<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2651

132551. ഇന്ത്യയിലെ ഏററവും വിസ്തീര് ‍ ണം കൂടിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം [Inthyayile eraravum vistheeru ‍ nam koodiya loksabhaa mandalam]

Answer: ലഡാക്ക് [Ladaakku]

132552. ഭരണഘടനാ നിര് ‍ മാണസഭയില് ‍ ഒബ്ജക്ടീവ് റെസൊലൂഷന് ‍ അവതരിപ്പിച്ചത് [Bharanaghadanaa niru ‍ maanasabhayilu ‍ objakdeevu resolooshanu ‍ avatharippicchathu]

Answer: ജവാഹര് ‍ ലാല് ‍ നെഹ്രു [Javaaharu ‍ laalu ‍ nehru]

132553. നിയമസഭ ചേരാത്ത സമയങ്ങളില് ‍ ഓര് ‍ ഡിനന് ‍ സ് പുറപ്പെടുവിക്കാന് ‍ ആര് ‍ ക്കാണ് അധികാരം [Niyamasabha cheraattha samayangalilu ‍ oru ‍ dinanu ‍ su purappeduvikkaanu ‍ aaru ‍ kkaanu adhikaaram]

Answer: ഗവര് ‍ ണര് ‍ [Gavaru ‍ naru ‍]

132554. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദം പ്രകാരമാണ് മൗലികാവകാശങ്ങള് ‍ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളില് ‍ ഒരിന്ത്യന് ‍ പൗരന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നത് [Bharanaghadanayude ethu anuchchhedam prakaaramaanu maulikaavakaashangalu ‍ nishedhikkappedunna avasarangalilu ‍ orinthyanu ‍ pauranu hykkodathiye sameepikkaavunnathu]

Answer: 226

132555. ഭരണഘടനാനിര് ‍ മാണസഭ രൂപവല് ‍ ക്കരിക്കപ്പെട്ട തീയതി [Bharanaghadanaaniru ‍ maanasabha roopavalu ‍ kkarikkappetta theeyathi]

Answer: 1946 ഡിസംബര് ‍ 6 [1946 disambaru ‍ 6]

132556. മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ‍ റെ കണക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് [Manthrisabhaamgangalude ennatthinu ‍ re kanakku nishchayikkunnathu]

Answer: ഭരണഘടന [Bharanaghadana]

132557. അഞ്ചുതരം റിട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് [Anchutharam rittukalekkuricchu prathipaadikkunnathu]

Answer: ആര് ‍ ട്ടിക്കിള് ‍ 32 [Aaru ‍ ttikkilu ‍ 32]

132558. അഖിലേന്ത്യാ സര് ‍ വീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് [Akhilenthyaa saru ‍ veesile udyogasthare niyamikkunnathu]

Answer: പ്രസിഡന് ‍ റ് [Prasidanu ‍ ru]

132559. ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണഘടനയുടെ രക്ഷാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Inthyanu ‍ bharanaghadanayude rakshaadhikaari ennariyappedunnathu]

Answer: സുപ്രീം കോടതി [Supreem kodathi]

132560. ഇന്ത്യന് ‍ പ്രസിഡന് ‍ റിന് ‍ റെ സ്ഥാനത്തെ ഏതു രാജ്യത്തിന് ‍ റെ ഭരണത്തലവനുമായിട്ടാണ് സാധാരണമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് [Inthyanu ‍ prasidanu ‍ rinu ‍ re sthaanatthe ethu raajyatthinu ‍ re bharanatthalavanumaayittaanu saadhaaranamaayi thaarathamyam cheyyunnathu]

Answer: ബ്രിട്ടന് ‍ [Brittanu ‍]

132561. ഇന്ത്യന് ‍ പ്രസിഡന് ‍ റ് അധികാരമേല് ‍ ക്കുമ്പോള് ‍ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് [Inthyanu ‍ prasidanu ‍ ru adhikaaramelu ‍ kkumpolu ‍ sathyavaachakam chollikkodukkunnathu]

Answer: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് [Supreem kodathi cheephu jasttisu]

132562. ഇന്ത്യയില് ‍ ക്യാബിനററ് സെക്രട്ടറിയുടെ കാലാവധി എത്ര വര് ‍ ഷം [Inthyayilu ‍ kyaabinararu sekrattariyude kaalaavadhi ethra varu ‍ sham]

Answer: 3

132563. രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് [Raashdrapathiye thiranjedukkunnathu]

Answer: പാര് ‍ ലമെന് ‍ റിലെ ഇരു സഭകളിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങള് ‍ [Paaru ‍ lamenu ‍ rile iru sabhakalileyum samsthaana niyamasabhakalileyum thiranjedukkappetta amgangalu ‍]

132564. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷന് ‍ [Raajyasabhayude aadyatthe adhyakshanu ‍]

Answer: ഡോ . എസ് . രാധാകൃഷ്ണന് ‍ [Do . Esu . Raadhaakrushnanu ‍]

132565. രാജ്യസഭയ്ക്കു തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് [Raajyasabhaykku thulyamaaya imgleeshu peru]

Answer: കൗണ് ‍ സില് ‍ ഓഫ് സ്റ്റേററ്സ് [Kaunu ‍ silu ‍ ophu stterarsu]

132566. എത്ര വര് ‍ ഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇന്ത്യയില് ‍ ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് [Ethra varu ‍ shatthilorikkalaanu inthyayilu ‍ dhanakaarya kammeeshane niyamikkunnathu]

Answer: 5

132567. ഇന്ത്യന് ‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ‍ സ്വന്തം ഭരണഘടനയുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം [Inthyanu ‍ samsthaanangalilu ‍ svantham bharanaghadanayulla eka samsthaanam]

Answer: ജമ്മുകശ്മീര് ‍ [Jammukashmeeru ‍]

132568. നിയമസഭ വിളിച്ചുചേര് ‍ ക്കുന്നതാര് [Niyamasabha vilicchucheru ‍ kkunnathaaru]

Answer: ഗവര് ‍ ണര് ‍ [Gavaru ‍ naru ‍]

132569. അയിത്ത നിര് ‍ മാര് ‍ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് [Ayittha niru ‍ maaru ‍ janatthekkuricchu prathipaadikkunna bharanaghadanaa vakuppu]

Answer: 17

132570. ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് ‍ റെ അധ്യക്ഷന് ‍ [Aasoothrana kammeeshanu ‍ re adhyakshanu ‍]

Answer: പ്രധാനമന്ത്രി [Pradhaanamanthri]

132571. ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ( പീഠിക ) തയ്യാറാക്കിയത് [Inthyanu ‍ bharanaghadanayude aamukham ( peedtika ) thayyaaraakkiyathu]

Answer: ജവാഹര് ‍ ലാല് ‍ നെഹ്രു [Javaaharu ‍ laalu ‍ nehru]

132572. ഇന്ത്യന് ‍ പ്രസിഡന് ‍ റിനെ തല് ‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം [Inthyanu ‍ prasidanu ‍ rine thalu ‍ sthaanatthu ninnum neekkaanulla vyavastha prathipaadikkunna bharanaghadanaa anuchchhedam]

Answer: 61

132573. ഇന്ത്യന് ‍ യൂണിയനിലെ ഏററവും ചെറിയ ജില്ല [Inthyanu ‍ yooniyanile eraravum cheriya jilla]

Answer: മാഹി [Maahi]

132574. ഇന്ത്യയില് ‍ യഥാര് ‍ ഥ നിര് ‍ വഹണാധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് [Inthyayilu ‍ yathaaru ‍ tha niru ‍ vahanaadhikaaram viniyogikkunnathu]

Answer: കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ [Kendra manthrisabha]

132575. ഇന്ത്യയില് ‍ എത്ര വര് ‍ ഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഫിനാന് ‍ സ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് [Inthyayilu ‍ ethra varu ‍ sham koodumpozhaanu phinaanu ‍ su kammeeshane niyamikkunnathu]

Answer: അഞ്ചുവര് ‍ ഷം [Anchuvaru ‍ sham]

132576. രാഷ്ടപതി സ്ഥാനം ഒഴിവുവന്നാല് ‍ ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് ആ പദവി എത്ര കാലം അലങ്കരിക്കാം [Raashdapathi sthaanam ozhivuvannaalu ‍ uparaashdrapathikku aa padavi ethra kaalam alankarikkaam]

Answer: 6 മാസം [6 maasam]

132577. രാജ്യസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷന് ‍ [Raajyasabhayude aadyatthe upaadhyakshanu ‍]

Answer: എസ് . വി . കൃഷ്ണമൂര് ‍ ത്തി [Esu . Vi . Krushnamooru ‍ tthi]

132578. സാധാരണമായി നിയമസഭയില് ‍ സഭാനേതാവ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് [Saadhaaranamaayi niyamasabhayilu ‍ sabhaanethaavu sthaanam vahikkunnathu aaraanu]

Answer: മുഖ്യമന്ത്രി [Mukhyamanthri]

132579. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി , ലോക്സഭാസ്പീക്കര് ‍, രാഷ്ട്രപതി , എന്നീ പദവികള് ‍ വഹിച്ച ഏക വ്യക്തി [Samsthaana mukhyamanthri , loksabhaaspeekkaru ‍, raashdrapathi , ennee padavikalu ‍ vahiccha eka vyakthi]

Answer: നീലം സഞ്ജീവറെഡ്ഡി [Neelam sanjjeevareddi]

132580. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളില് ‍ നിന്ന് ലോക്സഭയില് ‍ പരമാവധി എത്ര അംഗങ്ങളാകാം [Kendrabharanapradeshangalilu ‍ ninnu loksabhayilu ‍ paramaavadhi ethra amgangalaakaam]

Answer: 20

132581. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഇതുവരെഎത്ര പ്രാവശ്യം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് [Bharanaghadanayude aamukham ithuvareethra praavashyam bhedagathi cheythittundu]

Answer: ഒന്ന് [Onnu]

132582. ഇന്ത്യന് ‍ ഭരണഘടന എത്ര തരം പൗരത്വം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു [Inthyanu ‍ bharanaghadana ethra tharam paurathvam vyavastha cheyyunnu]

Answer: ഒന്ന് [Onnu]

132583. ആരുടെ നിര് ‍ ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഗവര് ‍ ണര് ‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് [Aarude niru ‍ ddheshaprakaaramaanu gavaru ‍ naru ‍ samsthaana manthrisabhaamgangale niyamikkunnathu]

Answer: മുഖ്യമന്ത്രി [Mukhyamanthri]

132584. ഇന്ത്യയില് ‍ മികച്ച പാര് ‍ ലമെന് ‍ റേറിയനുള്ള അവാര് ‍ ഡ് നല് ‍ കുന്നത് ഏത് നേതാവിന് ‍ റെ പേരിലാണ് [Inthyayilu ‍ mikaccha paaru ‍ lamenu ‍ reriyanulla avaaru ‍ du nalu ‍ kunnathu ethu nethaavinu ‍ re perilaanu]

Answer: ജി . ബി . പന്ത് [Ji . Bi . Panthu]

132585. രാഷ്ട്രപതി , ഉപരാഷ്ട്രപതി , ലോക്സഭാംഗം എന്നിവരുടെ കാലാവധി [Raashdrapathi , uparaashdrapathi , loksabhaamgam ennivarude kaalaavadhi]

Answer: അഞ്ചുവര് ‍ ഷം [Anchuvaru ‍ sham]

132586. എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി [Ethirillaathe thiranjedukkappetta aadyatthe raashdrapathi]

Answer: നീലം സഞ്ജീവറെഡ്ഡി [Neelam sanjjeevareddi]

132587. ഏതെങ്കിലും കക്ഷിയുടെ നേതാവിനെപ്രതിപക്ഷനേതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നത് [Ethenkilum kakshiyude nethaavineprathipakshanethaavaayi amgeekarikkunnathu]

Answer: സ്പീക്കര് ‍ [Speekkaru ‍]

132588. ഒന്നിലധികം ലോക്സഭാംഗങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം [Onniladhikam loksabhaamgangalulla kendrabharanapradesham]

Answer: ഡല് ‍ ഹി [Dalu ‍ hi]

132589. ഒരു ബില് ‍ നിയമാകുന്നതിനുമുമ്പ് അത് നിയമസഭയില് ‍ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കും [Oru bilu ‍ niyamaakunnathinumumpu athu niyamasabhayilu ‍ ethra praavashyam vaayikkum]

Answer: 3

132590. വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി ഭരണഘടനയിണ് ‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് [Vidyaabhyaasam maulikaavakaashamaayi bharanaghadanayinu ‍ vyavastha cheythathu ethraamatthe bhedagathiyiloodeyaanu]

Answer: 86

132591. സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം [Saampatthika adiyantharaavasthayekkuricchu prathipaadikkunna bharanaghadanaa anuchchhedam]

Answer: ആര് ‍ ട്ടിക്കിള് ‍ 360 [Aaru ‍ ttikkilu ‍ 360]

132592. ജനറല് ‍ പര് ‍ പ്പസ് കമ്മിററി ആരെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് [Janaralu ‍ paru ‍ ppasu kammirari aareyaanu upadeshikkunnathu]

Answer: സ്പീക്കര് ‍ [Speekkaru ‍]

132593. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമായ മലയാളി വനിത [Loksabhayilum raajyasabhayilum amgamaaya malayaali vanitha]

Answer: അമ്മു സ്വാമിനാഥന് ‍ [Ammu svaaminaathanu ‍]

132594. ക്യാബിനററിന് ‍ റെ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ തലവന് ‍ [Kyaabinararinu ‍ re surakshaa samithiyude thalavanu ‍]

Answer: പ്രധാനമന്ത്രി [Pradhaanamanthri]

132595. ഇന്ത്യയില് ‍ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി [Inthyayilu ‍ maulikaavakaashangalude rakshaadhikaari]

Answer: ജുഡീഷ്യറി [Judeeshyari]

132596. രാജ്യസഭയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങള് ‍ എത്ര വര് ‍ ഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കുന്നത് [Raajyasabhayude moonnilonnu amgangalu ‍ ethra varu ‍ sham koodumpozhaanu viramikkunnathu]

Answer: 2

132597. ഇന്ത്യയില് ‍ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് ‍ രൂപംകൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം [Inthyayilu ‍ bhaashaadisthaanatthilu ‍ roopamkonda aadya samsthaanam]

Answer: ആന്ധ്രപ്രദേശ് (1953 ഒക്ടോബര് ‍ 1) [Aandhrapradeshu (1953 okdobaru ‍ 1)]

132598. ഇന്ത്യയില് ‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം [Inthyayilu ‍ supreem kodathiyude aasthaanam]

Answer: ന്യൂഡല് ‍ ഹി [Nyoodalu ‍ hi]

132599. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തില് ‍ ചുമതല നിര് ‍ വഹിക്കുന്നത് [Raashdrapathiyude asaanniddhyatthilu ‍ chumathala niru ‍ vahikkunnathu]

Answer: ഉപരാഷ്ട്രപതി [Uparaashdrapathi]

132600. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് [Raajyasabhaamgangale thiranjedukkunnathu]

Answer: സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗങ്ങള് ‍ [Samsthaana niyamasabhaamgangalu ‍]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions