<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 717

35851. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കർഷക തൊഴിലാളിസമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു ? [Keralatthile aadya karshaka thozhilaalisamaratthinte mudraavaakyam enthaayirunnu ? ]

Answer: “ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാടങ്ങളിലെല്ലാം മുടിപ്പുല്ല് കരുപ്പിക്കും “ [“njangalude kunjungale padtippicchillenkil kaanaaya paadangalilellaam mudippullu karuppikkum “]

35852. പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? [Pulayarude raajaavu ennu ayyankaaliye visheshippicchath? ]

Answer: ഗാന്ധിജി (1937-ലായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളി യെ സന്ദർശിച്ചത്) [Gaandhiji (1937-laayirunnu gaandhiji ayyankaali ye sandarshicchathu)]

35853. ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ച വർഷം ? [Gaandhiji ayyankaaliye sandarshiccha varsham ? ]

Answer: 1937

35854. പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ ? [Pulayarude raajaavu ennu gaandhiji visheshippicchathu aare ? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി [Ayyankaali]

35855. ജാതി തിരിച്ചറിയാനായി അധികൃതർ ധരിച്ചിരുന്ന കല്ലുമാലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ 1915-ൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരി? [Jaathi thiricchariyaanaayi adhikruthar dharicchirunna kallumaalakal potticcheriyaan 1915-l aahvaanam cheytha saamoohika viplavakaari? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി [Ayyankaali]

35856. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അയ്യങ്കാളി എത്ര വർഷം അംഗമായിരുന്നു? [Shreemoolam prajaasabhayil ayyankaali ethra varsham amgamaayirunnu? ]

Answer: 25 വർഷം [25 varsham]

35857. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ 25 വർഷം അംഗമായിരുന്ന സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരി? [Shreemoolam prajaasabhayil 25 varsham amgamaayirunna saamoohika viplavakaari? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി [Ayyankaali]

35858. 1986-ലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിനുശേഷം 'ഹരിജനങ്ങളും മനുഷ്യരായി' എന്ന് പറഞ്ഞതാര്? [1986-le kshethra praveshana vilambaratthinushesham 'harijanangalum manushyaraayi' ennu paranjathaar? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി [Ayyankaali]

35859. 1915-ൽ കൊല്ലത്തു നടന്ന 'പെരിനാട്ടു ലഹള'യ്ക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതാര്? [1915-l kollatthu nadanna 'perinaattu lahala'ykku parihaaram kandetthiyathaar? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി [Ayyankaali]

35860. 1915-ൽ കൊല്ലത്തു നടന്ന അയ്യങ്കാളി പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയ ലഹള? [1915-l kollatthu nadanna ayyankaali parihaaram kandetthiya lahala? ]

Answer: പെരിനാട്ടു ലഹള [Perinaattu lahala]

35861. 'പെരിനാട്ടു ലഹള' നടന്ന വർഷം ? ['perinaattu lahala' nadanna varsham ? ]

Answer: 1915

35862. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലാദ്യമായി കാൾ മാക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ച മലയാളി ? [Inthyan bhaashakalilaadyamaayi kaal maaksinte jeevacharithram rachiccha malayaali ? ]

Answer: കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള [Ke raamakrushnapilla]

35863. നായർ സമുദായ പുരോഗതിക്കായി 1907-ൽ രുപം കൊണ്ട സംഘടനാ ഏത് ? [Naayar samudaaya purogathikkaayi 1907-l rupam konda samghadanaa ethu ? ]

Answer: കേരളീയ നായർ സമാജം സി കൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു സ്ഥാപകൻ [Keraleeya naayar samaajam si krushnapillayaayirunnu sthaapakan]

35864. നായർ സമുദായ പുരോഗതിക്കായി 1907-ൽ രുപം കൊണ്ട കേരളീയ നായർ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ? [Naayar samudaaya purogathikkaayi 1907-l rupam konda keraleeya naayar samaajatthinte sthaapakan? ]

Answer: സി കൃഷ്ണപിള്ള [Si krushnapilla ]

35865. നായർ സമുദായ പുരോഗതിക്കായി സി കൃഷ്ണപിള്ള കേരളീയ നായർ സമാജം രൂപീകരിച്ചതെപ്പോൾ ? [Naayar samudaaya purogathikkaayi si krushnapilla keraleeya naayar samaajam roopeekaricchatheppol ? ]

Answer: 1907

35866. 1949-ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആരാണ് ? [1949-l thiruvithaamkoor devasvam bordinre aadya prasidantu aayathu aaraanu ? ]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

35867. വിമോചന സമര കാലത്ത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നയിച്ച ജാഥയുടെ പേര് എന്ത് ? [Vimochana samara kaalatthu mannatthu pathmanaabhan nayiccha jaathayude peru enthu ? ]

Answer: ജീവ ശിഖ ജാഥ [Jeeva shikha jaatha]

35868. വിമോചന സമര കാലത്ത് ‘ജീവ ശിഖ ജാഥ’ നയിച്ചത് ആര് ? [Vimochana samara kaalatthu ‘jeeva shikha jaatha’ nayicchathu aaru ? ]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

35869. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചതെന്ന്? [Vi. Di. Bhattathirippaadu janicchathennu? ]

Answer: 1896

35870. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് അന്തരിച്ചതെന്ന്? [Vi. Di. Bhattathirippaadu antharicchathennu? ]

Answer: 1982 ഫിബ്രവരി 12 ന് [1982 phibravari 12 nu]

35871. നമ്പൂതിരിമാരുടെ സംഘടനയായ ‘യോഗക്ഷേമസഭ’യിലെ ഉത്പതിഷ്ണുവിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു? [Nampoothirimaarude samghadanayaaya ‘yogakshemasabha’yile uthpathishnuvibhaagatthinte nethaavu aaraayirunnu? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Vi. Di. Bhattathirippaadu]

35872. ’യോഗക്ഷേമസഭ’ ഏതു സമുദായത്തിന്റെ സംഘടനയാണ്? [’yogakshemasabha’ ethu samudaayatthinte samghadanayaan? ]

Answer: നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ [Nampoothiri samudaayatthinte]

35873. ’കുടുമമുറിക്കൽ’ പരിഷ്കരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയതാര്? [’kudumamurikkal’ parishkaranatthinu nethruthvam nalkiyathaar? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Vi. Di. Bhattathirippaadu]

35874. അന്തർജനങ്ങളുടെ വേഷ പരിഷ്കരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയതാര്? [Antharjanangalude vesha parishkaranatthinu nethruthvam nalkiyathaar? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Vi. Di. Bhattathirippaadu ]

35875. വിധവാവിവാഹ പരിഷ്കരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയതാര്? [Vidhavaavivaaha parishkaranatthinu nethruthvam nalkiyathaar? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Vi. Di. Bhattathirippaadu]

35876. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചതെവിടെ? [Vi. Di. Bhattathirippaadu janicchathevide? ]

Answer: പൊന്നാനിതാലൂക്കിൽ മേഴത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ വെ ള്ളിത്തിരുത്തി താഴത്തില്ലത്ത് [Ponnaanithaalookkil mezhatthoor graamatthil ve llitthirutthi thaazhatthillatthu]

35877. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന പ്രചാരണ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത വി.ടി പ്രസീദ്ധികരിച്ച ലഘുലേഖയുടെ പേരെന്ത്? [Guruvaayoor kshethra praveshana prachaarana jaathayil pankeduttha vi. Di praseeddhikariccha laghulekhayude perenthu? ]

Answer: 'അയിത്തോച്ചാടനത്തിന് ഇനി നമ്മുക്ക് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീകൊളുത്താം’ ['ayitthocchaadanatthinu ini nammukku ampalangalkku theekeaalutthaam’]

35878. വി.ടി.യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം നൽകിയ സംഘടന ഏത്? [Vi. Di. Yude nethruthvatthil roopam nalkiya samghadana eth? ]

Answer: 'യുവജനസംഘം' ['yuvajanasamgham']

35879. വി.ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'യുവജനസംഘം' എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി അതിന്റെ മുഖ്യപത്രമായി ആരംഭിച്ച മാസികയുടെ പേരെന്ത്? [Vi. Di yude nethruthvatthil 'yuvajanasamgham' enna samghadanaykku roopam nalki athinte mukhyapathramaayi aarambhiccha maasikayude perenthu? ]

Answer: ’ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി’ [’unninampoothiri’]

35880. ’ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി’ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചതാര്? [’unninampoothiri’ enna maasika aarambhicchathaar? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Vi. Di. Bhattathirippaadu]

35881. 1934 ൽ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ആദ്യവിധവ വിവാഹത്തിന് കാർമികത്വം വഹിച്ചതാര്? [1934 l nampoothiri samudaayatthile aadyavidhava vivaahatthinu kaarmikathvam vahicchathaar? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Vi. Di. Bhattathirippaadu ]

35882. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ആദ്യവിധവ വിവാഹത്തിന് വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് കാർമികത്വം വഹിച്ച വർഷം? [Nampoothiri samudaayatthile aadyavidhava vivaahatthinu vi. Di. Bhattathirippaadu kaarmikathvam vahiccha varsham? ]

Answer: 1934 ൽ [1934 l]

35883. വിധവയായി തന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരി കൂടിയായ ഉമ അന്തർജനത്തെ ആർക്കാണ് വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത്? [Vidhavayaayi thante bhaaryaa sahodari koodiyaaya uma antharjanatthe aarkkaanu vi. Di. Bhattathirippaadu vivaaham cheythu kodutthath? ]

Answer: എം .ആർ .ബി യ്ക്ക് [Em . Aar . Bi ykku]

35884. വി.ടി.യുടെ 'അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം? [Vi. Di. Yude 'adukkalayil ninnu arangatthekku' prasiddheekariccha varsham? ]

Answer: 1929 ൽ [1929 l]

35885. 1929 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി.ടി.യുടെ കൃതിയേത്? [1929 l prasiddheekariccha vi. Di. Yude kruthiyeth? ]

Answer: 'അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്' ['adukkalayil ninnu arangatthekku' ]

35886. വി.ടി യുടെ ആത്മകഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ പേരെന്ത്? [Vi. Di yude aathmakathayude aadya bhaagatthinte perenthu? ]

Answer: കണ്ണീരും കിനാവും [Kanneerum kinaavum]

35887. വി.ടി യുടെ ആത്മകഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ പേരെന്ത്? [Vi. Di yude aathmakathayude randaamatthe bhaagatthinte perenthu? ]

Answer: ദക്ഷിണയാനം [Dakshinayaanam]

35888. ’കരിച്ചന്ത’ ആരുടെ കൃതിയാണ്? [’karicchantha’ aarude kruthiyaan? ]

Answer: വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ [Vi. Di. Bhattathirippaadinte ]

35889. ’രജനിരംഗം സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു’ ആരുടെ കൃതിയാണ്? [’rajaniramgam sathyamennathu ivide manushyanaakunnu’ aarude kruthiyaan? ]

Answer: വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ [Vi. Di. Bhattathirippaadinte]

35890. ’വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യരും’ ആരുടെ കൃതിയാണ്? [’vishakkaattha dyvavum vishakkunna manushyarum’ aarude kruthiyaan? ]

Answer: വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ [Vi. Di. Bhattathirippaadinte]

35891. ’കാലത്തിന്റെ സാക്ഷി’ ആരുടെ കൃതിയാണ്? [’kaalatthinte saakshi’ aarude kruthiyaan? ]

Answer: വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ [Vi. Di. Bhattathirippaadinte]

35892. ’അയ്യാ വൈകുണ്ണർ' എന്നറിയപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്? [’ayyaa vykunnar' ennariyappetta saamoohika parishkartthaav? ]

Answer: വൈകുണ്ണസ്വാമികൾ [Vykunnasvaamikal]

35893. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? [Vykundta svaamikal ethu perilaanu ariyappedunnath? ]

Answer: അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ [Ayyaa vykundta svaamikal]

35894. വിശുദ്ധിയോടുകൂടിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനായി വൈകുണ്ണസ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടായ്മ? [Vishuddhiyodukoodiya jeevitham nayikkunnathinaayi vykunnasvaamikal sthaapiccha koottaayma? ]

Answer: തുവയൻ കൂട്ടായ്മ [Thuvayan koottaayma]

35895. ’തുവയൻ കൂട്ടായ്മ’യുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്? [’thuvayan koottaayma’yude sthaapakan aar? ]

Answer: വൈകുണ്ണസ്വാമികൾ [Vykunnasvaamikal]

35896. ’തുവയൻ കൂട്ടായ്മ’യുടെ ലക്ഷ്യം? [’thuvayan koottaayma’yude lakshyam? ]

Answer: വിശുദ്ധിയോടുകൂടിയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനായി [Vishuddhiyodukoodiya jeevitham nayikkunnathinaayi]

35897. സ്വാമി തോപ്പിലെ വൈകുണ്ഡ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വൈകുണ്ഡ സ്വാമികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴിച്ച കിണറിന്റെ പേര്? [Svaami thoppile vykunda kshethratthinu sameepam vykunda svaamikalude nethruthvatthil kuzhiccha kinarinte per? ]

Answer: മുതിരിക്കിണർ [Muthirikkinar]

35898. മുതിരിക്കിണർ കുഴിച്ചതാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ? [Muthirikkinar kuzhicchathaarude nethruthvatthil? ]

Answer: വൈകുണ്ഡ സ്വാമികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ [Vykunda svaamikalude nethruthvatthil]

35899. ’മുതിരിക്കിണർ ‘ കുഴിച്ചത് എവിടെയാണ്? [’muthirikkinar ‘ kuzhicchathu evideyaan? ]

Answer: സ്വാമി തോപ്പിലെ വൈകുണ്ഡ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം [Svaami thoppile vykunda kshethratthinu sameepam]

35900. 'വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആര്? ['vela cheythaal kooli kittanam' enna mudraavaakyam uyartthiyathu aar? ]

Answer: വൈകുണ്ണസ്വാമികൾ [Vykunnasvaamikal]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions