<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2763

138151. പശ്ചിമ പൂർവ്വ ജർമ്മനികളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ബർലിൻ മതിൽ പണിത വർഷം ? [Pashchima poorvva jarmmanikale thammil verthirikkunna barlin mathil panitha varsham ?]

Answer: 1961

138152. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ വർഷം ? [Manushyan aadyamaayi bahiraakaasha yaathra nadatthiya varsham ?]

Answer: 1961

138153. കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചവർഷം ? [Kerala posttal sarkkil pravartthanam aarambhicchavarsham ?]

Answer: 1961

138154. ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് .. [Jaathi naashini sabha sthaapicchathu aaraanu ..]

Answer: ആനന്ദ തീര്ഥന് ‍ [Aananda theerthanu ‍]

138155. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജനിച്ച വര്ഷം ഏതാണ് . [Shree naaraayana guru janiccha varsham ethaanu .]

Answer: 1856

138156. ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് . [Aathmavidyaa samgham sthaapicchathu aaraanu .]

Answer: വഗ്ഭടാനന്ദൻ [Vagbhadaanandan]

138157. സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച വര് ‍ ഷം . [Saadhujana paripaalana samgham sthaapiccha varu ‍ sham .]

Answer: 1907

138158. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകന് ‍ ആരാണ് . [Svadeshaabhimaani pathratthinte sthaapakanu ‍ aaraanu .]

Answer: വക്കം മൌലവി [Vakkam moulavi]

138159. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം . [Brahmaananda shivayogi sthaapiccha prasthaanam .]

Answer: ആനന്ദമഹാസഭ [Aanandamahaasabha]

138160. 1904 ഇല് ‍ അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാര് ‍ ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂള് ‍ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് . [1904 ilu ‍ ayyankaali adhasthitha vibhaagakkaaru ‍ kku vendi skoolu ‍ aarambhicchathu evideyaanu .]

Answer: വെങ്ങാനൂര് ‍ [Vengaanooru ‍]

138161. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള് ‍ ക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം . [Chattampi svaamikalu ‍ kku aathmeeya jnjaanam labhiccha sthalam .]

Answer: വടവീശ്വരം [Vadaveeshvaram]

138162. കൊച്ചി രാജാവ് ‘ കവിതിലകം ‘ പട്ടം നല് ‍ കി ആദരിച്ചതാരെയാണ് . [Kocchi raajaavu ‘ kavithilakam ‘ pattam nalu ‍ ki aadaricchathaareyaanu .]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് ‌ കറുപ്പന് ‍ [Pandittu karuppanu ‍]

138163. ദര് ‍ ശനമാല ആരുടെ കൃതിയാണ് . [Daru ‍ shanamaala aarude kruthiyaanu .]

Answer: ശ്രീനാരായണഗുരു [Shreenaaraayanaguru]

138164. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനു ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം . [Shree naaraayana guruvinu aathmeeya jnjaanam labhiccha sthalam .]

Answer: മരുത്വാമല [Maruthvaamala]

138165. തൈക്കാട് അയ്യായുടെ ശിഷ്യന് ‍ ആയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂര് ‍ രാജാവ് . [Thykkaadu ayyaayude shishyanu ‍ aayirunna thiruvithaamkooru ‍ raajaavu .]

Answer: സ്വാതി തിരുനാള് ‍ [Svaathi thirunaalu ‍]

138166. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് . [Prathyaksha raksha dyva sabha sthaapicchathu aaraanu .]

Answer: പൊയ്കയില് ‍ കുമാര ഗുരു [Poykayilu ‍ kumaara guru]

138167. താഴെപ്പറയുന്നവയില് ‍ നമ്പൂതിരി നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകം ഏതാണ് . [Thaazhepparayunnavayilu ‍ nampoothiri navoththaanavumaayi bandhappetta naadakam ethaanu .]

Answer: തൊഴില് ‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് [Thozhilu ‍ kendratthilekku]

138168. അല് ‍ – ഇസ്ലാം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് . [Alu ‍ – islaam maasika aarambhicchathu aaraanu .]

Answer: വക്കം മൌലവി [Vakkam moulavi]

138169. സുധര് ‍ മ്മ സൂര്യോദയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് [Sudharu ‍ mma sooryodaya sabha sthaapicchathu aaraanu]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് ‌ കറുപ്പന് ‍ [Pandittu karuppanu ‍]

138170. ആത്മോപദേശ ശതകം എഴുതിയത് ആരാണ് . [Aathmopadesha shathakam ezhuthiyathu aaraanu .]

Answer: ശ്രീ നാരായണ ഗുരു [Shree naaraayana guru]

138171. ചാവറ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ചന്റെ ഭൌതികാവശിഷ്ട്ടം എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് [Chaavara kuriyaakkosu eliyaasu acchante bhouthikaavashishttam evideyaanu sookshicchirikkunnathu]

Answer: മാന്നാനം [Maannaanam]

138172. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെന് ‍ നീചന് ‍ എന്നും തിരുവിതാംകൂര് ‍ ഭരണത്തെ അനന്തപുരത്തെ നീചന് ‍ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കര് ‍ ത്താവ് ‌ . [Britteeshu bharanatthe venu ‍ neechanu ‍ ennum thiruvithaamkooru ‍ bharanatthe ananthapuratthe neechanu ‍ ennum visheshippiccha saamoohika parishkaru ‍ tthaavu .]

Answer: വൈകുണ്ട സ്വാമികള് ‍ [Vykunda svaamikalu ‍]

138173. ’ മനസ്സാണ് ദൈവം ‘ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹിക പരിഷ്കര് ‍ ത്താവ് ‌. [’ manasaanu dyvam ‘ ennu paranja saamoohika parishkaru ‍ tthaavu .]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി [Brahmaananda shivayogi]

138174. കേരളം പരശുരാമന് ‍ ബ്രാഹ്മണര് ‍ ക്ക് ദാനമായി നല് ‍ കിയ ഭൂമിയാണെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പുസ്തകം . [Keralam parashuraamanu ‍ braahmanaru ‍ kku daanamaayi nalu ‍ kiya bhoomiyaanenna vaadatthe khandikkunna chattampi svaamikalude pusthakam .]

Answer: പ്രാചീന മലയാളം [Praacheena malayaalam]

138175. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ‍ ആലുവയിലെ അദ്വൈതാശ്രമത്തില് ‍ സര് ‍ വ്വ മത സമ്മേളനം നടന്ന വര്ഷം . [Shree naaraayana guruvinte nethruthvatthilu ‍ aaluvayile advythaashramatthilu ‍ saru ‍ vva matha sammelanam nadanna varsham .]

Answer: 1924

138176. തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് . [Thonnooraamaandu lahala ennariyappedunnathu .]

Answer: ഊരാട്ടമ്പലം ലഹള [Ooraattampalam lahala]

138177. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ചു സവര് ‍ ണ്ണ ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് . [Vykkam sathyaagrahatthodanubandhicchu savaru ‍ nna jaatha nayicchathu aaraanu .]

Answer: മന്നത്ത് പദ്മനാഭന് ‍ [Mannatthu padmanaabhanu ‍]

138178. വിവേകോദയം മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് . [Vivekodayam maasika aarambhicchathu aaraanu .]

Answer: കുമാരനാശാന് ‍ [Kumaaranaashaanu ‍]

138179. ചട്ടമ്പി സ്വാമികള് ‍ ജനിച്ച വര്ഷം . [Chattampi svaamikalu ‍ janiccha varsham .]

Answer: 1853

138180. പഴശ്ശി രാജയെ ‘ കേരളസിംഹം ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ? [Pazhashi raajaye ‘ keralasimham ’ ennu visheshippicchathu ?]

Answer: സർദാർ . കെ . എം . പണിക്കർ [Sardaar . Ke . Em . Panikkar]

138181. കേവല് ‍ ദേവ് ‌ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ? [Kevalu ‍ devu desheeyodyaanam sthithi cheyyunna samsthaanam ?]

Answer: രാജസ്ഥാൻ [Raajasthaan]

138182. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്രൂയിസ് മിസൈല് ‍ ? [Inthyayum rashyayum samyukthamaayi vikasippiccheduttha krooyisu misylu ‍ ?]

Answer: ബ്രഹ്മോസ് [Brahmosu]

138183. ബ്യാരി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന [Byaari bhaasha samsaarikkunna]

Answer: വിഭാഗം ? [Vibhaagam ?]

138184. ദക്ഷിണ കന്നഡ പ്രദേശത്തെ മുസ് ‌ ലിങ്ങള് ‍ [Dakshina kannada pradeshatthe musu lingalu ‍]

Answer: ഇന്ത്യന് ‍ റുപ്പിയുടെ [Inthyanu ‍ ruppiyude]

138185. സംവിധായകന് ‍ ? [Samvidhaayakanu ‍ ?]

Answer: രഞ്ജിത് [Ranjjithu]

138186. ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറില് ‍ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നത് ? [Ethu raajaavinte kaalatthaanu thiruvithaamkoorilu ‍ aadyamaayi janasamkhyaa kanakkeduppu nadannathu ?]

Answer: സ്വാതി തിരുനാള് ‍ [Svaathi thirunaalu ‍]

138187. ഹൈന്ദവ തീര് ‍ ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ ? [Hyndava theeru ‍ ththaadana kendramaaya pashupathinaatha kshethram sthithi cheyyunnathevide ?]

Answer: നേപ്പാള് ‍ [Neppaalu ‍]

138188. സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താന് ‍ വേണ്ട സമയം ? [Sooryaprakaasham bhoomiyiletthaanu ‍ venda samayam ?]

Answer: 8 മിനിട്ട് 20 സെക്കന്റ് [8 minittu 20 sekkantu]

138189. ഫിഫ (FIFA) യിലെ ആകെ അംഗങ്ങള് ‍ ? [Phipha (fifa) yile aake amgangalu ‍ ?]

Answer: 202

138190. ​ ലോകത്ത് റോഡ് ദൈർഘ്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള രാജ്യം [​ lokatthu rodu dyrghyatthil randaam sthaanamulla raajyam]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

138191. ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ശ്യംഖലയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം [Inthyayile rodu shyamkhalayude aake dyrghyam]

Answer: 33 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ [33 laksham kilomeettar]

138192. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയപാത [Inthyayile aadya desheeyapaatha]

Answer: കൊൽക്കത്ത - അമ്യത്സർ ഗ്രാന്റ് ട്രങ്ക് റോഡ് [Kolkkattha - amyathsar graantu dranku rodu]

138193. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത [Inthyayile ettavum neelam koodiya desheeyapaatha]

Answer: NH 44 (NH 7) വാരണാസി - കന്യാകുമാരി (2369 KM) [Nh 44 (nh 7) vaaranaasi - kanyaakumaari (2369 km)]

138194. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയപാത [Inthyayile ettavum neelam koodiya randaamatthe desheeyapaatha]

Answer: NH 6 ഹാജിറ - കൊൽക്കത്ത (1949 KM) [Nh 6 haajira - kolkkattha (1949 km)]

138195. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ദേശീയപാത [Inthyayile ettavum neelam kuranja desheeyapaatha]

Answer: NH 966 B കുണ്ടന്നൂർ - വെല്ലിങ്ങ്ടൺ ദ്വീപ് (6 KM) [Nh 966 b kundannoor - vellingdan dveepu (6 km)]

138196. ഡൽഹി , കൊൽക്കത്ത , മുംബൈ , ചെന്നൈ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദേശീയപാത [Dalhi , kolkkattha , mumby , chenny nagarangale bandhippicchukondulla desheeyapaatha]

Answer: സുവർണ ചതുഷ്കോണ പാത (Golden Quadrilateral) [Suvarna chathushkona paatha (golden quadrilateral)]

138197. മറ്റു ദേശീയപാതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ദേശീയപാത [Mattu desheeyapaathakalumaayi bandhamillaattha desheeyapaatha]

Answer: NH 223 ആൻഡമാൻ ട്രങ്ക് റോഡ് [Nh 223 aandamaan dranku rodu]

138198. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനം [Ettavum kooduthal desheeyapaathakal kadannupokunna samsthaanam]

Answer: ഉത്തർപ്രദേശ് [Uttharpradeshu]

138199. ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയപാതകൾ കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനം [Ettavum kuravu desheeyapaathakal kadannupokunna samsthaanam]

Answer: സിക്കിം [Sikkim]

138200. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത [Keralatthiloode kadannupokunna ettavum neelam koodiya desheeyapaatha]

Answer: NH 66 പനവേൽ to കന്യാകുമാരി [Nh 66 panavel to kanyaakumaari]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions