<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2969

148451. രണ്ട് വേലിയേറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം ? [Randu veliyettangalkkidayilulla samaya vyathyaasam ?]

Answer: 12 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റ് [12 manikkoor 25 minittu]

148452. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം ? [Malayaalatthile aadyatthe yaathraavivarana grantham ?]

Answer: വര് ‍ ത്തമാനപുസ്തകം അഥവാ റോമായാത്ര ( പാറേമാക്കില് ‍ തോമാക്കത്തനാര് ‍ ) [Varu ‍ tthamaanapusthakam athavaa romaayaathra ( paaremaakkilu ‍ thomaakkatthanaaru ‍ )]

148453. ജയരാജ് ‌ ആദ്യമായി തിരക്കഥയെഴുതിയ സിനിമ ? [Jayaraaju aadyamaayi thirakkathayezhuthiya sinima ?]

Answer: ലൗഡ് ‌ സ്പീക്കര് ‍ [Laudu speekkaru ‍]

148454. തരംഗക ദൈർഘ്യം കൂറവും ആവൃത്തി കൂടിയതുമായ നിറം ? [Tharamgaka dyrghyam kooravum aavrutthi koodiyathumaaya niram ?]

Answer: വയലറ്റ് [Vayalattu]

148455. ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ? [Olimpiksil pankeduttha aadya inthyan vanitha ?]

Answer: മേരി ഡിസൂസ [Meri disoosa]

148456. പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയത് ? [Ploottoye kandetthiyathu ?]

Answer: ക്ലൈഡ് ടോംബോ (1930) [Klydu dombo (1930)]

148457. റെഫി ജറേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Rephi jarettar kandupidicchathu ?]

Answer: ജയിംസ് ഹാരിസൺ [Jayimsu haarisan]

148458. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം പൂനെയിൽ നിന്നും ബോംബെയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ കാരണം ? [Inthyan naashanal kongrasinte aadya sammelanam pooneyil ninnum bombeyileykku maattaan kaaranam ?]

Answer: പൂനെയിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നുപിടിച്ചത് [Pooneyil plegu padarnnupidicchathu]

148459. ഇന്ത്യന് ‍ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന് ‍ റെ പിതാവ് ? [Inthyanu ‍ harithaviplavatthinu ‍ re pithaavu ?]

Answer: എം . എസ് സ്വാമിനാഥൻ [Em . Esu svaaminaathan]

148460. അണുവിമുക്തമാകാത്ത സൂചി ; സിറിഞ്ച് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ? [Anuvimukthamaakaattha soochi ; sirinchu iva upayogikkunnathiloode pakarunna heppattyttisu ?]

Answer: സീറം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് [Seeram heppattyttisu]

148461. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ? [Praathamika vidyaabhyaasam saujanyamaakkiya thiruvithaamkoor bharanaadhikaari ?]

Answer: ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ [Shreemoolam thirunaal]

148462. ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന പിതാവ് ? [Aabhyanthara vyomayaana pithaavu ?]

Answer: ജെ . ആർ . ഡി . റ്റാറ്റ [Je . Aar . Di . Ttaatta]

148463. മൂഷകരാജവംശത്തിന് ‍ റെ തലസ്ഥാനം ? [Mooshakaraajavamshatthinu ‍ re thalasthaanam ?]

Answer: ഏഴിമല [Ezhimala]

148464. ശിവജിയുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിപ്പട്ടിരുന്നത് ? [Shivajiyude dhanakaarya vakuppu manthri ariyippattirunnathu ?]

Answer: സച്ചീവ് [Saccheevu]

148465. ജസ്റ്റിസ് ബി എൻ . ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ? [Jasttisu bi en . Shreekrushna kammeeshan enthumaayi bandhappettirikkunnu ?]

Answer: മുബൈയിലെ സാമുദായിക ലഹള [Mubyyile saamudaayika lahala]

148466. ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അസ്ഥി ? [Ettavum urappulla asthi ?]

Answer: താടിയെല്ല് [Thaadiyellu]

148467. കേരളത്തിൽ ജൈനിമേട് എന്ന പേരിൽ കുന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് ? [Keralatthil jynimedu enna peril kunnu kaanappedunnathu ?]

Answer: പാലക്കാട് [Paalakkaadu]

148468. ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ നല്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ? [Janthukkalkkum sasyangalkkum shaasthreeya naamangal nalkiyirikkunna bhaasha ?]

Answer: ലാറ്റിൻ [Laattin]

148469. സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നും മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ? [Samudrajalatthil ninnum magneeshyam verthirikkunna prakriya ?]

Answer: ഡോ പ്രക്രിയ [Do prakriya]

148470. രണ്ടാം ജിനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Randaam jinan ennariyappedunnathu ?]

Answer: ആര്യ സുധർമ്മൻ [Aarya sudharmman]

148471. കേരളത്തെ " മലബാര് ‍" എന്നാദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ? [Keralatthe " malabaaru ‍" ennaadyam visheshippicchathaaru ?]

Answer: അല് ‍ ബറൂണി [Alu ‍ barooni]

148472. അഹല്യാ നഗരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ? [Ahalyaa nagari ennu visheshippikkappedunna sthalam ?]

Answer: ഇൻഡോർ [Indor]

148473. ഭാരതീയ സംഗീതത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായിഅറിയപ്പെടുന്ന വേദമാണ് ? [Bhaaratheeya samgeethatthinte prabhavakendramaayiariyappedunna vedamaanu ?]

Answer: സാമവേദം [Saamavedam]

148474. കർണാടക സംഗീതത്തിലെ അടിസ്ഥാനരാഗങ്ങൾ എത്ര ? [Karnaadaka samgeethatthile adisthaanaraagangal ethra ?]

Answer: 72

148475. അടിസ്ഥാന രാഗങ്ങളെ ആധാരപ്പെടുത്തിയുള്ള ആധുനിക കർണാടക സംഗീത സമ്പ്രദായത്തെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Adisthaana raagangale aadhaarappedutthiyulla aadhunika karnaadaka samgeetha sampradaayatthe upajnjaathaavu ?]

Answer: വെങ്കിടമുഖി [Venkidamukhi]

148476. സംഗീതരത്നാകരം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് ? [Samgeetharathnaakaram enna kruthi aarudethaanu ?]

Answer: ശാർങ്ധരൻ [Shaarngdharan]

148477. കർണാടകസംഗീതപഠനത്തിലെ അടിസ്ഥാനരാഗമേത് ? [Karnaadakasamgeethapadtanatthile adisthaanaraagamethu ?]

Answer: മായാമാളവഗൗളം [Maayaamaalavagaulam]

148478. സംഗീതപഠനത്തിലെ അടിസ്ഥാനരാഗമായി മായാമാളവഗൗളത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാര് ? [Samgeethapadtanatthile adisthaanaraagamaayi maayaamaalavagaulatthe nishchayicchathaaru ?]

Answer: പുരന്ദരദാസൻ [Purandaradaasan]

148479. പ്രഭാതത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന കർണാടകസംഗീ തരാഗങ്ങൾ ഏവ ? [Prabhaathatthil aalapikkunna karnaadakasamgee tharaagangal eva ?]

Answer: ഭൂപാളം , മലയമാരുതം , ഗൗരി , മലഹരി [Bhoopaalam , malayamaarutham , gauri , malahari]

148480. ബിലഹരി , സാവേരി , ദേവമനോഹരി രാഗങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതെപ്പോൾ ? [Bilahari , saaveri , devamanohari raagangal aalapikkunnatheppol ?]

Answer: ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യയാമം [Divasatthinte aadyayaamam]

148481. വൈകുന്നേരം ആലപിക്കാവുന്ന രാഗങ്ങളേവ ? [Vykunneram aalapikkaavunna raagangaleva ?]

Answer: ഹിന്ദോളം , കാപി , കന്നഡ [Hindolam , kaapi , kannada]

148482. സന്ധ്യക്ക് ആലപിക്കുന്ന രാഗങ്ങളേവ ? [Sandhyakku aalapikkunna raagangaleva ?]

Answer: ശങ്കരാഭരണം , കല്യാണി , നാട്ടക്കുറിഞ്ചി [Shankaraabharanam , kalyaani , naattakkurinchi]

148483. പന്തുവരാളി , നീലാംബരി , ആനന്ദഭൈരവി എന്നീ രാഗങ്ങൾ ഏവ ? [Panthuvaraali , neelaambari , aanandabhyravi ennee raagangal eva ?]

Answer: രാത്രി [Raathri]

148484. ദിവസത്തിന്റെ ഏതു സമയത്തും ആലപിക്കാവുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന കർണാടക രാഗങ്ങൾ ഏവ ? [Divasatthinte ethu samayatthum aalapikkaavunnathaayi karuthappedunna karnaadaka raagangal eva ?]

Answer: മോഹനം , കാംബോജി [Mohanam , kaamboji]

148485. കർണാടസംഗീതത്തിലെ കിർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ? [Karnaadasamgeethatthile kirtthanangalkku thudakkam kuricchathu ?]

Answer: താളപ്പാക്കം അന്നമാചാര്യർ [Thaalappaakkam annamaachaaryar]

148486. കർണാക സംഗീതത്തിലെ ത്രിമുർത്തികൾ ആരൊക്കെ ? [Karnaaka samgeethatthile thrimurtthikal aarokke ?]

Answer: ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾ (1762-1827). [Shyaamaashaasthrikal (1762-1827).]

148487. ത്യാഗരാജൻ (1767-1847). [Thyaagaraajan (1767-1847).]

Answer: മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ (1776-1835). [Mutthusvaami deekshithar (1776-1835).]

148488. സ്വരജതി എന്ന സംഗീതാംശം കർണാടകസംഗീതത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാര് ? [Svarajathi enna samgeethaamsham karnaadakasamgeethatthil avatharippicchathaaru ?]

Answer: ശ്യാമാശാസ്ത്രികൾ [Shyaamaashaasthrikal]

148489. മലയമാരുതം , മയൂരധ്വനി , നളിനികാന്തി തുടങ്ങിയ രാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതാര് ? [Malayamaarutham , mayooradhvani , nalinikaanthi thudangiya raagangal srushdicchathaaru ?]

Answer: ത്യാഗരാജൻ [Thyaagaraajan]

148490. സംഗീതക്കച്ചേരിയിൽ ആദ്യമായി വയലിൻ ഉപയോഗിച്ചതാര് ? [Samgeethakkaccheriyil aadyamaayi vayalin upayogicchathaaru ?]

Answer: മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ [Mutthusvaami deekshithar]

148491. പഞ്ചരത്നകീർത്തനങ്ങളുടെ കർത്താവാര് ? [Pancharathnakeertthanangalude kartthaavaaru ?]

Answer: ത്യാഗരാജൻ [Thyaagaraajan]

148492. ഹംസധ്വനി രാഗത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാര് ? [Hamsadhvani raagatthinte srashdaavaaru ?]

Answer: രാമസ്വാമി ദീക്ഷിതർ [Raamasvaami deekshithar]

148493. എല്ലാവർഷവും ത്യാഗരാജസംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നതെവിടെ ? [Ellaavarshavum thyaagaraajasamgeethothsavam nadakkunnathevide ?]

Answer: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവയ്യാർ [Thamizhnaattile thiruvayyaar]

148494. കർണാടക സംഗീതത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലും പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണമേത് ? [Karnaadaka samgeethatthilum hindusthaaniyilum pothuvaayi upayogikkunna samgeethopakaranamethu ?]

Answer: തംബുരു [Thamburu]

148495. പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽവന്ന നവംബർ 16 ഏതു ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ? [Prasu kaunsil ophu inthya nilavilvanna navambar 16 ethu dinamaayi aacharikkunnu ?]

Answer: ദേശീയപത്രദിനം [Desheeyapathradinam]

148496. ദിനപത്രങ്ങൾ , ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കോപ്പികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥപനമേത് ? [Dinapathrangal , aanukaalika prasiddheekaranangal ennivayude koppikalude ennam sambandhiccha kanakkukal prasiddheekarikkunna sthapanamethu ?]

Answer: ഓഡിറ്റ് ബ്യുറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ [Odittu byuro ophu sarkkuleshan]

148497. ജി . സ് . അയ്യർ . വീരരാഘവാചാരി , സുബ്ബറാവു , പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് 1878- ൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ്ദിനപത്രമേത് ? [Ji . Su . Ayyar . Veeraraaghavaachaari , subbaraavu , pandittu ennivar chernnu 1878- l sthaapiccha pramukha imgleeshdinapathramethu ?]

Answer: ഹിന്ദു [Hindu]

148498. ബന്നെറ്റ് , കോൾമാൻ ആൻഡ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏതു ദിന പത്രമാണ് 1838- ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് . [Bannettu , kolmaan aandu kampani prasiddheekarikkunna ethu dina pathramaanu 1838- l sthaapikkappettathu .]

Answer: ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ [Dymsu ophu inthya]

148499. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിന പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിൽ ? [Inthyayil ettavum kooduthal dina pathrangal prasiddheekarikkunnathu ethu bhaashayil ?]

Answer: ഹിന്ദി [Hindi]

148500. പത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഏതു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമാണ് . [Pathrangal inthyayil ettavumadhikam prasiddheekaranangal puratthirangunnathu ethu samsthaanatthu ninnumaanu .]

Answer: ഉത്തർപ്രദേശ് [Uttharpradeshu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions