1. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക. 16.013, 15.3, 17.21, 9.23, 10.123 [Kodutthirikkunna samkhyakalude thuka kaanuka. 16. 013, 15. 3, 17. 21, 9. 23, 10. 123]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->മൂന്നു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 12-ഉം ആദ്യത്തെ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 10-ഉം അവസാന രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 14-ഉം ആണെ ങ്കിൽ അവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്? ....
QA->അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 40 ആണ് .അതിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 46 ആയാൽ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ത് ? ....
QA->മൂന്നു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 12-ഉം ആദ്യത്തെ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 10-ഉം അവസാന രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 14-ഉം ആണെ ങ്കിൽ അവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്?....
QA->9 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 50 ആണ്. ആദ്യത്തെ 4 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 52 ഉം അവസാന 4 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 49 ഉം ആയാല്‍ അഞ്ചാം പദം ഏത്....
QA->10നും 30നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക ....
MCQ->കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക. 16.013, 15.3, 17.21, 9.23, 10.123....
MCQ->Which of the following is correct way to convert a String to an int? String s = "123"; int i; i = (int)s; String s = "123"; int i; i = int.Parse(s); String s = "123"; int i; i = Int32.Parse(s); String s = "123"; int i; i = Convert.ToInt32(s); String s = "123"; int i; i = CInt(s);....
MCQ-> രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ തുക 10. അവയുടെ ഗുണനഫലം 20. എങ്കില് സംഖ്യകളുടെ വ്യുല്ക്രമങ്ങളുടെ (Reciprocals) തുക കാണുക....
MCQ->താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക :21.7, 13.21, 15.721, 3.815, 9.813, 0.184, 0.126, 0.091....
MCQ-> താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക 21.7, 13.21, 15.721, 3.815, 9.813, 0.184, 0.126, 0.091....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution