<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 974

48701. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുർവേദാചാര്യൻ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante sadasilundaayirunna aayurvedaachaaryan? ]

Answer: ധന്വന്തരി [Dhanvanthari ]

48702. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായ അമരസിംഹന്റെ മേഖല ഏതായിരുന്നു ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante navarathnangaliloraalaaya amarasimhante mekhala ethaayirunnu ? ]

Answer: സംസ്കൃതപണ്ഡിതൻ [Samskruthapandithan ]

48703. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കൃതപണ്ഡിതൻമാർ ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante sadasilundaayirunna samskruthapandithanmaar ? ]

Answer: അമരസിംഹൻ ,വേതാള ഭട്ടി [Amarasimhan ,vethaala bhatti ]

48704. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായ ശങ്കുവിന്റെ മേഖല ഏതായിരുന്നു ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante navarathnangaliloraalaaya shankuvinte mekhala ethaayirunnu ? ]

Answer: വൈദ്യം [Vydyam ]

48705. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യൻ ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante sadasilundaayirunna vydyan ? ]

Answer: ശങ്കു [Shanku ]

48706. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായ വേതാള ഭട്ടിയുടെ മേഖല ഏതായിരുന്നു ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante navarathnangaliloraalaaya vethaala bhattiyude mekhala ethaayirunnu ? ]

Answer: സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ [Samskrutha pandithan ]

48707. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായ ക്ഷപണകന്റെ മേഖല ഏതായിരുന്നു ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante navarathnangaliloraalaaya kshapanakante mekhala ethaayirunnu ? ]

Answer: ആരോഗ്യവിദഗ്ധൻ [Aarogyavidagdhan ]

48708. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യവിദഗ്ധൻ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante sadasilundaayirunna aarogyavidagdhan? ]

Answer: ക്ഷപണകൻ [Kshapanakan ]

48709. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ നവരത്നങ്ങളിലൊരാളായ ഘടകർപ്പന്റെ മേഖല ഏതായിരുന്നു ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante navarathnangaliloraalaaya ghadakarppante mekhala ethaayirunnu ? ]

Answer: ഗണിത ശാസ്ത്രം [Ganitha shaasthram ]

48710. ഗുപ്തരാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഗണിത ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ? [Guptharaajaavaaya chandragupthan randaamante sadasilundaayirunna ganitha shaasthra vidagdhan? ]

Answer: ഘടകർപ്പൻ [Ghadakarppan ]

48711. നാഷണൽ ഫിലിം ആർക്കൈവ് ഒഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?  [Naashanal philim aarkkyvu ophu inthya sthithicheyyunnath? ]

Answer: പൂനെ  [Poone ]

48712. പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ആരംഭിച്ചത്?  [Poone philim insttittiyoottu aarambhicchath? ]

Answer: 1961 ആഗസ്റ്റിൽ  [1961 aagasttil ]

48713. എലിസബത്ത് സംവിധാനം ചെയ്തത്?  [Elisabatthu samvidhaanam cheythath? ]

Answer: ശേഖർകപൂർ  [Shekharkapoor ]

48714. ഇന്ത്യയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിനുള്ള സ്ഥിരം വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം?  [Inthyayil anthaaraashdra chalacchithreaathsavatthinulla sthiram vediyaayi thiranjedukkappetta sthalam? ]

Answer: ഗോവ  [Gova ]

48715. മികച്ച ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ചലച്ചിത്രത്തിന് നൽകിവരുന്ന അവാർഡ്?  [Mikaccha desheeyodgrathana chalacchithratthinu nalkivarunna avaard? ]

Answer: നർഗീസ് ദത്ത് അവാർഡ്  [Nargeesu datthu avaardu ]

48716. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം അക്കാദമി?  [Inthyayile aadyatthe philim akkaadami? ]

Answer: തിരുവനന്തപുരം  [Thiruvananthapuram ]

48717. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാസ്‌കോപ് ചിത്രം?  [Inthyayile aadyatthe sinimaaskopu chithram? ]

Answer: കാഗസ് കെ ഫൂൽ  [Kaagasu ke phool ]

48718. പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടന്നത്?  [Prathama inthyan chalacchithreaathsavam nadannath? ]

Answer: 1952 മുംബെയിൽ  [1952 mumbeyil ]

48719. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതാ ചലച്ചിത്ര താരം?  [Raajyasabhayilekku nominettu cheyyappetta aadya vanithaa chalacchithra thaaram? ]

Answer: നർഗീസ് ദത്ത്  [Nargeesu datthu ]

48720. മുംബയ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഒഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ?  [Mumbayu aasthaanamaayi pravartthikkunna sendral bordu ophu philim sarttiphikkeshante cheyarpezhsan? ]

Answer: ഷർമ്മിള ടാഗോർ  [Sharmmila daagor ]

48721. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന വനിതാവർഷമായി ആചരിച്ചത്?  [Aikyaraashdrasamghadana vanithaavarshamaayi aacharicchath? ]

Answer: 1975 

48722. ദേശീയതലത്തിൽ വനിതാദിനാചരണം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയ രാജ്യം?  [Desheeyathalatthil vanithaadinaacharanam aacharicchu thudangiya raajyam? ]

Answer: അമേരിക്ക  [Amerikka ]

48723. യു.എൻ. വിമണിന്റെ ആദ്യ എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ?  [Yu. En. Vimaninte aadya eksikyutteevu dayarakdar? ]

Answer: മിഷേല ബാഷ്ലെറ്റ്  [Mishela baashlettu ]

48724. പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള സാർക്ക് വർഷം?  [Penkuttikalkkaayittulla saarkku varsham? ]

Answer: 1990 

48725. ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ?  [Inthyayile desheeya vanithaa kammishante aadya cheyarpezhsan? ]

Answer: ജയന്തി പട്നിക് [Jayanthi padniku]

48726. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി?  [Lokatthile aadyatthe vanithaa bharanaadhikaari? ]

Answer: ഹാത്ഷെപ്സൂത്  [Haathshepsoothu ]

48727. ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ?  [Inthyayude ethraamatthe prasidantaayirunnu prathibhaa paatteel? ]

Answer: 12 

48728. പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ ജനിച്ചത് എവിടെ?  [Prathibhaa paatteel janicchathu evide? ]

Answer: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജൽഗാവ് ജില്ല  [Mahaaraashdrayile jalgaavu jilla ]

48729. 'ദി സ്‌കോപ് ഒഫ് ഹാപ്പിനെസ്', പേഴ്സണൽ മെമ്മയർ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?  ['di skopu ophu haappinesu', pezhsanal memmayar aarude aathmakathayaan? ]

Answer: വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്  [Vijayalakshmi pandittu ]

48730. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി?  [Lokatthile aadyatthe vanithaa pradhaanamanthri? ]

Answer: സിരിമാവോ ബന്ധാരനായകെ  [Sirimaavo bandhaaranaayake ]

48731. ഗരീബി ഹഠാവോ (ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം) പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി?  [Gareebi hadtaavo (daaridrya nirmmaarjjanam) paramapradhaana lakshyamennu aahvaanam cheytha inthyan pradhaanamanthri? ]

Answer: ഇന്ദിരാഗാന്ധി  [Indiraagaandhi ]

48732. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായി ഐ.പി.എസ് നേടിയ വനിത?  [Inthyayile aadyamaayi ai. Pi. Esu nediya vanitha? ]

Answer: കിരൺബേദി  [Kiranbedi ]

48733. നവജ്യോതി ഇന്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇന്ത്യാ വിഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നീ സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ചത്?  [Navajyeaathi inthyan phaundeshan, inthyaa vishan phaundeshan ennee samghadanakal sthaapicchath? ]

Answer: കിരൺബേദി  [Kiranbedi ]

48734. ഐ ഡെയർ ആരുടെ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ്?  [Ai deyar aarude jeevacharithragranthamaan? ]

Answer: കിരൺബേദി  [Kiranbedi ]

48735. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷപദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വഹിച്ച വ്യക്തി?  [Inthyan naashanal kongrasinte addhyakshapadam ettavum kooduthal kaalam vahiccha vyakthi? ]

Answer: സോണിയാഗാന്ധി  [Soniyaagaandhi ]

48736. സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ജന്മസ്ഥലം?  [Soniyaagaandhiyude janmasthalam? ]

Answer: ഇറ്റലിയിലെ ലൂസിയാന  [Ittaliyile loosiyaana ]

48737. ജിം കോർ​ബ​റ്റ് നാ​ഷ​ണൽ പാർ​ക്ക് ഏ​തു സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ?  [Jim kor​ba​ttu naa​sha​nal paar​kku e​thu sam​sthaa​na​tthaa​nu ? ]

Answer: ഉത്തരാഖണ്ട്  [Uttharaakhandu ]

48738. കേ​ര​ള​ത്തിൽ ഏ​തു ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് പു​ക​യില കൃ​ഷി​യു​ള്ള​ത്?  [Ke​ra​la​tthil e​thu ji​lla​yi​laa​nu pu​ka​yila kru​shi​yu​lla​th? ]

Answer: കാസർകോട്  [Kaasarkodu ]

48739. സർ​വോ​ദയ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ജ്ഞാ​താ​വ് ആ​ര്?  [Sar​vo​daya pra​sthaa​na​tthi​nte u​pa​jnjaa​thaa​vu aa​r? ]

Answer: ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ  [Jayaprakaashu naaraayanan ]

48740. ഓ​സോൺ പാ​ളി​കൾ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​വി​ടെ?  [O​son paa​li​kal sthi​thi​che​yyu​nna​the​vi​de? ]

Answer: സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ  [Sdraattosphiyar ]

48741. ഏ​റ്റ​വും വ​ലിയ മ​തം ഏ​ത്?  [E​tta​vum va​liya ma​tham e​th? ]

Answer: ക്രിസ്തുമതം  [Kristhumatham ]

48742. കേ​ര​ള​ത്തിൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ക്രി​സ്ത്യൻ പ​ള്ളി​യും മു​സ്ളിം പ​ള്ളി​യും സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത് എ​വി​ടെ?  [Ke​ra​la​tthil aa​dya​tthe kri​sthyan pa​lli​yum mu​slim pa​lli​yum sthaa​pi​tha​maa​ya​thu e​vi​de? ]

Answer: കൊടുങ്ങല്ലൂർ  [Keaadungalloor ]

48743. കൊ​ച്ചിൻ ഓ​യിൽ എ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യിൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ണ്ണ ഏ​ത്?  [Keaa​cchin o​yil e​nnu a​nthaa​raa​shdra vi​pa​ni​yil a​ri​ya​ppe​du​nna e​nna e​th? ]

Answer: ഇഞ്ചിപ്പുൽതൈലം  [Inchippulthylam ]

48744. വൈ​ദ്യുത ധാര അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യൂ​ണി​റ്റ് ഏ​ത്?  [Vy​dyutha dhaara a​la​kku​nna​thi​nu​lla yoo​ni​ttu e​th? ]

Answer: ആമ്പിയർ  [Aampiyar ]

48745. യു.​എ​ന്നിൽ എ​ഴു​താൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഭാഷ ഏ​ത്?  [Yu.​e​nnil e​zhu​thaan u​pa​yo​gi​kku​nna bhaasha e​th? ]

Answer: ഇംഗ്ളീഷ്, ഫ്രഞ്ച്  [Imgleeshu, phranchu ]

48746. സ്വ​ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ പ്ര​തിമ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​വി​ടെ​യാ​ണ്?  [Sva​de​shaa​bhi​maa​ni raa​ma​kru​shna​pi​lla​yu​de pra​thima ke​ra​la​tthi​le​vi​de​yaa​n? ]

Answer: തിരുവനന്തപുരം  [Thiruvananthapuram ]

48747. ആ​ദ്യ ക​യർ ഫാ​ക്ട​റി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത് ആ​ര്?  [Aa​dya ka​yar phaa​kda​ri sthaa​pi​ccha​thu aa​r? ]

Answer: ജെയിംസ് ഡാറ  [Jeyimsu daara ]

48748. ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ സം​സ്കൃത സർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​നം ഏ​ത്?  [Sha​nka​raa​chaa​rya sam​skrutha sar​va​ka​laa​shaa​la​yu​de aa​sthaa​nam e​th? ]

Answer: കാലടി  [Kaaladi ]

48749. കാ​സി​രംഗ നാ​ഷ​ണൽ പാർ​ക്ക് എ​വി​ടെ?  [Kaa​si​ramga naa​sha​nal paar​kku e​vi​de? ]

Answer: അസമിലെ ജോരഹതിൽ  [Asamile jorahathil ]

48750. ക​റു​ത്ത പൊ​ന്ന് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ത്?  [Ka​ru​ttha peaa​nnu e​nna​ri​ya​ppe​du​nna​thu e​nthu? ]

Answer: കുരുമുളക്  [Kurumulaku ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions