<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2660

133001. പാര് ‍ ലമെന് ‍ റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഏക ഇന്ത്യന് ‍ പ്രധാനമന്ത്രി [Paaru ‍ lamenu ‍ rine abhimukheekarikkaattha eka inthyanu ‍ pradhaanamanthri]

Answer: ചരണ് ‍ സിങ് [Charanu ‍ singu]

133002. പാര് ‍ ലമെന് ‍ റിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു സഭയില് ‍ അംഗമാകാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി [Paaru ‍ lamenu ‍ rile ethenkilumoru sabhayilu ‍ amgamaakaathe pradhaanamanthriyaaya aadya vyakthi]

Answer: നരസിംഹറാവു [Narasimharaavu]

133003. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തില് ‍ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി [Pinnokka vibhaagatthilu ‍ ninnum pradhaanamanthriyaaya aadya vyakthi]

Answer: ഡോ . മന് ‍ മോഹന് ‍ സിങ് [Do . Manu ‍ mohanu ‍ singu]

133004. പുനരുദ്ധരിച്ച നാളന്ദ സര് ‍ വകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വിസിറ്റര് ‍ സ്ഥാനം നിരാകരിച്ചത് [Punaruddhariccha naalanda saru ‍ vakalaashaalayude prathama visittaru ‍ sthaanam niraakaricchathu]

Answer: എ . പി . ജെ . അബ്ദുള് ‍ കലാം [E . Pi . Je . Abdulu ‍ kalaam]

133005. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രി [Padaviyilirikke anthariccha aadya kendramanthri]

Answer: സര് ‍ ദാര് ‍ പട്ടേല് ‍ [Saru ‍ daaru ‍ pattelu ‍]

133006. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ഉപപ്രധാനമന്ത്രി [Padaviyilirikke anthariccha upapradhaanamanthri]

Answer: സര് ‍ ദാര് ‍ പട്ടേല് ‍ [Saru ‍ daaru ‍ pattelu ‍]

133007. 1959- ല് ‍ സ്ഥാപിതമായ നാഷണണ് ‍ സ്കൂള് ‍ ഓഫ് ഡ്രാമ എവിടെയാണ് ڋ [1959- lu ‍ sthaapithamaaya naashananu ‍ skoolu ‍ ophu draama evideyaanu ڋ]

Answer: ന്യൂഡല് ‍ ഹി [Nyoodalu ‍ hi]

133008. മുഖ്യമന്ത്രി പദം വഹിച്ച ആദ്യ ദളിത്വനിത [Mukhyamanthri padam vahiccha aadya dalithvanitha]

Answer: മായാവതി [Maayaavathi]

133009. മുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി [Mukhyamanthriyaayashesham pradhaanamanthriyaaya aadya vyakthi]

Answer: മൊറാര് ‍ ജി ദേശായി [Moraaru ‍ ji deshaayi]

133010. മുംബൈയിലെ ദാദറിനുസമീപം ആരുടെ സമാധിസ്ഥലമാണുള്ളത് [Mumbyyile daadarinusameepam aarude samaadhisthalamaanullathu]

Answer: ബി . ആര് ‍. അംബേദ്കര് ‍ [Bi . Aaru ‍. Ambedkaru ‍]

133011. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ അച്ചടക്കത്തിന് ‍ റെ യുഗപ്പിറവി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത് [Adiyantharaavasthaye acchadakkatthinu ‍ re yugappiravi ennu visheshippicchathu]

Answer: വിനോബാഭാവെ [Vinobaabhaave]

133012. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് റിയാക്ടര് ‍ [Inthyayude aadyatthe attomiku riyaakdaru ‍]

Answer: അപ്സര [Apsara]

133013. ഏതു സംഘടനയ്ത്ഥാണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സമര് ‍ പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് [Ethu samghadanayththaanu thumpa rokkattu vikshepana kendram samaru ‍ ppicchirikkunnathu]

Answer: ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന [Aikyaraashdrasamghadana]

133014. ഏത് രാജ്യമാണ് അന് ‍ റാര് ‍ ട്ടിക്ക പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യക്ക് എംവി പോളാര് ‍ സര് ‍ ക്കിള് ‍ എന്ന വാഹനം നല് ‍ കിയത് [Ethu raajyamaanu anu ‍ raaru ‍ ttikka paryadanatthinaayi inthyakku emvi polaaru ‍ saru ‍ kkilu ‍ enna vaahanam nalu ‍ kiyathu]

Answer: നോര് ‍ വേ [Noru ‍ ve]

133015. സാഹാ ഇന് ‍ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയര് ‍ ഫിസിക്സിന് ‍ റെ ആസ്ഥാനം [Saahaa inu ‍ sttittyoottu ophu nyookliyaru ‍ phisiksinu ‍ re aasthaanam]

Answer: കല് ‍ ക്കട്ട [Kalu ‍ kkatta]

133016. ചാന്ദ്രയാന് ‍ പദ്ധതിതിക്കായി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് ‍ റെ നാമധേയം [Chaandrayaanu ‍ paddhathithikkaayi inthya upayogiccha bahiraakaasha vaahanatthinu ‍ re naamadheyam]

Answer: പിഎസ്എല് ‍ വി - സി - 11 [Pieselu ‍ vi - si - 11]

133017. ഐ . എസ് . ആര് ‍. ഒ . സ്ഥാപിതമായ വര് ‍ ഷം [Ai . Esu . Aaru ‍. O . Sthaapithamaaya varu ‍ sham]

Answer: 1969

133018. ഐ . എസ് . ആര് ‍. ഒ . യുടെ വാണിജ്യവിഭാഗമായ ആന് ‍ ഡ്രിക്സ് കോര് ‍ പ്പറേഷന് ‍ റെ ആസ്ഥാനം [Ai . Esu . Aaru ‍. O . Yude vaanijyavibhaagamaaya aanu ‍ driksu koru ‍ ppareshanu ‍ re aasthaanam]

Answer: ബാംഗ്ലൂര് ‍ [Baamglooru ‍]

133019. തുമ്പ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷന് ‍ പ്രവര് ‍ ത്തനമാരംഭിച്ച വര് ‍ ഷം [Thumpa rokkattu lonchingu stteshanu ‍ pravaru ‍ tthanamaarambhiccha varu ‍ sham]

Answer: 1963

133020. ബാങ്ക് ദേശസാല് ‍ ക്കരണത്തിനു മുന് ‍ കൈ എടുത്ത മലയാളിയായ കേന്ദ്രനിയമമന്ത്രി [Baanku deshasaalu ‍ kkaranatthinu munu ‍ ky eduttha malayaaliyaaya kendraniyamamanthri]

Answer: പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോന് ‍ [Panampilli govindamenonu ‍]

133021. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തില് ‍ സര് ‍ ദാര് ‍ പട്ടെലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി [Naatturaajyangalude samyojanatthilu ‍ saru ‍ daaru ‍ patteline sahaayiccha malayaali]

Answer: വി . പി . മേനോന് ‍ [Vi . Pi . Menonu ‍]

133022. നാഷണണ് ‍ പോലീസ് അക്കാദമി ആരുടെ പേരില് ‍ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു [Naashananu ‍ poleesu akkaadami aarude perilu ‍ naamakaranam cheythirikkunnu]

Answer: സര് ‍ ദാര് ‍ പട്ടേല് ‍ [Saru ‍ daaru ‍ pattelu ‍]

133023. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യത്തൈ ഇന്ത്യന് ‍ വൈസ് പ്രസിഡന് ‍ റ് [Padaviyilirikke anthariccha aadyatthy inthyanu ‍ vysu prasidanu ‍ ru]

Answer: കൃഷ്ണകാന്ത് [Krushnakaanthu]

133024. ബുദ്ധന് ‍ ചിരിത്ഥുക്കുന്നു എന്ന പേരിലുള്ള ന്യൂക്ളിയര് ‍ ബോംബ് പരീക്ഷണം ഇന്ത്യ നടത്തിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്താണ് [Buddhanu ‍ chiriththukkunnu enna perilulla nyookliyaru ‍ bombu pareekshanam inthya nadatthiyathu ethu panchavathsara paddhathikkaalatthaanu]

Answer: നാലാം പദ്ധതി [Naalaam paddhathi]

133025. ബംഗ്ലാദേശിന് ‍ റെ രൂപവല് ‍ ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യന് ‍ പ്രധാനമന്ത്രി [Bamglaadeshinu ‍ re roopavalu ‍ kkaranavumaayi bandhappetta inthyanu ‍ pradhaanamanthri]

Answer: ഇന്ദിരാഗാന്ധി [Indiraagaandhi]

133026. ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന് ‍ റെ സ്ഥാപകന് ‍ [Bhaaratheeya janasamghatthinu ‍ re sthaapakanu ‍]

Answer: ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര് ‍ ജി [Shyaamaprasaadu mukharu ‍ ji]

133027. 1948- ല് ‍ ഡോ . ശാരദാ കബീറിനെ പുനര് ‍ വിവാഹം ചെയ്ത നേതാവ് [1948- lu ‍ do . Shaaradaa kabeerine punaru ‍ vivaaham cheytha nethaavu]

Answer: ബി . ആര് ‍. അംബേദ്കര് ‍ [Bi . Aaru ‍. Ambedkaru ‍]

133028. 2009- ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം നിലവില് ‍ വന്നത് എത്രാമത്തെ ലോക്സഭയാണ് [2009- le thiranjeduppinushesham nilavilu ‍ vannathu ethraamatthe loksabhayaanu]

Answer: 15

133029. ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷം ഇന്ത്യന് ‍ പ്രസിഡന് ‍ റായ വ്യക്തി [Aandhraapradeshilu ‍ mukhyamanthriyaayashesham inthyanu ‍ prasidanu ‍ raaya vyakthi]

Answer: നീലം സഞ്ജീവറെഡ്ഡി [Neelam sanjjeevareddi]

133030. ആരുടെ ജ ډ ദിനം കര് ‍ ഷകദിനമായി ആചരിച്ചുപോരുന്നത് [Aarude ja ډ dinam karu ‍ shakadinamaayi aacharicchuporunnathu]

Answer: ചരണ് ‍ സിങ് [Charanu ‍ singu]

133031. ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന് ‍ റായശേഷം പ്രസിഡന് ‍ റായ ആദ്യ വ്യക്തി [Aakdimgu prasidanu ‍ raayashesham prasidanu ‍ raaya aadya vyakthi]

Answer: വി . വി . ഗിരി [Vi . Vi . Giri]

133032. ആദ്യത്തെ ഏഷ്യന് ‍ ഗെയിംസ് 1951- ല് ‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് [Aadyatthe eshyanu ‍ geyimsu 1951- lu ‍ udghaadanam cheythathu]

Answer: ഡോ . രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് [Do . Raajendraprasaadu]

133033. ആദ്യത്തെ കോണ് ‍ ഗ്രസിതര പ്രധാനമന്ത്രി [Aadyatthe konu ‍ grasithara pradhaanamanthri]

Answer: മൊറാര് ‍ ജി ദേശായി [Moraaru ‍ ji deshaayi]

133034. ഇന്ത്യ ആദ്യ അന് ‍ റാര് ‍ ട്ടിക്കന് ‍ പര്യടനം നടത്തിയ വര് ‍ ഷം [Inthya aadya anu ‍ raaru ‍ ttikkanu ‍ paryadanam nadatthiya varu ‍ sham]

Answer: 1982

133035. ഇന്ത്യന് ‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ‍ റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോള് ‍ പ്രസിഡന് ‍ റ് [Inthyanu ‍ svaathanthryatthinu ‍ re rajathajoobili aaghoshicchappolu ‍ prasidanu ‍ ru]

Answer: വി . വി . ഗിരി [Vi . Vi . Giri]

133036. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് [Inthyayilaadyamaayi desheeya adiyantharaavastha prakhyaapikkappettathu]

Answer: 1962

133037. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പണ് ‍ യുണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ( ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ) ഏത് നേതാവിന് ‍ റെ പേരാണ് നല് ‍ കിയിരിക്കുന്നത് [Inthyayile aadyatthe oppanu ‍ yunivezhsittikku ( aandhraapradeshu ) ethu nethaavinu ‍ re peraanu nalu ‍ kiyirikkunnathu]

Answer: ബി . ആര് ‍. അംബേദ്കര് ‍ [Bi . Aaru ‍. Ambedkaru ‍]

133038. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു നേതൃത്വം നല് ‍ കിയത് [Inthyayile aadyatthe hrudayamaatta shasthrakriyaykku nethruthvam nalu ‍ kiyathu]

Answer: പി . വേണുഗോപാല് ‍ [Pi . Venugopaalu ‍]

133039. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കല് ‍ സര് ‍ വകലാശാല [Inthyayile aadyatthe medikkalu ‍ saru ‍ vakalaashaala]

Answer: വിജയവാഡ [Vijayavaada]

133040. ഭൂദാനപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം [Bhoodaanaprasthaanam aarambhiccha sthalam]

Answer: പോച്ചമ്പിള്ളി [Pocchampilli]

133041. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി [Padaviyilirikke anthariccha aadya pradhaanamanthri]

Answer: ജവാഹര് ‍ ലാല് ‍ നെഹ്രു [Javaaharu ‍ laalu ‍ nehru]

133042. പാര് ‍ ലമെന് ‍ റ് മന്ദിരത്തില് ‍ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കമ്യുണിസ്റ്റ് നേതാവ് [Paaru ‍ lamenu ‍ ru mandiratthilu ‍ prathima sthaapikkappetta aadya kamyunisttu nethaavu]

Answer: എ . കെ . ഗോപാലന് ‍ [E . Ke . Gopaalanu ‍]

133043. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് ‍ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പുന സംഘടന നടന്നവര് ‍ ഷം [Bhaashaadisthaanatthilu ‍ aadyamaayi samsthaana puna samghadana nadannavaru ‍ sham]

Answer: 1956

133044. പ്രസിഡന് ‍ റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര് ‍ ഥി [Prasidanu ‍ raayi thiranjedukkappetta aadyatthe svathanthra sthaanaaru ‍ thi]

Answer: ഡോ . രാധാകൃഷ്ണന് ‍ [Do . Raadhaakrushnanu ‍]

133045. പ്രസിഡന് ‍ റു തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ‍ പരാജയപ്പെട്ട കോണ് ‍ ഗ്രസിന് ‍ റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര് ‍ ഥി [Prasidanu ‍ ru thiranjeduppilu ‍ paraajayappetta konu ‍ grasinu ‍ re audyogika sthaanaaru ‍ thi]

Answer: നീലം സഞ്ജീവറെഡ്ഡി [Neelam sanjjeevareddi]

133046. ശ്രീനികേതന് ‍ എന്ന ഗ്രാമീണ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് [Shreenikethanu ‍ enna graameena punaruddhaarana paddhathiyude upajnjaathaavu]

Answer: രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂര് ‍ [Rabeendranaathu daagooru ‍]

133047. ഗ്രാമവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീലോക്കേരി പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നല് ‍ കിയതാര് [Graamavikasanavumaayi bandhappettu neelokkeri paddhathikku nethruthvam nalu ‍ kiyathaaru]

Answer: എസ് . കെ . ഡേ [Esu . Ke . De]

133048. 1956- ല് ‍ സംസ്ഥാന പുന സംഘടനയിലൂടെ നിലവില് ‍ വന്ന കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള് ‍ [1956- lu ‍ samsthaana puna samghadanayiloode nilavilu ‍ vanna kendrabharanapradeshangalu ‍]

Answer: 6

133049. 1966 ജനുവരി 10 ന് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലെ താഷ്കെന് ‍ റില് ‍ വച്ച് പാകിസ്താന് ‍ പ്രസിഡന് ‍ റ് അയൂബ്ഖാനുമായി താഷ്കെന് ‍ റ് കരാറില് ‍ ഒപ്പുവെച്ചത് [1966 januvari 10 nu usbakkisthaanile thaashkenu ‍ rilu ‍ vacchu paakisthaanu ‍ prasidanu ‍ ru ayoobkhaanumaayi thaashkenu ‍ ru karaarilu ‍ oppuvecchathu]

Answer: ലാല് ‍ ബഹാദൂര് ‍ ശാസ്ത്രി [Laalu ‍ bahaadooru ‍ shaasthri]

133050. 1971- ലെ ഇന്തോ പാക് യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സര് ‍ വസൈന്യാധിപന് ‍ [1971- le intho paaku yuddhakaalatthu inthyayude saru ‍ vasynyaadhipanu ‍]

Answer: വി . വി . ഗിരി [Vi . Vi . Giri]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions