<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3096

154801. ഒരു സംഖ്യയുടെ 15% എന്നത് 135 ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്? [Oru samkhyayude 15% ennathu 135 aayaal samkhya eth?]

154802. കണ്ടുപിടിക്കുക. 10 ÷ 2 x 5 +5 = [Kandupidikkuka. 10 ÷ 2 x 5 +5 =]

154803. ഒരു സംഖ്യയുടെ 8% എന്നത് 72 ആയാൽ സംഖ്യയുടെ 20% എത്ര? [Oru samkhyayude 8% ennathu 72 aayaal samkhyayude 20% ethra?]

154804. ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 4-)o പദം 31-ഉം 6-)o പദം 47-ഉം ആയാൽ ആദ്യപദം എത്ര? [Oru samaanthara shreniyude 4-)o padam 31-um 6-)o padam 47-um aayaal aadyapadam ethra?]

154805. -100, -96, -92... തുടങ്ങിയ സമാന്തരശ്ശേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര? [-100, -96, -92... Thudangiya samaantharasheniyude pothuvyathyaasam ethra?]

154806. ക്ലോക്കിലെ സമയം 9. 20 ആയാൽ കണ്ണാടിയിൽ അതിന്‍റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയമെത്ര? [Klokkile samayam 9. 20 aayaal kannaadiyil athin‍re prathibimbam kaanikkunna samayamethra?]

154807. ‘Astronomy' : 'Planets', ആണെങ്കില്‍ ‘Astrology' : ..............? [‘astronomy' : 'planets', aanenkil‍ ‘astrology' : ..............?]

154808. ഒരു ക്ലാസിലെ 30 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 10 അണ്. ടീച്ചറുടെ വയസ്സു കൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് 11 ആകും. ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര? [Oru klaasile 30 kuttikalude sharaashari vayasu 10 anu. Deeccharude vayasu koodi koottiyaal sharaashari vayasu 11 aakum. Deeccharude vayasu ethra?]

154809. A ഒരു ജോലി 20 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുമെങ്കിൽ 12 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലിയുടെ എത്ര ഭാഗം പൂർത്തിയാകും? [A oru joli 20 divasam kondu theerkkumenkil 12 divasam kondu aa joliyude ethra bhaagam poortthiyaakum?]

154810. 2012 ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ 2012 നവംബർ ഒന്ന് ഏത് ആഴ്ച ആയിരിക്കും? [2012 okdobar onnu thinkalaazhchayaanu ennaal 2012 navambar onnu ethu aazhcha aayirikkum?]

154811. 204 ന്‍റെ 12.5% = ....... ന്‍റെ 50%? [204 n‍re 12. 5% = ....... N‍re 50%?]

154812. 146,56,26 എന്നീ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം 6 കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത്? [146,56,26 ennee samkhyakale harikkumpol shishdam 6 kittunna ettavum valiya samkhya eth?]

154813. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50 ന് ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര? [Ucchaykku 12. 50 nu oru klokkile manikkoor soochiyum minittu soochiyum thammilulla konalavu ethra?]

154814. ഒരു ഗോളത്തിന്‍റെ ആരം ഇരട്ടിയായാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും? [Oru golatthin‍re aaram irattiyaayaal vyaaptham ethra madangu varddhikkum?]

154815. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു സാധനത്തിന്‍റെ വില 10% വർദ്ധിപ്പിച്ച് 10% ഡിസ്ക്കൗണ്ടിൽ വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ സാധനത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിലുള്ള മാറ്റമെന്ത്? [Oru kacchavadakkaaran oru saadhanatthin‍re vila 10% varddhippicchu 10% diskkaundil vilkkunnu enkil saadhanatthin‍re ippozhatthe vilayilulla maattamenthu?]

154816. പോലീസുകാരന്‍: തൊപ്പി :: രാജാവ് : –––––? [Poleesukaaran‍: thoppi :: raajaavu : –––––?]

154817. മഴവില്ല്? ആകാശം?? മരീചിക? ––––– [Mazhavillu? Aakaasham?? Mareechika? –––––]

154818. 'Bell' : 'Sound' ആണെങ്കില്‍ 'Lamp' : ..............? ['bell' : 'sound' aanenkil‍ 'lamp' : ..............?]

154819. 15 cm നീളവും 13 cm വീതിയും 12 cm ഘനവുമുള്ള ഒരു തടിക്കഷണത്തില്‍ നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തമെത്ര? [15 cm neelavum 13 cm veethiyum 12 cm ghanavumulla oru thadikkashanatthil‍ ninnum muricchedukkaavunna ettavum valiya chathurakkattayude vyaapthamethra?]

154820. 25 പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തരശേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക 400 ആയാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ 13 -)o പദം എത്ര? [25 padangalulla oru samaantharasheniyile padangalude thuka 400 aayaal ee shreniyude 13 -)o padam ethra?]

154821. മാർച്ച് 7 തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 17 ഏത് ദിവസമായിരിക്കും? [Maarcchu 7 thinkalaazhcha aanenkil epril 17 ethu divasamaayirikkum?]

154822. ഒരു തുകയ്ക്ക് 8% നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 64 രൂപ എങ്കിൽ തുക എത്ര? [Oru thukaykku 8% nirakkil saadhaarana palishayum koottupalishayum thammilulla vyathyaasam 64 roopa enkil thuka ethra?]

154823. ഒരു മട്ടതൃകോണാത്തിലെ രണ്ടു കോണുകളുടെ അളവുകൾ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവ ഏവ? [Oru mattathrukonaatthile randu konukalude alavukal aakaan saadhyathayillaatthava eva?]

154824. 30 പേർ ചേർന്ന് 8 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി 40 പേർ ചേർന്ന് എത ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും? [30 per chernnu 8 divasam kondu cheythu theerkkunna oru joli 40 per chernnu etha divasam kondu cheythu theerkkum?]

154825. വക്കുകളുടെയെല്ലാം നീളം 6 സെ.മീ. ആയ ഒരു സമചതുരക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തം എത്ര? [Vakkukaludeyellaam neelam 6 se. Mee. Aaya oru samachathurakkattayil ninnu chetthiyedukkaavunna ettavum valiya golatthin‍re vyaaptham ethra?]

154826. 9 ÷ {(7 × 8) - 85 + (9 × 8) - (10 ÷ 5)}=…..?

154827. ഒരു ക്ലാസിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 5:4 ആണ്. ആ ക്ലാസിൽ 20 പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര? [Oru klaasil aankuttikalum penkuttikalum thammilulla amshabandham 5:4 aanu. Aa klaasil 20 penkuttikalundenkil aankuttikalude ennam ethra?]

154828. റോമൻ സംഖ്യാ ലിപിയിൽ XL എത്ര? [Roman samkhyaa lipiyil xl ethra?]

154829. ലോഗരിതത്തിന്‍റെ പിതാവ്? [Logarithatthin‍re pithaav?]

154830. സെൻഡ്രോളജി: വൃക്ഷങ്ങൾ:: അഗ്രസ്റ്റോളജി: .......? [Sendrolaji: vrukshangal:: agrasttolaji: .......?]

154831. A; B; യുടെ സഹോദരനാണ്. C; D യുടെ അച്ഛനാണ്. E; B -യുടെ അമ്മയാണ് Aയും D യും സഹോദരന്മാരാണ്. Eയ്ക്ക് C -യുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്്? [A; b; yude sahodaranaanu. C; d yude achchhanaanu. E; b -yude ammayaanu ayum d yum sahodaranmaaraanu. Eykku c -yumaayulla bandham enthu്?]

154832. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ചെറുതേത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ cherutheth?]

154833. ഒരാള്‍ കിഴക്കോട്ട് 1 കി.മീ. നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും 1 കി.മീ. നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 2 കി.മീ. നടന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 കി.മീ. സഞ്ചരിക്കുന്നു. തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലായിരിക്കും അയാള്‍? [Oraal‍ kizhakkottu 1 ki. Mee. Nadannu valatthottu thirinju veendum 1 ki. Mee. Nadannu idatthottu thirinju 2 ki. Mee. Nadannu veendum idatthottu thirinju 5 ki. Mee. Sancharikkunnu. Thudangiya sthalatthuninnum ethra dooratthilaayirikkum ayaal‍?]

154834. ഒരാള്‍ വടക്കുദിശയിലേയ്ക്ക് 2 കി.മീ. നടന്നതിനു ശേഷം വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് 2 കി.മീ. ഉം വീണ്ടും വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് 3 കി.മീ. ഉം നടക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദിശ ഏത്? [Oraal‍ vadakkudishayileykku 2 ki. Mee. Nadannathinu shesham valathuvasham thirinju 2 ki. Mee. Um veendum valathuvasham thirinju 3 ki. Mee. Um nadakkunnuvenkil‍ addhehatthin‍re ippozhatthe disha eth?]

154835. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 50% മാർക്ക് ലഭിക്കണം. ഒരു കുട്ടിക്ക് 172 മാർക്കു കിട്ടിയപ്പോൾ 28 മാർക്കിന്‍റെ കുറവുകൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല. എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര? [Oru pareekshaykku paasaakanamenkil 50% maarkku labhikkanam. Oru kuttikku 172 maarkku kittiyappol 28 maarkkin‍re kuravukondu vijayicchilla. Enkil aake maarkku ethra?]

154836. CTPN: DSQM : : MUSK: ……?

154837. ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. എങ്കിൽ ആ വർഷം ഗാന്ധിജയന്തി ഏതു ദിവസമായിരിക്കും? [Oru varsham inthyayil svaathanthryadinam budhanaazhchayaayirunnu. Enkil aa varsham gaandhijayanthi ethu divasamaayirikkum?]

154838. താഴെ നാല് അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലൊരണ്ണം മറ്റു മൂന്നില്‍ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക [Thaazhe naalu aksharangal‍ kodutthittundu. Ivayilorannam mattu moonnil‍ ninnum chila kaaryangalil‍ vyathyasthamaayirikkum. Athethennu kandupidikkuka]

154839. സൗമ്യ 5000 രൂപ 12% നിരക്കിൽ അർദ്ധ വാർഷികമായി കൂട്ടു പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപാ തിരികെ ലഭിക്കും? [Saumya 5000 roopa 12% nirakkil arddha vaarshikamaayi koottu palisha kanakkaakkunna oru baankil nikshepicchu. Oru varsham kazhinjaal ethra roopaa thirike labhikkum?]

154840. ½ + ¼ + ⅛ + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + x = 1 എങ്കിൽ x ന്‍റെ വിലയെത്ര? [½ + ¼ + ⅛ + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + x = 1 enkil x n‍re vilayethra?]

154841. ഒരു സംഖ്യയുടെ 2.5 % 0.05 ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര? [Oru samkhyayude 2. 5 % 0. 05 aanenkil samkhya ethra?]

154842. 2000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം 10% വില കൂട്ടി വിറ്റാൽ വില എത്ര? [2000 roopaykku vaangiya oru saadhanam 10% vila kootti vittaal vila ethra?]

154843. അടുത്തത് ഏത്? ZA, YB, XC, __ [Adutthathu eth? Za, yb, xc, __]

154844. ബാബു 1500 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി 1320 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം? [Baabu 1500 roopaykku oru vaacchu vaangi 1320 roopaykku vittu. Enkil nashdam ethra shathamaanam?]

154845. TEACHER എന്നത് 205138518 എന്ന രഹസ്യകോഡ് നൽകിയാൽ STUDENT എന്നതിന്‍റെ കോഡ് എന്ത്? [Teacher ennathu 205138518 enna rahasyakodu nalkiyaal student ennathin‍re kodu enthu?]

154846. പുരിപ്പിക്കുക. 199, 195, 186, 170, ….. [Purippikkuka. 199, 195, 186, 170, …..]

154847. കുട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്? [Kuttatthil pedaatthathu eth?]

154848. 30 മീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള മൈതാനത്തിനു ചുറ്റും ഒരു കുട്ടി നടക്കുകയാണ്. ഒരു ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ 60 സെ.മീ. പിന്നീടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മൈതാനത്തിനു ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം നടക്കുവാൻ എത്ര ചുവടു വെയ്ക്കുണ്ടി വരും? [30 meettar vashamulla oru samabhujathrikonaakruthiyilulla mythaanatthinu chuttum oru kutti nadakkukayaanu. Oru chuvaduvaykkumpol 60 se. Mee. Pinneedaan kazhiyumenkil mythaanatthinu chuttum oru praavashyam nadakkuvaan ethra chuvadu veykkundi varum?]

154849. അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 64, 49, 36, 25, ___ [Aduttha samkhya eth? 64, 49, 36, 25, ___]

154850. മണിക്കുറിൽ 12 കി മീ. വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന 240 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? [Manikkuril 12 ki mee. Vegatthil odunna 240 meettar neelamulla oru theevandi oru deliphon posttu kadannu pokaan ethra samayam edukkum?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution