<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3470

173501. നിയോജക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണമേത്? [Niyojaka prakaaratthinu udaaharanameth?]

Answer: പോകണം [Pokanam]

173502. `ശബ്ദം` എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്? [`shabdam` ennar‍ththam varunna padam eth?]

Answer: ആരവം [Aaravam]

173503. വിപരീതപദം കണ്ടെത്തുക നിവൃത്തി [Vipareethapadam kandetthuka nivrutthi]

Answer: പ്രവൃത്തി [Pravrutthi]

173504. തൃപ്പാദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്നത്? [Thruppaadam piricchezhuthumpol‍ kittunnath?]

Answer: തിരു+പാദം [Thiru+paadam]

173505. `Barking dogs seldom bite` എന്നതിന്‍റെ പരിഭാഷ? [`barking dogs seldom bite` ennathin‍re paribhaasha?]

Answer: കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല [Kuraykkum patti kadikkilla]

173506. തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുക Lilly is the queen of flowers [Thar‍jjama cheyyuka lilly is the queen of flowers]

Answer: പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണിയാണ് ലില്ലി [Pushpangalude raaniyaanu lilli]

173507. വിധായക പ്രകാരത്തിനു ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക [Vidhaayaka prakaaratthinu udaaharanam kandetthuka]

Answer: പറയണം [Parayanam]

173508. ജാഗരണം എന്ന പദത്തിന്‍റെ വിപരീതം? [Jaagaranam enna padatthin‍re vipareetham?]

Answer: സുഷുപ്തി [Sushupthi]

173509. ഭൂമി എന്ന് അർഥം വരാത്ത പദം? [Bhoomi ennu artham varaattha padam?]

Answer: തരണി [Tharani]

173510. സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി [Saakshi enna kaarakam arththam varunna vibhakthi]

Answer: സംയോജിക [Samyojika]

173511. വിഭക്തി പ്രത്യയം ഇല്ലാത്ത വിഭക്തി ? (LDC MLP 2003) [Vibhakthi prathyayam illaattha vibhakthi ? (ldc mlp 2003)]

Answer: നിർദേശിക [Nirdeshika]

173512. തൃപ്പാദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്നത്? [Thruppaadam piricchezhuthumpol‍ kittunnath?]

Answer: തിരു+പാദം [Thiru+paadam]

173513. താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത്? [Thaazhepparayunna vaakkukalil‍ aadeshasandhikku udaaharanamallaatthath?]

Answer: വിണ്ണാറ് [Vinnaaru]

173514. ഭാഷാസ്നേഹം ഏതു സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ? [Bhaashaasneham ethu samaasatthinu udaaharanamaanu ?]

Answer: തത്പുരുഷന്‍ [Thathpurushan‍]

173515. ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഭാഷയേത്? [Draavida gothratthil‍ ul‍ppedaattha bhaashayeth?]

Answer: ഹിന്ദി [Hindi]

173516. "ഘടം"" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? ["ghadam"" enna padatthinte arththam?]

Answer: കുടം [Kudam]

173517. "നിന്നു" ഏത് സന്ധി? ["ninnu" ethu sandhi?]

Answer: ആദേശ സന്ധി [Aadesha sandhi]

173518. സമാനപദം കണ്ടെത്തുക: ബകോടം [Samaanapadam kandetthuka: bakodam]

Answer: കൊക്ക് [Kokku]

173519. കാണുന്നവൻ എന്ന പദത്തിലെ കാണുന്ന എന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? [Kaanunnavan enna padatthile kaanunna ennathu enthine kurikkunnu?]

Answer: പേരച്ചം [Peraccham]

173520. പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുളള പദാര്‍ഥം ? [Prakruthiyile ettavum kaadtinyamulala padaar‍tham ?]

Answer: വജ്രം [Vajram]

173521. പാറകള്‍ തുരക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ലോഹ സങ്കരം ? [Paarakal‍ thurakkaanupayeaagikkunna leaaha sankaram ?]

Answer: മാഗനീസ് സ്റ്റീല്‍ [Maaganeesu stteel‍]

173522. . ശരിയായ വിപരീത പദം ഏത് `ഇഹം` [. Shariyaaya vipareetha padam ethu `iham`]

Answer: പരം [Param]

173523. നിയോജക പ്രകാരത്തിനുദാഹരണം [Niyojaka prakaaratthinudaaharanam]

Answer: ഇതൊന്നുമല്ല [Ithonnumalla]

173524. അയ്യനേത്ത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്? [Ayyanetthu aarude thoolikaanaamamaan?]

Answer: എ.പി.പത്രോസ് [E. Pi. Pathrosu]

173525. പരിണാമം - പരിമാണം` ഇവയുടെ അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസമെന്ത്? [Parinaamam - parimaanam` ivayude ar‍ththavyathyaasamenthu?]

Answer: മാറ്റം - അളവ് [Maattam - alavu]

173526. ശരിയായ വാചകം ഏത്? [Shariyaaya vaachakam eth?]

Answer: ഹർത്താൽ ജനജീവിതം ദുഃസഹമാക്കുന്നു. [Hartthaal janajeevitham duasahamaakkunnu.]

173527. താഴെ പ്പറയുന്നവ യില്‍ തോണി യുടെ പര്യായപദം കണ്ടെത്തുക [Thaazhe pparayunnava yil‍ thoni yude paryaayapadam kandetthuka]

Answer: തരണി [Tharani]

173528. " ഉദകം"എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? [" udakam"enna padatthinte arththam?]

Answer: വെള്ളം [Vellam]

173529. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിൽ നാവ്’ എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദമേത് ? [Thaazhe thannirikkunna padatthil naav’ ennarththam varaattha padamethu ?]

Answer: വാചി [Vaachi]

173530. മാടമ്പി`യുടെ സ്ത്രീ ലിംഗ പദമേത് [Maadampi`yude sthree limga padamethu]

Answer: കെട്ടിലമ്മ [Kettilamma]

173531. സസ്യ എണ്ണയിലൂടെ ഏത് വാതകം കടത്തിവിട്ടാണ വനസ്പതി നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് [Sasya ennayiloode ethu vaathakam kadatthivittaana vanaspathi neyyu undaakkunnathu]

Answer: ഹൈഡ്രജന്‍ [Hydrajan‍]

173532. Rising Prices ... immediate measures

Answer: call for

173533. നിയോജക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണമേത്? [Niyojaka prakaaratthinu udaaharanameth?]

Answer: പോകണം [Pokanam]

173534. മുന്‍വിനയെച്ചത്തിനുദാഹരണം ഏത്? [Mun‍vinayecchatthinudaaharanam eth?]

Answer: പോയിക്കണ്ടു [Poyikkandu]

173535. ശരിയായ രൂപം [Shariyaaya roopam]

Answer: വിദഗ്ധന്‍ [Vidagdhan‍]

173536. "ബിരിയാണി "എന്ന ചെറുകഥ രചിച്ചതാര്? ["biriyaani "enna cherukatha rachicchathaar?]

Answer: സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം [Santhoshu ecchikkaanam]

173537. "ഭാഗ്യത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്നത്" ഒറ്റപ്പദം? ["bhaagyatthe daanam cheyyunnathu" ottappadam?]

Answer: ഭാഗ്യ പ്രധാനം [Bhaagya pradhaanam]

173538. ‘വിലാസിനി’ ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്? [‘vilaasini’ aarude thoolikaanaamamaan?]

Answer: എം.കെ. മേനോൻ [Em. Ke. Menon]

173539. `മരം` പര്യായപദം എന്ത് [`maram` paryaayapadam enthu]

Answer: ദ്രുമം [Drumam]

173540. ശരിയായ വാക്ക് ഏത്? [Shariyaaya vaakku eth?]

Answer: അസ്തിവാരം [Asthivaaram]

173541. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ആഗമസന്ധിയല്ലാത്തത്? [Thaazhe kodutthirikkunnavayilu aagamasandhiyallaatthath?]

Answer: പൂത്തട്ടം [Pootthattam]

173542. പ്ലോസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന വിഷവാതകം ? [Pleaasttiku katthumpeaal‍ puratthuvarunna vishavaathakam ?]

Answer: ഡയോക്സിന്‍ [Dayeaaksin‍]

173543. ഹൈഡ്രജന്‍, ഓക്സിജന്‍ എന്നീ വാതകങ്ങള്‍ക്ക് ആ പേര് നല്‍കിയത് ആര് ? [Hydrajan‍, oksijan‍ ennee vaathakangal‍kku aa peru nal‍kiyathu aaru ?]

Answer: ലാവോസിയര്‍ [Laaveaasiyar‍]

173544. താഴെപ്പറയുന്നതില്‍ മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍റെ കൃതിയല്ലാത്തത്? [Thaazhepparayunnathil‍ malayaattoor‍ raamakrushnan‍re kruthiyallaatthath?]

Answer: വിശപ്പ് [Vishappu]

173545. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ സകര്‍മ്മക ക്രിയയല്ലാത്തതേത്? [Thaazhe thannirikkunnavayil‍ sakar‍mmaka kriyayallaatthatheth?]

Answer: കുളിക്കുക [Kulikkuka]

173546. Barking dogs seldom bite` എന്നതിന്‍റെ പരിഭാഷ? [Barking dogs seldom bite` ennathin‍re paribhaasha?]

Answer: കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല [Kuraykkum patti kadikkilla]

173547. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ പേരെച്ചത്തിന് ഉദാഹരണമേത്? [Thaazhe thannirikkunnavayil‍ perecchatthinu udaaharanameth?]

Answer: ഓടുന്ന വണ്ടി [Odunna vandi]

173548. When the play ended audience went home

Answer: നാടകം തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോയി [Naadakam theer‍nnappol‍ prekshakar‍ veettilekku poyi]

173549. .ധുരന്ധരൻ എന്ന ശൈയിലുടെ അർത്ഥം? [. Dhurandharan enna shyyilude arththam?]

Answer: നായകൻ [Naayakan]

173550. പമ്മന്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് [Pamman‍ enna thoolikaanaamatthil‍ ariyappedunnathu aaru]

Answer: ആര്‍.പി പരമേശ്വര മേനോന്‍ [Aar‍. Pi parameshvara menon‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution