<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 4167

208351. ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതി ഏത്? [Aadyatthe baalasaahithya kruthi eth?]

Answer: ബാലഭൂഷണം(1867ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്‌ കമ്മിറ്റി) [Baalabhooshanam(1867deksttu bukku kammitti)]

208352. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നോവൽ ഏത്? [Malayaalatthile aadyatthe raashdreeya noval eth?]

Answer: പാറപ്പുറം [Paarappuram]

208353. കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കൃതി ഏത്? [Kandukittiyittullathilvacchu paattinte lakshanangal poornnamaayum pradarshippikkunna aadyatthe kruthi eth?]

Answer: രാമചരിതം [Raamacharitham]

208354. രാമചരിതത്തിന് ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനം നല്കിയ പണ്ഡിതനാര്? [Raamacharithatthinu aadyamaayi vyaakhyaanam nalkiya pandithanaar?]

Answer: ഉള്ളൂർ [Ulloor]

208355. മഹാഭാരതത്തെ ഉപജീവിച്ചുണ്ടായ ആദ്യ കേരളീയകൃതി ഏത്? [Mahaabhaarathatthe upajeevicchundaaya aadya keraleeyakruthi eth?]

Answer: ഭാരതമാല [Bhaarathamaala]

208356. ഭാരതമാല എഴുതിയത് ആര്? [Bhaarathamaala ezhuthiyathu aar?]

Answer: ശങ്കരപ്പണിക്കർ [Shankarappanikkar]

208357. ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ വിവർത്തനം ഏത്? [Bhagavadgeethaykku malayaalatthilundaaya aadyatthe vivartthanam eth?]

Answer: ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത [Bhaashaabhagavadgeetha]

208358. ഭാഷാഭഗവദ്ഗീതയുടെ കർത്താവ് ആര്? [Bhaashaabhagavadgeethayude kartthaavu aar?]

Answer: മാധവപ്പണിക്കർ [Maadhavappanikkar]

208359. പ്രാചീന മണിപ്രവാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃതി ഏത്? [Praacheena manipravaalatthile aadyatthe kruthi eth?]

Answer: വൈശികതന്ത്രം [Vyshikathanthram]

208360. പ്രാചീന മണിപ്രവാളത്തിലെ അവസാനത്തെ കൃതി ഏത്? [Praacheena manipravaalatthile avasaanatthe kruthi eth?]

Answer: ചന്ദ്രോത്സവം [Chandrothsavam]

208361. മലയാളവ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ച കൃതി ഏത്? [Malayaalavyaakaranatthekkuricchu aadyamaayi paraamarshiccha kruthi eth?]

Answer: ലീലാതിലകം [Leelaathilakam]

208362. മണിപ്രവാളകൃതികളിൽ കവിത്വം കൊണ്ടും പ്രാചീനത്വം കൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന കൃതി ഏത്? [Manipravaalakruthikalil kavithvam kondum praacheenathvam kondum prathamasthaanam arhikkunna kruthi eth?]

Answer: ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം [Unnuneelisandesham]

208363. ഭാഷാ ചമ്പുക്കളിലെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കൃതി ഏത്? [Bhaashaa champukkalile prathamavum pradhaanavumaaya kruthi eth?]

Answer: ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീചരിതം [Unnicchirutheveecharitham]

208364. ശുദ്ധമലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാവ്യം ഏത്? [Shuddhamalayaalatthil rachikkappetta aadyatthe kaavyam eth?]

Answer: കൃഷ്ണഗാഥ [Krushnagaatha]

208365. ഗാഥാപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ കൃതി ഏത്? [Gaathaaprasthaanatthile aadya kruthi eth?]

Answer: കൃഷ്ണഗാഥ [Krushnagaatha]

208366. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആദ്യമുദ്രണം നടത്തിയത് എവിടെ? [Addhyaathmaraamaayanam aadyamudranam nadatthiyathu evide?]

Answer: വിദ്യാവിലാസം അച്ചുകുടം [Vidyaavilaasam acchukudam]

208367. കീര്‍ത്തന സാഹിത്യത്തിലെ കീര്‍ത്തി പതാക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാര്? [Keer‍tthana saahithyatthile keer‍tthi pathaaka ennariyappedunna kaviyaar?]

Answer: പൂന്താനം [Poonthaanam]

208368. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ മഹാകാവ്യം ഏത് ? [Malayaalatthile aadyatthe janakeeya mahaakaavyam ethu ?]

Answer: കൃഷ്ണഗാഥ [Krushnagaatha]

208369. ക്രൈസ്തവസാഹിത്യത്തിലെ മഹാഭാരതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാകാവ്യം ഏത്? [Krysthavasaahithyatthile mahaabhaaratham ennu visheshippikkaavunna mahaakaavyam eth?]

Answer: വേദവിഹാരം [Vedavihaaram]

208370. വേദവിഹാരം എന്നാ കാവ്യത്തിന്‍റെ രചന നിര്‍വഹിച്ചത് ആര്? [Vedavihaaram ennaa kaavyatthin‍re rachana nir‍vahicchathu aar?]

Answer: സൈമണ്‍ [Syman‍]

208371. ആട്ടക്കഥ രചിച്ച ഒരേയൊരു വനിത ആര്? [Aattakkatha rachiccha oreyoru vanitha aar?]

Answer: കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തങ്കച്ചി [Kunjikkuttitthankacchi]

208372. ആദ്യത്തെ പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാന കൃതി ഏത്? [Aadyatthe pacchamalayaalaprasthaana kruthi eth?]

Answer: നല്ല ഭാഷ [Nalla bhaasha]

208373. മലയാളഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണകാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത്? [Malayaalabhaashayile aadyatthe yaathraavivaranakaavyam ennariyappedunna kruthi eth?]

Answer: അഷ്ടമിയാത്ര [Ashdamiyaathra]

208374. കവിസാര്‍വ്വഭൌമന്‍ എന്നാ പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ ആര്? [Kavisaar‍vvabhouman‍ ennaa peril‍ ariyappedunna ezhutthukaaran‍ aar?]

Answer: കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ത്തമ്പുരാന്‍ [Kodungalloor‍ kunjikkuttan‍tthampuraan‍]

208375. മലയാള മാസങ്ങളെ വര്‍ണിക്കുന്ന കൃതി ഏത്? [Malayaala maasangale var‍nikkunna kruthi eth?]

Answer: മലയാംകൊല്ലം(കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്‍ ) [Malayaamkollam(kocchunnitthampuraan‍ )]

208376. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവല്‍ [Malayaalatthile aadyatthe lakshanamottha noval‍]

Answer: ഒ.ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ [O. Chanthumenonte indulekha]

208377. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്ര നോവല്‍ [Malayaalatthile aadya charithra noval‍]

Answer: മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ [Maar‍tthaandavar‍mma]

208378. മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മയുടെ രചനയ്ക്ക് സി.വിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച കൃതി [Maar‍tthaandavar‍mmayude rachanaykku si. Viye prerippiccha kruthi]

Answer: വാള്‍ട്ടര്‍സ്കോട്ടിന്റെ ഐവാന്ഹോ [Vaal‍ttar‍skottinte aivaanho]

208379. മലയാളത്തിലെ സ്കോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ ആരെ [Malayaalatthile skottu ennu vilikkunnathu aare]

Answer: സി.വി യെ [Si. Vi ye]

208380. വാഗ്ദേവിയുടെ വീരഭടന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാര് [Vaagdeviyude veerabhadan‍ ennu visheshippikkappettathaaru]

Answer: സി.വി.രാമന്‍പിള്ള [Si. Vi. Raaman‍pilla]

208381. സി.വി.രാമന്‍പിള്ള എഴുതിയതായി പറയപ്പെടുന്ന അപൂര്‍ണ്ണ നോവല്‍ [Si. Vi. Raaman‍pilla ezhuthiyathaayi parayappedunna apoor‍nna noval‍]

Answer: ദിഷ്ടടംഷ്ട്രം [Dishdadamshdram]

208382. കലാമെന്മയില്‍ മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന സി.വിയുടെ കൃതി [Kalaamenmayil‍ munnittunil‍kkunna si. Viyude kruthi]

Answer: രാമരാജബഹദൂര്‍ [Raamaraajabahadoor‍]

208383. തകഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നോവല്‍ [Thakazhiyude ettavum valiya noval‍]

Answer: കയര്‍ [Kayar‍]

208384. ബഷീര്‍ എഴുതിയ ഉദാത്തമായ ദുരന്തനോവല്‍ [Basheer‍ ezhuthiya udaatthamaaya duranthanoval‍]

Answer: ബാല്യകാലസഖി [Baalyakaalasakhi]

208385. തടവറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ രചിച്ച നോവല്‍ [Thadavarayude pashchaatthalatthil‍ basheer‍ rachiccha noval‍]

Answer: മതിലുകള്‍ [Mathilukal‍]

208386. സുകുമാരി എന്നാ നോവലിന്റെ കര്‍ത്താവ് [Sukumaari ennaa novalinte kar‍tthaavu]

Answer: ജോസഫ്‌ കളിയില്‍ [Josaphu kaliyil‍]

208387. സി.വി.രാമന്‍പിള്ളയുടെ സാമൂഹിക നോവല്‍ [Si. Vi. Raaman‍pillayude saamoohika noval‍]

Answer: പ്രേമാമൃതം [Premaamrutham]

208388. ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ അപസര്‍പ്പക (കുറ്റാന്വേഷണ) നോവല്‍ [Bhaashayile aadyatthe apasar‍ppaka (kuttaanveshana) noval‍]

Answer: അപ്പന്‍ തമ്പുരാന്റെ"ഭാസ്ക്കര മേനോന്‍" [Appan‍ thampuraante"bhaaskkara menon‍"]

208389. "ഭുതരായര്‍" എന്ന ചരിത്രാഖ്യായികയുടെ കര്‍ത്താവ് ["bhutharaayar‍" enna charithraakhyaayikayude kar‍tthaavu]

Answer: അപ്പന്‍ തമ്പുരാന്‍ [Appan‍ thampuraan‍]

208390. "അക്ബര്‍" എന്ന ചരിത്രാഖ്യായികയുടെ കര്‍ത്താവ് ["akbar‍" enna charithraakhyaayikayude kar‍tthaavu]

Answer: കേരളവര്‍മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍ [Keralavar‍ma valiya koyitthampuraan‍]

208391. "ചേരമാന്‍ പെരുമാള്‍" എന്നാ നോവലിന്റെ കര്‍ത്താവ് ["cheramaan‍ perumaal‍" ennaa novalinte kar‍tthaavu]

Answer: കപ്പന കൃഷ്ണമേനോന്‍ [Kappana krushnamenon‍]

208392. "ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക്" നോവലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ വ്യാപിപ്പിച്ചത് ["inthya charithratthilekku" novalinte anthareekshatthe vyaapippicchathu]

Answer: പള്ളത്തുരാമന്‍, "അമൃതപുളിന"ത്തിലൂടെ [Pallatthuraaman‍, "amruthapulina"tthiloode]

208393. അമ്പാടി നാരായണപ്പൊതുവാളിന്റെ "കേരളപുത്രന്‍" എന്ന നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം [Ampaadi naaraayanappothuvaalinte "keralaputhran‍" enna novalinte ithivruttham]

Answer: പെരുമാള്‍ ഭരണത്തിന്റെ ചരിത്രം [Perumaal‍ bharanatthinte charithram]

208394. കേശവദേവിന്റെ നോവലുകളില്‍ പ്രഥമഗണനീയമായത് [Keshavadevinte novalukalil‍ prathamagananeeyamaayathu]

Answer: ഓടയില്‍നിന്ന് [Odayil‍ninnu]

208395. എം. ടി വാസുദേവന്‍നായരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ബോധധാരാ നോവല്‍ [Em. Di vaasudevan‍naayarude prasiddhamaaya bodhadhaaraa noval‍]

Answer: മഞ്ഞ് [Manju]

208396. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ നോവല്‍ [Malayaalatthile ettavum dyr‍ghyameriya noval‍]

Answer: അവകാശികള്‍ [Avakaashikal‍]

208397. രണ്ടാമത്തെ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ നോവല്‍ [Randaamatthe dyr‍ghyameriya noval‍]

Answer: കയര്‍ [Kayar‍]

208398. മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീമനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി എം.ടി രചിച്ച നോവല്‍ [Mahaabhaarathatthile bheemane kendrakathaapaathramaakki em. Di rachiccha noval‍]

Answer: രണ്ടാമൂഴം [Randaamoozham]

208399. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അവാര്‍ഡ്‌ നേടിയ മലയാള നോവല്‍ [Ettavum kooduthal‍ avaar‍du nediya malayaala noval‍]

Answer: അഗ്നിസാക്ഷി [Agnisaakshi]

208400. വിക്ടര്‍ യൂഗോവിന്റെ "ലെ മിറാബ്ലെ" യ്ക്ക് നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍ നല്‍കിയ തര്‍ജ്ജമ [Vikdar‍ yoogovinte "le miraable" ykku naalappaattu naaraayanamenon‍ nal‍kiya thar‍jjama]

Answer: പാവങ്ങള്‍ [Paavangal‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution