വാള് ‍ ഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിര് ‍ മ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് [Osttu vaalu ‍ du prakriyayiloode niru ‍ mmikkunna aasidu]

Answer: നൈട്രിക്ക് ആസിഡ് [Nydrikku aasidu]

147612. വീഞ്ഞില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ? [Veenjilu ‍ adangiyirikkunna aasidu ?]

Answer: ടാര് ‍ ട്ടാറിക് ആസിഡ് [Daaru ‍ ttaariku aasidu]

147613. മഹാഗണി , ഓക്ക് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലികളില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ? [Mahaagani , okku ennee vrukshangalude tholikalilu ‍ adangiyirikkunna aasidu ?]

Answer: ടാനിക്ക് [Daanikku]

147614. റബ്ബര് ‍ പ്പാല് ‍ ഖരീഭവിപ്പിക്കാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ? [Rabbaru ‍ ppaalu ‍ khareebhavippikkaanu ‍ upayogikkunna aasidu ?]

Answer: ഫോര് ‍ മിക് [Phoru ‍ miku]

147615. അണുവിഘടനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Anuvighadanam kandupidicchathu ?]

Answer: 1939 ൽ ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഓട്ടോഹാനും , ഫ്രിറ്റ്സ് സ്ട്രാസ്മനും ചേർന്ന് . [1939 l jarman shaasthrajnjaraaya ottohaanum , phrittsu sdraasmanum chernnu .]

147616. പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Paramaanu siddhaanthatthinte upajnjaathaavu ?]

Answer: ജോൺ ഡാൾട്ടൻ [Jon daalttan]

147617. രാസ സൂര്യന് ‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ? [Raasa sooryanu ‍ ennu ariyappedunna loham ethaanu ?]

Answer: മഗ്നീഷ്യം [Magneeshyam]

147618. സാധാരണ ഉഷ്മാവില് ‍ ദ്രാവകാവസ്ഥയില് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഹം ? [Saadhaarana ushmaavilu ‍ draavakaavasthayilu ‍ undaakunna loham ?]

Answer: മെര് ‍ ക്കുറി , ഫ്രാന് ‍ ഷ്യം , സിസീയം , ഗാലീയം [Meru ‍ kkuri , phraanu ‍ shyam , siseeyam , gaaleeyam]

147619. ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം എതെല്ലാമാണ് ? വെള്ളി , ചെമ്പ് [Ettavum nalla chaalakam ethellaamaanu ? Velli , chempu]

Answer: ഹീലിയം [Heeliyam]

147620. ന്യൂക്ലിയസിനു ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാര പാതയാണ് ? [Nyookliyasinu chuttumulla ilakdronukalude sanchaara paathayaanu ?]

Answer: ഓർബിറ്റ് [Orbittu]

147621. വൈറ്റമിന് ‍ ബി യില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് ? [Vyttaminu ‍ bi yilu ‍ adangiyirikkunna loham ethu ?]

Answer: കൊബാള് ‍ ട്ട് [Kobaalu ‍ ttu]

147622. പ്രോട്ടീനിന്റെ ( മാംസ്യത്തിന്റെ . അടിസ്ഥാനം ? [Protteeninte ( maamsyatthinte . Adisthaanam ?]

Answer: അമിനോ ആസിഡ് [Amino aasidu]

147623. ന്യക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോൺ , ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയുടെ പിണ്ഡത്തിനു പറയുന്നത് ? [Nyakliyasile protton , nyoodron ennivayude pindatthinu parayunnathu ?]

Answer: ആറ്റോമി ‌ ക മാസ് . [Aattomi ka maasu .]

147624. അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ , ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺകൊണ്ട് പിളര് ‍ ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ? [Anukendramaaya nyakliyasine , chaarjillaattha kanamaaya nyoodronkondu pilaru ‍ nnu oorjam svathanthramaakkunna prakriya ?]

Answer: ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ . [Nyookliyar phishan .]

147625. കാ ‌ ർബണ് ‍ ഡേറ്റിങ് ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ? [Kaa rbanu ‍ dettingu aadyamaayi aavishkariccha shaasthrajnjan ?]

Answer: വില്ലാർഡ് ഫ്രാങ്ക് ലിബി . [Villaardu phraanku libi .]

147626. മെര് ‍ ക്കുറി വിഷബാധ മുലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ? [Meru ‍ kkuri vishabaadha mulamundaakunna rogam ?]

Answer: മീനമാതാ [Meenamaathaa]

147627. ഹരിതകത്തില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ? [Harithakatthilu ‍ adangiyirikkunna loham ?]

Answer: മെഗ്നീഷ്യം [Megneeshyam]

147628. ഹൈഡ്രജന്റെയും കാര് ‍ ബണ് ‍ മോണോക്സൈഡിന്റെയും മിശ്രിതമാണ് ? [Hydrajanteyum kaaru ‍ banu ‍ monoksydinteyum mishrithamaanu ?]

Answer: വാട്ടര് ‍ ഗ്യാസ് [Vaattaru ‍ gyaasu]

147629. ഭോപ്പാല് ‍ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വാതകം ? [Bhoppaalu ‍ duranthatthinu kaaranamaaya vaathakam ?]

Answer: മീഥേന് ‍ ഐസോ സയനേറ്റ് [Meethenu ‍ aiso sayanettu]

147630. വസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളുപ്പ് നിറത്തിന് പകിട്ട് കൂട്ടാനുള്ള നീലം ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാര് ‍ ത്ഥം ? [Vasthrangalude veluppu niratthinu pakittu koottaanulla neelam aayi upayogikkunna padaaru ‍ ththam ?]

Answer: ലാപ്പിസ് ലസൂലി [Laappisu lasooli]

147631. ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കണികകളുടെയും തരംഗത്തിന്റെയും സ്വഭാവം ഒരേസമയം കാണിക്കുവാന് ‍ കഴിയുമെന്ന് ( ഇലക്ട്രോണിന്റെ ദ്വൈതസ്വഭാവം . ക ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ണ്ടെത്തിയത് ? [Ilakdronukalkku kanikakaludeyum tharamgatthinteyum svabhaavam oresamayam kaanikkuvaanu ‍ kazhiyumennu ( ilakdroninte dvythasvabhaavam . Ka ndetthiyathu ?]

Answer: ലൂയിസ് ഡിബ്രോളി [Looyisu dibroli]

147632. പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങളില് ‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് ? [Panchaloha vigrahangalilu ‍ ettavum kooduthalulla loham ethaanu ?]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

147633. ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ സ്വര് ‍ ണ്ണം ഉത്പാതിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ? [Ettavum kooduthalu ‍ svaru ‍ nnam uthpaathippikkunna raajyam ?]

Answer: ചൈന [Chyna]

147634. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റര് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Spirittu ophu nyttaru ‍ ennariyappedunnathu ?]

Answer: നൈട്രിക്ക് [Nydrikku]

147635. ആസിഡുകള് ‍ ആല് ‍ ക്കഹോളുമായി പ്രവര് ‍ ത്തിക്കുമ്പോള് ‍ ലഭിക്കുന്ന ഉത്പന്നം ? [Aasidukalu ‍ aalu ‍ kkaholumaayi pravaru ‍ tthikkumpolu ‍ labhikkunna uthpannam ?]

Answer: എസ്റ്റര് ‍ [Esttaru ‍]

147636. പുളിച്ച വെണ്ണ , ഉണങ്ങിയ പാല് ‍ ക്കട്ടി എന്നിവയില് ‍ അടങ്ങിയ ആസിഡ് ? [Puliccha venna , unangiya paalu ‍ kkatti ennivayilu ‍ adangiya aasidu ?]

Answer: ലാക്ടിക് [Laakdiku]

147637. രസതന്ത്രത്തിന് നോബേല് ‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന് ‍ വംശജന് ‍ ? [Rasathanthratthinu nobelu ‍ sammaanam labhiccha aadya inthyanu ‍ vamshajanu ‍ ?]

Answer: വെങ്കട്ടരാമന് ‍ രാമകൃഷ്ണന് ‍ (2010. [Venkattaraamanu ‍ raamakrushnanu ‍ (2010.]

147638. സ്റ്റീല് ‍ എന്ന ലോഹ സങ്കരത്തില് ‍ അടങ്ങിയത് ? [Stteelu ‍ enna loha sankaratthilu ‍ adangiyathu ?]

Answer: ഇരുമ്പ് - കാര് ‍ ബണ് ‍ [Irumpu - kaaru ‍ banu ‍]

147639. രസതന്ത്രത്തിനും സമാധാനത്തിനും നോബല് ‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന് ‍ ? [Rasathanthratthinum samaadhaanatthinum nobalu ‍ sammaanam labhiccha shaasthrajnjanu ‍ ?]

Answer: ലീനസ് പോളിംഗ് [Leenasu polimgu]

147640. ഫലങ്ങളെ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതക ഹോര് ‍ മോണ് ‍ ഏത് ? [Phalangale kruthrimamaayi pazhuppikkaanu ‍ upayogikkunna vaathaka horu ‍ monu ‍ ethu ?]

Answer: എഥിലിന് ‍ [Ethilinu ‍]

147641. കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്തഞ്ജന് ‍ ? [Koshangale aadyamaayi kandupidiccha shaasthanjjanu ‍ ?]

Answer: റോബര് ‍ ട്ട് ഹുക്ക് [Robaru ‍ ttu hukku]

147642. ചേനയില് ‍ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തു ? [Chenayilu ‍ choricchilundaakkunna raasavasthu ?]

Answer: കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് . [Kaalsyam oksalyttu .]

147643. ശക്തിയേറിയ കാന്തങ്ങള് ‍ നിര് ‍ മ്മിക്കാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹ സങ്കരമാണ് ? [Shakthiyeriya kaanthangalu ‍ niru ‍ mmikkaanu ‍ upayogikkunna loha sankaramaanu ?]

Answer: അല് ‍ നിക്കോ് . [Alu ‍ nikko് .]

147644. വിട്രിയോള് ‍ ഓഫ് ദി ഓയില് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Vidriyolu ‍ ophu di oyilu ‍ ennariyappedunnathu ?]

Answer: സള് ‍ ഫ്യൂറിക്ക് ആസിഡ് [Salu ‍ phyoorikku aasidu]

147645. അന്തരീക്ഷത്തില് ‍ കാര് ‍ ബണ് ‍ ഡയോക്സൈഡിന്റേ അളവ് ? [Anthareekshatthilu ‍ kaaru ‍ banu ‍ dayoksydinte alavu ?]

Answer: 0.0003

147646. ലോഹങ്ങള് ‍ എത് രൂപത്തിലാണ് ഭൂമിയില് ‍ കാണപ്പെടുന്നത് ? [Lohangalu ‍ ethu roopatthilaanu bhoomiyilu ‍ kaanappedunnathu ?]

Answer: സംയുക്തങ്ങള് ‍ [Samyukthangalu ‍]

147647. ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ? [Ilakdron kandupidicchathennu ?]

Answer: 1897

147648. ഒരു അർധചാലകത്തിൽ ചാലകത വർധിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയില് ‍ ഏതെങ്കിലും അപദ്രവ്യം കലർത്തുന്ന പ്രവര് ‍ ത്തനം ? [Oru ardhachaalakatthil chaalakatha vardhippikkaan athinte kristtal ghadanayilu ‍ ethenkilum apadravyam kalartthunna pravaru ‍ tthanam ?]

Answer: ഡോപ്പിങ് . [Doppingu .]

147649. നിക്രോമില് ‍‌ അടങ്ങിയിരിക്കു്ന്ന ഘടക ലോഹങ്ങള് ‍ ? [Nikromilu ‍ adangiyirikkunna ghadaka lohangalu ‍ ?]

Answer: നിക്കല് ‍, ക്രോമിയം , ഇരുമ്പ് [Nikkalu ‍, kromiyam , irumpu]

147650. ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങള് ‍ ? [Nyoodronukalude ennam thulyamaayi varunna aattangalu ‍ ?]

Answer: ഐസോടോണ് ‍ [Aisodonu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions