<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1331

66551. ഉറുദു സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് [Urudu saahithyatthinte pithaavu aaraanu]

Answer: അമീര്‍ ഖുസ്രു [Ameer‍ khusru]

66552. ഇന്ത്യന്‍ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ സാര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആര് [Inthyan‍ saamskaarika mekhalayile saar‍ chakravar‍tthi ennariyappettathu aaru]

Answer: പുപുല്‍ ജയകര്‍ [Pupul‍ jayakar‍]

66553. ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്ന പേര് ആരുടെ വിശേഷണമാണ് [Inthyayude thattha enna peru aarude visheshanamaanu]

Answer: അമീര്‍ ഖുസ്രു [Ameer‍ khusru]

66554. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് [Inthyayude vaanampaadi ennariyappedunnathu aaru]

Answer: സരോജിനി നായിഡു [Sarojini naayidu]

66555. ഇന്ത്യന്‍ ഷേക്സ്പിയര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് [Inthyan‍ shekspiyar‍ ennariyappedunnathu aaru]

Answer: കാളിദാസന്‍ [Kaalidaasan‍]

66556. ചര്‍വാക ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു [Char‍vaaka dar‍shanatthinte upajnjaathaavu aaraayirunnu]

Answer: ബൃഹസ്പതി [Bruhaspathi]

66557. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്‍ ആരായിരുന്നു [Shankaraachaaryarude pradhaana shishyan‍ aaraayirunnu]

Answer: പത്മപാദന്‍ [Pathmapaadan‍]

66558. രാമാനുജന്‍ ആവിഷ്കരിച്ച ദര്‍ശനം ഏത് [Raamaanujan‍ aavishkariccha dar‍shanam ethu]

Answer: വിശിഷ്ടാദ്വൈതം [Vishishdaadvytham]

66559. സത്യമേവ ജയതേ എന്നത് ഏത് ഉപനിഷത്തിലെ വാക്കുകളാണ് [Sathyameva jayathe ennathu ethu upanishatthile vaakkukalaanu]

Answer: മുണ്ഡകൊപനിഷത്ത് [Mundakopanishatthu]

66560. സംഖ്യ ദര്‍ശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരുന്നു [Samkhya dar‍shanam aavishkaricchathu aaraayirunnu]

Answer: കപിലന്‍ [Kapilan‍]

66561. യോഗ ദര്‍ശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് [Yoga dar‍shanam aavishkaricchathu aaraanu]

Answer: പതഞ്‌ജലി [Pathanjjali]

66562. ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഏത് വേദത്തില്‍ നിന്നാണ് [Aayur‍vedatthinte uthbhavam ethu vedatthil‍ ninnaanu]

Answer: അഥര്‍വ വേദം [Athar‍va vedam]

66563. അഞ്ചാമത്തെ വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് [Anchaamatthe vedam ennariyappedunnathu ethu]

Answer: മഹാഭാരതം [Mahaabhaaratham]

66564. ന്യായ വാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് [Nyaaya vaadatthinte upajnjaathaavu aaru]

Answer: ഗൗതമന്‍ [Gauthaman‍]

66565. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യ മനസിലാണ് എന്ന വാക്യം ഉള്ളത് ഏത് വേദത്തിലാണ് [Yuddham thudangunnathu manushya manasilaanu enna vaakyam ullathu ethu vedatthilaanu]

Answer: അഥര്‍വ വേദം [Athar‍va vedam]

66566. സംഗീതം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വേദത്തില്‍ നിന്നാണ് [Samgeetham roopam kondathu ethu vedatthil‍ ninnaanu]

Answer: സാമവേദം [Saamavedam]

66567. മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തത് ആര് [Manusmruthi imgleeshilekku vivar‍tthanam cheythathu aaru]

Answer: വില്ല്യം ജോണ്‍സ് [Villyam jon‍su]

66568. ഋഗ്വേദത്തില്‍ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് [Rugvedatthil‍ aake ethra shlokangalundu]

Answer: 1028

66569. ഭഗവത് ഗീത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തത് ആര് [Bhagavathu geetha imgleeshilekku vivar‍tthanam cheythathu aaru]

Answer: ചാള്‍സ് വില്‍ക്കിന്‍സ് [Chaal‍su vil‍kkin‍su]

66570. പ്രസിദ്ധമായ " ഗായത്രീ മന്ത്രം " ഏത് വേദത്തിലാണ് [Prasiddhamaaya " gaayathree manthram " ethu vedatthilaanu]

Answer: ഋഗ്വേദം [Rugvedam]

66571. ജയിംസ് ബോണ്ട്‌ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് [Jayimsu bondu enna kathaapaathram aarude srushdiyaanu]

Answer: ഇയാന്‍ ഫ്ലെമിംഗ് [Iyaan‍ phlemimgu]

66572. ഉട്ടൊപ്പ്യ എന്ന ആദര്‍ശ സങ്കല്‍പ്പ രാഷ്ട്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് [Uttoppya enna aadar‍sha sankal‍ppa raashdram aarude srushdiyaanu]

Answer: തോമസ്‌ മൂര്‍ [Thomasu moor‍]

66573. പ്ലെറ്റൊ ആരുടെ ശിഷ്യന്‍ ആയിരുന്നു [Pletto aarude shishyan‍ aayirunnu]

Answer: സോക്രട്ടീസ് [Sokratteesu]

66574. ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച നോവലിസ്റ്റ് ആര് [Draakkula enna kathaapaathratthe srushdiccha novalisttu aaru]

Answer: ബ്രാം സ്റ്റോക്കര്‍ [Braam sttokkar‍]

66575. ടാര്‍സന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ച നോവലിസ്റ്റ് ആര് [Daar‍san‍ enna kathaapaathratthe srushdiccha novalisttu aaru]

Answer: എഡ്ഗാര്‍ റൈസ് ബറോസ് [Edgaar‍ rysu barosu]

66576. ലോക മാതൃ ഭാഷ ദിനം എന്നാണ് [Loka maathru bhaasha dinam ennaanu]

Answer: ഫെബ്രുവരി 21 [Phebruvari 21]

66577. ഷേക്സ്പിയര്‍ എഴുതിയ അവസാനത്തെ നാടകം ഏത് [Shekspiyar‍ ezhuthiya avasaanatthe naadakam ethu]

Answer: ദി ടെമ്പസ്റ്റ്‌ [Di dempasttu]

66578. റോബിന്‍സണ്‍ ക്രൂസോ ആരുടെ കൃതിയാണ് [Robin‍san‍ krooso aarude kruthiyaanu]

Answer: ഡാനിയല്‍ ഡിഫോ [Daaniyal‍ dipho]

66579. ലോക സാക്ഷരത ദിനം എന്നാണ് [Loka saaksharatha dinam ennaanu]

Answer: സപ്തംബര്‍ 8 [Sapthambar‍ 8]

66580. പാശ്ചാത്യ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് [Paashchaathya navoththaanatthinte pithaavu ennariyappedunnathu aaru]

Answer: പെട്രാര്‍ക്ക് [Pedraar‍kku]

66581. ഇംഗ്ലീഷ് കാവ്യ രൂപമായ സോണറ്റില്‍ എത്ര വരികള്‍ ഉണ്ട് [Imgleeshu kaavya roopamaaya sonattil‍ ethra varikal‍ undu]

Answer: 14

66582. ലോക പുസ്തക ദിനം എന്നാണ് [Loka pusthaka dinam ennaanu]

Answer: എപ്രില്‍ 23 [Epril‍ 23]

66583. ശിലാദിത്യന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാവായിരുന്നു [Shilaadithyan‍ ennariyappettirunnathu ethu raajaavaayirunnu]

Answer: ഹര്‍ഷവര്‍ധനന്‍ [Har‍shavar‍dhanan‍]

66584. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന വേദം ഏത് [Vidyaabhyaasatthe kuricchu paraamar‍shikkunna vedam ethu]

Answer: അഥര്‍വ വേദം [Athar‍va vedam]

66585. രാമ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്‍മാര്‍ ഏത് രാജ്യത്താണുള്ളത് [Raama enna peril‍ ariyappedunna raajaakkan‍maar‍ ethu raajyatthaanullathu]

Answer: തായ് ലന്റ് [Thaayu lantu]

66586. ഭരത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത് [Bharathu mammoottiyude aathmakathayude perenthu]

Answer: ചമയങ്ങളില്ലാതെ [Chamayangalillaathe]

66587. ഇന്ത്യയിലെ പ്ലേഗ് രോഗ നിര്‍മാര്‍ജനത്തിന്റെ സ്മാരകം ഏത് [Inthyayile plegu roga nir‍maar‍janatthinte smaarakam ethu]

Answer: ചാര്‍മിനാര്‍ [Chaar‍minaar‍]

66588. ഡേവിഡ് എന്ന മാര്‍ബിള്‍ ശില്‍പം നിര്‍മിച്ച ഇറ്റലിയന്‍ ചിത്രകാരന്‍ ആര് [Devidu enna maar‍bil‍ shil‍pam nir‍miccha ittaliyan‍ chithrakaaran‍ aaru]

Answer: മൈക്കലാഞ്ചലൊ [Mykkalaanchalo]

66589. ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഏത് [Oskaar nomineshan nediya aadya inthyan chithram ethu]

Answer: മദർ ഇന്ത്യ [Madar inthya]

66590. ഓസ്കാറിനു നാമ നിർദേശം ചെയ്യപ്പട്ട ആദ്യ മലയാള ചിത്രം ഏത് [Oskaarinu naama nirdesham cheyyappatta aadya malayaala chithram ethu]

Answer: ഗുരു [Guru]

66591. സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന കൃതി ആരുടെ രചനയാണ് [Siddhaarththa enna kruthi aarude rachanayaanu]

Answer: ഹെർമൻ ഹെസ്സെ [Herman hese]

66592. കഥകളി യുടെ ജനയിതാവ് ആര് [Kathakali yude janayithaavu aaru]

Answer: കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ [Kottaarakkara thampuraan]

66593. മലയാളത്തിലെ ഒർഫ്യുസ് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട കവി ആര് [Malayaalatthile orphyusu ennu visheshikkappetta kavi aaru]

Answer: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണ പിള്ള [Changampuzha krushna pilla]

66594. കാക്കനാടൻ എന്നത് ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് [Kaakkanaadan ennathu aarude thoolika naamamaanu]

Answer: ജോർജ് വർഗീസ്‌ [Jorju vargeesu]

66595. ചെറുകാട് എന്നത് ആരുടെ തൂലിക നാമമാണ് [Cherukaadu ennathu aarude thoolika naamamaanu]

Answer: സി ഗോവിന്ദ പിഷാരടി [Si govinda pishaaradi]

66596. എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മ സ്ഥലം എവിടെ [Ezhutthachchhante janma sthalam evide]

Answer: തുഞ്ചൻ പറമ്പ് (തിരൂര് ) [Thunchan parampu (thirooru )]

66597. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസിലെ സംഗീതജ്ഞൻ ആര് [Akbar chakravartthiyude sadasile samgeethajnjan aaru]

Answer: താൻസൻ [Thaansan]

66598. ഏറ്റവും അധികം സിനിമകളിൽ നായകനായ മലയാള നടൻ ആര് [Ettavum adhikam sinimakalil naayakanaaya malayaala nadan aaru]

Answer: പ്രേം നസീർ [Prem naseer]

66599. ആദ്യമായി രാജ്യ സഭയിലേക്ക് നാമ നിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമ നടി ആര് [Aadyamaayi raajya sabhayilekku naama nirdesham cheyyappetta sinima nadi aaru]

Answer: നർഗീസ് ദത്ത് [Nargeesu datthu]

66600. രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ അഭിനയിച്ച സിനിമ ഏത് [Raveendra naatha daagor abhinayiccha sinima ethu]

Answer: വാല്മീകി പ്രതിമ [Vaalmeeki prathima]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions