1. 3 × 2 =46, 3 × 1 = 26, 2× 5 = 104 ആയാല് 7 × 2 = –––– [ 3 × 2 =46, 3 × 1 = 26, 2× 5 = 104 aayaalu 7 × 2 = ––––]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->Who is the author of Life and Times?....
QA->Who is the author of ‘Life and Times’?....
QA->Which Chief Minister holds the record for holding the office for the maximum number of times?....
QA->Germany in olden times was known as?....
QA->Who said "Cowards die many times before their deaths; The valiant never taste death but once”?....
MCQ-> ഈ ചോദ്യത്തില് ഇടതും വലതുമായി ഓരോ ജോടി അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇവയില് ചില ജോടികള് സമങ്ങളാണ്. സാമ്യമുള്ള ജോടികളെ കുറിക്കുന്ന നമ്പറുകള് ക്രമത്തിലെഴുതിയാല് തന്നിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളില് ഏതായിരിക്കും ശരി? 1. BCDGHKLMG – BCDHGKLMG 2. EGIKMOQS – EGIKMOQS 3. ADGJMPSVX – ADGJNPSVX 4. ZYXWVUTOQ – ZYXWVUTQO 5. VTUVUVUVT – VTUVUVUVT 6. MANAMAMNA – MANANAMNA 7. BODODCODODD – BODODEODODD 8. AAABBBAABBP – AAABBAABBP 9. JKLLMMNMAM – JKLLMMNMAM 10. XVWUTRQPRQ – XVWUTRQPRO....
MCQ-> 3 × 2 =46, 3 × 1 = 26, 2× 5 = 104 ആയാല് 7 × 2 = ––––....
MCQ-> പൂരിപ്പിക്കുക : ഓസ്‌കാര്: സിനിമ :: ബുക്കര്:––––––....
MCQ->The area of a plot is to be determined using Simpson's rule. The following offsets were taken to a boundary from points along a chain line all measurements being in metres 12, 15, 22, 29, 36, 38, 31, 22, 17.There were taken at 100 m intervals. Consider the following steps in this regard. 1. 2. Sum of the odd ordinates = 22 + 36 + 1 = 89 3. Sum of the even ordinates = 15 + 29 + 38 + 22 = 104 4. 12 + 17 = 39 5. Area = 100 (19.5 + 89 + 104) 6. Area = (39 + 2 x 89 + 4 x 104) 7. Area 100 x 19.5 (104 - 89) The area of the plot can be determined by using the steps listed above :....
MCQ-> 144, 169, 196, 225, –––––....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions