1. അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ‘The god of Small things’ എന്ന കൃതിക്ക് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ? [Arundhathi roykku ‘the god of small things’ enna kruthikku bukkar sammaanam labhiccha varsham ? ]

Answer: 1997

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ‘The god of Small things’ എന്ന കൃതിക്ക് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ? ....
QA->അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് 1997-ലെ ബുക്കർ സമ്മാനത്തിനർഹയാക്കിയ കൃതി ? ....
QA->കിരൺ ദേശായിക്ക് ‘The Inheritanceof Loss’ എന്ന കൃതിക്ക് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ? ....
QA->അരവിന്ദ് അഡിഗക്ക് ‘ദ വൈറ്റ് ടൈഗർ’ എന്ന കൃതിക്ക് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ? ....
QA->മലയാളിയായ അരുന്ധതി റോയിക്ക് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം....
MCQ->S1: All the land was covered by the ocean. P : The leading god fought the monster, killed it and chopped its body in to two halves. Q : A terrible monster prevented the gods from separating the land from the water. R : The god made the sky out of the upper part of the body and ornamented it with stars. S : The god created the earth from the lower part, grew plants on it and populated it with animals. S6: The god moulded the first people out of clay according to his own image and mind. The Proper sequence should be:...
MCQ->അരുന്ധതി റോയിക്ക് ബുക്കര്‍ സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്ത ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാള്‍ തിങ്സ് എന്ന നോവലിന് പശ്ചാത്തലമായ പുഴ?...
MCQ->ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത?...
MCQ->Each question contains six or seven statements followed by four sets of combinations of three. Choose the set in which the statements are logically related. (1) All books are having pages. (2) All kings are having pages. (3) All kings are books. _____________Download from www. .com Powered By (4) Some heavy things are having pages. (5) Some heavy things are books. (6) Some books are heavy. (7) Some heavy things are having pages....
MCQ->Read the following passage carefully and choose the most appropriate answer to the question out of the four alternatives. In short, to write a good letter you must approach the job in the lightest and most casual way. You must be personal, not abstract. You must notsay, 'This is too small a thing to put down'. You must say, 'This is just the sort of small thing we talk about at home. If I tell them this they will see me, as it were they'll hear my voice, they'll know what I'm talking about'. That is the purpose of a letter. Carlyle had the trick to perfection. He is writing from Scotsbrig to his brother Alec in Canada and he begins talking about his mother. Good old Mother, he says, 'she is even now sitting at my back, trying at another table to write you a small word with her own hand the first time she has tried such a thing for a year past. It is Saturday night, after dark we are in the east room in a hard, dry evening with a bright fire to our two selves Jenny and her Barns are 'scouring up things' in the other end of the house and below stairs the winter operations of the farm go on, in a subdued tone you can conceive the scene! How simple it is and yet how perfect. Can not you see Alec reading it in his far-off home and his eyes moistening at the picture of his old mother sitting and writing her last message to him on earth? Subdued tone means _______....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions