1. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്? [Inthyayil aadyamaayi atm sthaapiccha baanku?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്?....
QA->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ATM കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്?....
QA->ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM സ്ഥാപിച്ചത്....
QA->ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് ATM കാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ജയിൽ ?....
QA->ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൂട്ടുകളില്ലാത്ത ശാഖ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് " യൂക്കോ ബാങ്ക് ( മഹാരാഷ്ട്രയിൽ )....
MCQ->Two cells A and B are contiguous. Cell A has osmotic pressure 10 atm, turgor pressure – 7atm and diffusion pressure deficit 3 atm. Cell B has osmotic pressure 8 atm, turgor pressure 3 atm and diffusion pressure deficit 5 atm. The result will be:....
MCQ->ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്?....
MCQ->Consider the equilibrium A(g) + B(g) = AB(g). When the partial pressure of A is 10-2 atm, the partial pressure of B is 10-3 atm and the partial pressure of AB is 1 atm, the equilibrium constant 'K' is....
MCQ->The suction and delivery pressure for a two stage compressor are 1 and 25 atm respectively. The intermediate stage pressure would be around __________ atm.....
MCQ->The theoretical minimum work required to separate one mole of a liquid mixture at 1 atm, containing 50 mole % each of n- heptane and n- octane into pure compounds each at 1 atm is....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions