<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 972

48601. കമ്പരാമായണം രചിച്ചതാര്? [Kamparaamaayanam rachicchathaar? ]

Answer: കമ്പർ [Kampar ]

48602. മണിമേഖല രചിച്ചതാര്? [Manimekhala rachicchathaar? ]

Answer: സത്തനാർ [Satthanaar ]

48603. കാളിദാസന്റെ മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിൽ ആരുടെ പ്രണയകഥയാണ് പറയുന്നത്? [Kaalidaasante maalavikaagnimithratthil aarude pranayakathayaanu parayunnath? ]

Answer: സുംഗവംശ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അഗ്നിമിത്രന്റെയും മാളവികയുടെയും [Sumgavamsha bharanaadhikaariyaayirunna agnimithranteyum maalavikayudeyum ]

48604. സുംഗവംശ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അഗ്നിമിത്രന്റെയും മാളവികയുടെയും പ്രണയകഥ പറയുന്ന കാളിദാസന്റെ ഗ്രന്ഥം ? [Sumgavamsha bharanaadhikaariyaayirunna agnimithranteyum maalavikayudeyum pranayakatha parayunna kaalidaasante grantham ? ]

Answer: മാളവികാഗ്നിമിത്രം [Maalavikaagnimithram ]

48605. സുംഗവംശ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അഗ്നിമിത്രന്റെയും മാളവികയുടെയും പ്രണയകഥ പറയുന്ന മാളവികാഗ്നിമിത്രം രചിച്ചതാര് ? [Sumgavamsha bharanaadhikaariyaayirunna agnimithranteyum maalavikayudeyum pranayakatha parayunna maalavikaagnimithram rachicchathaaru ? ]

Answer: കാളിദാസൻ [Kaalidaasan ]

48606. സുംഗരാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ? [Sumgaraajavamshatthinte thalasthaanam evideyaayirunnu ? ]

Answer: പാടലീപുത്രം [Paadaleeputhram ]

48607. പുഷ്യമിത്രസുംഗന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ഗ്രീക്ക് സൈന്യാധിപൻ ? [Pushyamithrasumgante kaalatthu inthya aakramiccha greekku synyaadhipan ? ]

Answer: മിനാൻഡർ [Minaandar ]

48608. പാലവംശം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്? [Paalavamsham sthaapicchathaaraan? ]

Answer: ഗോപാലപാലൻ [Gopaalapaalan ]

48609. ഗോപാലപാലൻ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം ? [Gopaalapaalan sthaapiccha raajavamsham ? ]

Answer: പാലവംശം [Paalavamsham ]

48610. ബംഗാളിന്റെ സുവർണകാലമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണകാലമാണ്? [Bamgaalinte suvarnakaalamaayi kanakkaakkunnathu ethu raajavamshatthinte bharanakaalamaan? ]

Answer: പാലവംശം [Paalavamsham ]

48611. ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ പാല രാജാവാണ്: [Ettavum prashasthanaaya paala raajaavaan: ]

Answer: ധർമപാലൻ [Dharmapaalan ]

48612. വിക്രമശില സർവകലാശാല പണികഴിപ്പിച്ച പാല രാജാവ് ആര്? [Vikramashila sarvakalaashaala panikazhippiccha paala raajaavu aar? ]

Answer: ധർമപാലൻ [Dharmapaalan ]

48613. 4521418224 എന്ന സംഖ്യയുടെ നവശേഷം (modulo 9) എത്ര ? [4521418224 enna samkhyayude navashesham (modulo 9) ethra ? ]

Answer: 6

48614. പുരാതന ഈജിപ്തിൽ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃതശരീരം അറിയപ്പെടുന്ന പേര്? [Puraathana eejipthil keduvaraathe sookshikkappettirikkunna mruthashareeram ariyappedunna per?]

Answer: മമ്മി [Mammi]

48615. ഇന്നത്തെ ഏത് രാജ്യത്താണ് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നത്? [Innatthe ethu raajyatthaanu meseaappeaattemiyan samskaaram nilaninnath?]

Answer: ഇറാക്ക് [Iraakku]

48616. രാഘവൻ ഒരു ക്യൂവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും പതിനൊന്നാമതാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്രപേർ ഉണ്ടാകും? [Raaghavan oru kyoovinte munnil ninnum pinnil ninnum pathinonnaamathaanenkil aa kyoovil aake ethraper undaakum? ]

Answer: 21

48617. 12 മണിമുതൽ 5 മണി 10 മി. വരെ ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും? [12 manimuthal 5 mani 10 mi. Vare oru klokkinte manikkoor soochi ethra digri thiriyum? ]

Answer: 155 ഡിഗ്രി [155 digri]

48618. ഒരു ഷെയറിന്റെ വില 10 രൂപയാണ്. ഡിസ്‌കൗണ്ട് 75 പൈസയും ബ്രോക്കറേജ് 25 പൈസയും ആയാൽ 96 ഷെയറിന്റെ വിലയെത്ര? [Oru sheyarinte vila 10 roopayaanu. Diskaundu 75 pysayum brokkareju 25 pysayum aayaal 96 sheyarinte vilayethra? ]

Answer: 912

48619. കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത സംഖ്യഏത്? 3, 5, 7, 12, 17, 19 [Koottatthil cheraattha samkhyaeth? 3, 5, 7, 12, 17, 19 ]

Answer: 12

48620. മെസപ്പൊട്ടേമിയിലെ എഴുത്തുവിദ്യ അറിയപ്പെട്ട പേര്? [Mesappeaattemiyile ezhutthuvidya ariyappetta per?]

Answer: ക്യൂണിഫോം [Kyooniphom]

48621. ദീർഘചതുരം വൃത്തവും , വൃത്തം ബിന്ദുവും, ബിന്ദു ത്രികോണവുമാണെങ്കിൽ ചക്രത്തിന്റെ രൂപമെന്ത്? [Deerghachathuram vrutthavum , vruttham binduvum, bindu thrikonavumaanenkil chakratthinte roopamenthu? ]

Answer: ബിന്ദു [Bindu]

48622. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 15. പുതിയതായി ചേർന്ന 5 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം 12.5. ക്ലാസ്സിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 6 മാസം കുറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു? [Thudakkatthil oru klaasinte sharaashari praayam 15. Puthiyathaayi chernna 5 kuttikalude sharaashari praayam 12. 5. Klaasinte sharaashari praayam 6 maasam kuranju. Thudakkatthil klaasil ethra kuttikalundaayirunnu? ]

Answer: 20

48623. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ 5-നെ തുടർന്നു വരുന്നതും എന്നാൽ 3-നു മുൻപിൽ അല്ലാത്തതുമായ എത്ര 8 ഉണ്ട്? 5 8 3 7 5 8 6 3 8 5 4 5 8 4 7 6 5 5 8 3 5 8 7 5 8 2 8 5 [Thaazhe kodutthirikkunna samkhyaashreniyil 5-ne thudarnnu varunnathum ennaal 3-nu munpil allaatthathumaaya ethra 8 undu? 5 8 3 7 5 8 6 3 8 5 4 5 8 4 7 6 5 5 8 3 5 8 7 5 8 2 8 5 ]

Answer: 4

48624. മഞ്ഞുകട്ടക്ക് ജലം എന്നതു പോലെ ജലത്തിന്…………? [Manjukattakku jalam ennathu pole jalatthin…………? ]

Answer: നീരാവി [Neeraavi ]

48625. രാമു അയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 9 ശതമാനത്തേക്കാൾ 50 രൂപ കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നു. രാമു ചെലവാക്കിയത് 563 രൂപയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ വരുമാനമെത്ര ? [Raamu ayaalude varumaanatthinte 9 shathamaanatthekkaal 50 roopa kooduthal chelavaakkunnu. Raamu chelavaakkiyathu 563 roopayaanenkil ayaalude varumaanamethra ? ]

Answer: രൂ 5,700 [Roo 5,700 ]

48626. വിട്ടു പോയ ആക്കം ഏത്? 2,6,11,17,... [Vittu poya aakkam eth? 2,6,11,17,... ]

Answer: 24

48627. 16cm നീളവും 9cm വീതിയുമുള്ള ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൽ ഉൾകൊള്ളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണമെത്ര? [16cm neelavum 9cm veethiyumulla oru deerghachathuratthil ulkollikkaavunna ettavum valiya chathuratthinte vistheernamethra? ]

Answer: 81 cm^2

48628. വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക. 32, 34,48,..., 64,68 [Vittupoya akkam poorippikkuka. 32, 34,48,..., 64,68 ]

Answer: 51

48629. COLD എന്ന വാക്ക് XLOW എന്നെഴുതിയാൽ 'PR0UD' എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയെഴുതാം? [Cold enna vaakku xlow ennezhuthiyaal 'pr0ud' enna vaakku enganeyezhuthaam? ]

Answer: KILFW

48630. 11നും 90-നുമിടയിൽ 7 കൊണ്ട് നിശ്ലേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്? [11num 90-numidayil 7 kondu nishlesham harikkaavunna ethra samkhyakal undu? ]

Answer: 11

48631. പാല രാജാവായ ധർമപാലൻ പണികഴിപ്പിച്ച സർവകലാശാല ഏത്? [Paala raajaavaaya dharmapaalan panikazhippiccha sarvakalaashaala eth? ]

Answer: വിക്രമശില സർവകലാശാല [Vikramashila sarvakalaashaala ]

48632. കുശാന വംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി: [Kushaana vamshatthile prashasthanaaya bharanaadhikaari: ]

Answer: കനിഷ്കൻ [Kanishkan]

48633. കുശാന വംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കനിഷ്കൻ ഭരണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ? [Kushaana vamshatthile prashasthanaaya bharanaadhikaariyaayirunna kanishkan bharanam aarambhicchathu ennaanu ? ]

Answer: എ.ഡി. 78-ൽ [E. Di. 78-l ]

48634. ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഏതു രാജവംശകാലത്താണ് ? [Shakavarsham aarambhicchathu ethu raajavamshakaalatthaanu ? ]

Answer: കുശാന വംശം [Kushaana vamsham ]

48635. ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ? [Shakavarsham aarambhicchathu eppozhaanu ? ]

Answer: എ.ഡി. 78 മുതൽ [E. Di. 78 muthal ]

48636. ശകവർഷം ആരംഭിച്ച കുശാന വംശ ഭരണാധികാരി? [Shakavarsham aarambhiccha kushaana vamsha bharanaadhikaari? ]

Answer: കനിഷ്കൻ [Kanishkan ]

48637. ശകവർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടറായി അംഗീകരിച്ചത് എന്ന്? [Shakavarshatthe inthyayude desheeya kalandaraayi amgeekaricchathu ennu? ]

Answer: 1957 മാർച്ച് 22 [1957 maarcchu 22 ]

48638. 1957 മാർച്ച് 22-ന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടറായി അംഗീകരിച്ച വർഷകാലം ? [1957 maarcchu 22-nu inthyayude desheeya kalandaraayi amgeekariccha varshakaalam ? ]

Answer: ശകവർഷം [Shakavarsham ]

48639. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വർണനാണയം പുറത്തിറക്കിയ രാജവംശം? [Inthyayil aadyamaayi svarnanaanayam puratthirakkiya raajavamsham? ]

Answer: കുശാനവംശം [Kushaanavamsham ]

48640. 'രണ്ടാം അശോകൻ' എന്നറിയപ്പെട്ട കുശാന രാജാവ്? ['randaam ashokan' ennariyappetta kushaana raajaav? ]

Answer: കനിഷ്കൻ [Kanishkan ]

48641. 12, 15, 20, 27 എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശ്ലേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത്? [12, 15, 20, 27 ennee samkhyakal kondu nishlesham harikkaavunna ettavum cheriya ennal samkhya eth? ]

Answer: Ans:540

48642. A,B എന്ന രണ്ട് പൈപ്പുകൾ, പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പാത്രം നിറയ്ക്കാൻ യഥാക്രമം 20-ഉം 30-ഉം മിനുട്ടെടുക്കും രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒന്നിച്ചുപയോഗിച്ചാൽ പാത്രം നിറയാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? [A,b enna randu pyppukal, prathyekamaayi upayogicchaal oru paathram niraykkaan yathaakramam 20-um 30-um minuttedukkum randu pyppukal onnicchupayogicchaal paathram nirayaan ethra samayamedukkum? ]

Answer: Ans:12 മിനുട്ട് [Ans:12 minuttu ]

48643. 35 ആളുകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 16 പേർ കാപ്പിയും 25 പേർ ചായയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ 2 പേരാണെങ്കിൽ കാപ്പിയും ചായയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെത്ര? [35 aalukalulla oru grooppil 16 per kaappiyum 25 per chaayayum ishdappedunnavaraanu. Randum ishdappedaatthavar 2 peraanenkil kaappiyum chaayayum ishdappedunnavarethra? ]

Answer: Ans:6

48644. ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കുക പുക: മലിനീകരണം:: യുദ്ധം:..............? [Bandham kandetthi poorippikkuka puka: malineekaranam:: yuddham:..............? ]

Answer: Ans:മരണം [Ans:maranam ]

48645. വിട്ടുപോയ അക്കം പൂരിപ്പിക്കുക 5, 9, 15, 23, 33,45 [Vittupoya akkam poorippikkuka 5, 9, 15, 23, 33,45 ]

Answer: 59

48646. ‘QUESTION’എന്ന വാക്ക് NXBVQLLQ എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ ‘REPLY’എങ്ങനെയെഴുതും? [‘question’enna vaakku nxbvqllq ennezhuthaamenkil ‘reply’enganeyezhuthum? ]

Answer: OHMOV

48647. താഴെക്കൊടുത്ത ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏത്? 11, 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51, 6 [Thaazhekkoduttha shreniyile thettaaya samkhya eth? 11, 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51, 6 ]

Answer: 32

48648. കുശാന രാജാവായ കനിഷ്കൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ? [Kushaana raajaavaaya kanishkan ariyappettirunnathu ? ]

Answer: 'രണ്ടാം അശോകൻ' ['randaam ashokan' ]

48649. ബുദ്ധന്റെ രൂപം ആദ്യമായി നാണയത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത കുശാന രാജാവ്? [Buddhante roopam aadyamaayi naanayatthil aalekhanam cheytha kushaana raajaav? ]

Answer: കനിഷ്കൻ [Kanishkan ]

48650. കുശാന രാജാവായിരുന്ന കനിഷ്കൻ സ്വീകരിച്ച ബിരുദം? [Kushaana raajaavaayirunna kanishkan sveekariccha birudam? ]

Answer: ദേവപുത്ര [Devaputhra]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution